logo
ลำดับ16723
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
เรื่อง จ้างถอด-ประกอบ Generator Auxiliary เพื่อใช้ในงาน Major Overhaul โรงไฟฟ้าจะนะ CHN-C22 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลาจ้าง 6 วัน ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 5 คน
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา 181,900.- บาท
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2018-01-22
ผู้รับผิดชอบข้อมูล กมนพันธ์ อินทร์ปาน
email kamonpun.i@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-12-22 17:06:45.0
ชื่อไฟล์ ราคากลาง 1500135094.pdf