logo
ลำดับ17882
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย
เรื่อง -จ้างเหมาบำรุงรักษาตามระยะเวลา และตรวจแช็คการทำงานพร้อมอะไหล่ ของ Air Compressor จำนวน 1 งาน
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา -371,825.-บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าวังน้อย Tel.0-2436-8747 ต่อ 2331-2 ใบสอบราคาเลขที่ 1000208301 กำหนดยื่นซองเสนอราคาภายในวันที่ 22/2/2561 เวลา 14.00 น.
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2018-03-15
ผู้รับผิดชอบข้อมูล ชลดา เกษร
email chollada.k@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2018-02-15 17:33:01.0
ชื่อไฟล์ D:scan ricohจ้างบำรุงรักษาตามวาระ ราคากลาง.pdf