logo
ลำดับ15000
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
เรื่อง จ้างเหมางานถอด ประกอบ ชักลาก Generator Rotor และบำรุงรักษา Generator Auxiliaries จำนวน 3 Unit โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ำพอง ชุดที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เลขที่ e-Auction กฟผ. (กจฟธ-ห.) - จ.24/2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา 6,672,520.- บาท (หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม แผนกจ้าง กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ อาคาร ท.082 ชั้น 2 ห้อง 204 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-4367625 ติดต่อ คุณจารุณี สุขสุมิตร
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-08-28
ผู้รับผิดชอบข้อมูล จารุณี สุขสุมิตร
email jarunee.su@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-08-22 13:50:50.0
ชื่อไฟล์ จ.24-60.pdf