logo
ลำดับ15012
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งระบบศูนย์ปฏิบัติการบำรุงรักษาไทรน้อย (War Room) บริเวณสำนักงาน กฟผ. ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เลขที่ e-Auction กฟผ. (จพ.) - จ.10/2560
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา -
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-08-31
ผู้รับผิดชอบข้อมูล อำนรรฆ ไหมทอง
email amnak.m@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-08-22 15:50:05.0
ชื่อไฟล์ ประกาศ งาน War Room ไทรน้อย + ราคากลาง.pdf