เมนูหลัก
หน้าหลัก
ตกลงราคา/สอบราคา (การจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินการละเมิดหลักธรรมาภิบาล
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศ TOR
งานซื้อ (e-Auction)
งานจ้างเหมาก่อสร้าง (e-Auction)
งานเช่า (e-Auction)
งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)
ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
งานซื้อ
งานจ้างเหมาก่อสร้าง
งานเช่า
งานจ้างทำของและบริการ
ประกาศราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา
ซื้อวิธีพิเศษ
จ้างวิธีพิเศษ
ซื้อวิธีกรณีพิเศษ
จ้างวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน

แสดงทั้งหมด »  งานจ้างเหมาก่อสร้าง (e-Auction)

เอกสาร

หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดประกาศ
โครงการก่อสร้าง-ขยายระบบส่งเชื่อมโยงโรงไฟฟ้า กฟผ.hot!
-

งานก่อสร้างสายส่ง 230 เควี, ลานไกไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3-สฟ. พระนครใต้ และสายส่ง 230 เควี. ลานไกไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5-สฟ. บางปะกง บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ และสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

13.11.2006 09.01.2007
โครงการก่อสร้าง-ขยายระบบส่งเชื่อมโยงโรงไฟฟ้า กฟผ.ปี 2549-2553hot!
panadda.k@egat.co.th

งานก่อสร้างสายส่ง 230 เควี.ลานไกไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ชุดที่3-สฟ.พระนครใต้และสายส่ง 230 เควี.ลานไฟไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกงชุดที่ 5-สฟ.บางปะกง

05.02.2007 09.02.2007
โครงการก่อสร้าง-ขยายระบบส่งเชื่อมโยงโรงไฟฟ้า กฟผ.ปี 2549-2553hot!
panadda.k@egat.co.th

งานจ้างเหมาก่อสร้างงานถมดินบริเวณฯ, งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าและ Cable Trench, งานระบบ Grounging ฯลฯ บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงพระนครใต้

18.01.2007 25.01.2007
โครงการก่อสร้าง-ขยายระบบส่งเชื่อมโยงโรงไฟฟ้า กฟผ.ปี 2549-2553hot!
panadda.k@egat.co.th

จ้างเหมาก่อสร้างขยาย สฟ.230 เควี บางปะกง เพื่อรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 บริเวณสฟ.บางปะกง

10.08.2007 27.08.2007
โครงการก่อสร้าง-ขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยhot!
nantana.n@egat.co.th

จ้างเหมาฯ งานถมดินบริเวณ ฯ งานก่อสร้างกำแพงปากท่อพร้อมท่อลอด คสล.งานปลูกหญ้าไหล่ดินถม งานก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมรางดินระบายน้ำ ฯลฯ  บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงพานทอง จังหวัดชลบุรี

19.08.2008 25.08.2008
โครงการก่อสร้าง-ขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยhot!
nantana.n@egat.co.th

จ้างเหมาฯ งานถมดินบริเวณฯ งานปลูกหญ้าไหล่ดินถม งานทุบรื้อสิ่งก่อสร้างของเดิม ฯลฯ ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงนวนคร จังหวัดปทุมธานี

25.08.2008 03.09.2008
โครงการก่อสร้าง-ขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 10hot!
-

จ้างเหมาฯ ก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้า, Cable Trench, งานระบบ Grounding ฯลฯ บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงน้ำพอง 2 จังหวัดขอนแก่น

09.01.2007 17.01.2007
โครงการก่อสร้าง-ขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 10hot!
-

จ้างเหมาฯ งานทุบรื้อ, Modified, งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้า, งานระบบ Grounding ฯลฯ บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงอยุธยา 1 จังหวัดอยุธยา

24.01.2007 31.01.2007
โครงการก่อสร้าง-ขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 10hot!
nantana.n@egat.co.th
จ้างเหมาฯงานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าและ Cable Trench งานระบบ Grounding ฯลฯ ที่บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอก  07.11.2007 14.11.2007
โครงการก่อสร้าง-ขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 10
rattanaporn.d@egat.co.th

ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ e-Auction กฟผ.-(อค-ส.10)- จ.4/2557 จ้างเหมาฯ งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง         C-Bank ขนาด 131.5 kV. 3x39.60 MVAr. ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงนวนคร

05.03.2014 12.03.2014

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
จัดหาส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค. bidding.egat.co.th
PHP Page was generated in 0.061744 seconds.
Server load averages: 0.09, 0.05, 0.00