logo
ลำดับ17041
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศราคากลางงานซื้อ Transducer Feedbrack จำนวน 1 รายการ
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 90 วัน
วงเงินในการจัดหา 216,867.60 บาท
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โทร. 02 3830056
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2018-02-09
ผู้รับผิดชอบข้อมูล สุพร ติรสามนต์
email suporn.t@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2018-01-09 18:20:29.0
ชื่อไฟล์ E:scanHPราคากลางงาน Transducer Feedbrack.pdf