logo
ลำดับ18099
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย
เรื่อง -ซื้อ O-ring จำนวน 46 รายการ
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา -264,252.25 บาท
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าวังน้อย Tel.0-2436-8747 ต่อ 2331-2 ใบสอบราคาเลขที่ 2000208462 กำหนดยื่นซองเสนอราคาภายในวันที่ 5/3/2561 เวลา 14.00 น.
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2018-03-26
ผู้รับผิดชอบข้อมูล ชลดา เกษร
email chollada.k@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2018-02-26 15:01:36.0
ชื่อไฟล์ D:scan ricohราคากลาง o-ring.pdf