logo
ลำดับ1598
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
เรื่อง ขายครุภัณฑ์และเครื่องมือ-เครื่องใช้ จำนวน 5 รายการ
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา -
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2014-10-07
ผู้รับผิดชอบข้อมูล ไพศาล อินต๊ะขัน
email phaisan.i@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2014-09-29 09:57:57.0
ชื่อไฟล์ D:Saranpongงานอื่นประกาศขายของเก่าประกาศขายของเก่า ปี 2557มม.005-2557.pdf