เมนูหลัก
หน้าหลัก
ตกลงราคา/สอบราคา (การจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินการละเมิดหลักธรรมาภิบาล
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศ TOR
งานซื้อ (e-Auction)
งานจ้างเหมาก่อสร้าง (e-Auction)
งานเช่า (e-Auction)
งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)
ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
งานซื้อ
งานจ้างเหมาก่อสร้าง
งานเช่า
งานจ้างทำของและบริการ
ประกาศราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา
ซื้อวิธีพิเศษ
จ้างวิธีพิเศษ
ซื้อวิธีกรณีพิเศษ
จ้างวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน

รายละเอียดเอกสาร

Details for งานจัดหาพร้อมติดตั้งแผงดักละอองน้ำ 1
PropertyValue
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องานงานจัดหาพร้อมติดตั้งแผงดักละอองน้ำ 1
เรื่อง

งานจัดหาพร้อมติดตั้งแผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ที่ Cooling Tower ของ

 Steam Turbine NPO-C10

ความเป็นมา

แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) เป็นอุปกรณ์ประกอบของหอระบายความร้อน (Cooling Tower)  ซึ่งมีหน้าที่ในการดักละอองน้ำที่ถูกพัดพาโดยกระแสลม (Cooling Tower Fan) ให้เหลือออกไปน้อยที่สุด เพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในระบบหอหล่อเย็น (Cooling Tower Basin) ของ Steam Turbine โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และในขณะนี้ แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) เริ่มมีสภาพชำรุดเนื่องจากอายุการใช้มานานมากกว่า 20 ปี  ซึ่งมากกว่าอายุการใช้งานปกติ( 8-10 ปี) และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminators) เกิดการอุดตันซึ่งมีผลมาจากการสะสมตัวของตะไคร่น้ำและหินปูนเป็นจำนวนมากทำให้ดักน้ำได้ไม่ดีพอ มีผลทำให้เกิดการสูญเสียน้ำในระบบมากเกินไป ดังนั้นจึงต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) เพื่อมาทดแทนของเดิมที่ Cooling Tower ของ Steam Turbine NP-C10  โรงไฟฟ้าน้ำพอง

วัตถุประสงค์

โรงไฟฟ้าน้ำพอง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจัดหาพร้อมติดตั้ง แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) เพื่อใช้สำหรับเปลี่ยนที่  Cooling Tower ของ Steam Turbine NPO-C10 รวมจำนวนทั้งหมด 8 Cells  ตามหัวข้อ 4.1

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

3) คุณสมบัติผู้เสนอราคา

  3.1) เป็นนิติบุคคลที่เคยทำงานกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือได้ และเป็นงานที่เกี่ยวกับงานจัดซื้ออะไหล่และงานจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบผลิตของโรงไฟฟ้าฯหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยจะต้องมีทุนจดทะเบียนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และต้องมีเอกสารดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่มีเอกสารดังกล่าวทาง กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่พิจารณาราคา

3.2) ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3) ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ.วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.4) ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานและประสบการณ์ในด้านการถอดรื้อ  ประกอบ  และติดตั้งที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator)หรือแผงระบายความร้อน (Fill Sheet) ให้กับโรงไฟฟ้าฯหรือโรงงานอุตสาหกรรม ฯ เฉพาะในประเทศเท่านั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยจะต้องแนบเอกสารแสดงผลงานการติดตั้งแผงดักละอองน้ำหรือแผงระบายความร้อนที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3.0 ล้านบาท มีผลงานไม่น้อยกว่า 2 งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยต้องแนบเอกสารดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่มี กฟผ.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา

 

แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ

4) เงื่อนไขทั่วไปของผู้เสนอราคา

4.1) ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา การจัดหาและพร้อมติดตั้ง แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) แบบ Counter flow Cellular ตามรายละเอียดทางเทคนิคในข้อ 4.1ทั้งหมด โดยต้องแนบ Catalogue และ Data Drift Rate ต้นฉบับจริง พร้อมทั้ง Test Report ของ Percent Drift Loss ของ Drift Eliminator โดย Percent Drift Loss ต้องไม่มากกว่า 0.003% พร้อมผล Test Report Rigid  PVC Sheet ที่ใช้ผลิต Drift Eliminator ตามมาตรฐาน CTI 136(00)  โดยออกให้ไม่เกิน 5 ปี ที่ตรงกับรุ่นและขนาดที่เสนอ โดยต้องเป็นสถาบันที่ทาง กฟผ. เชื่อถือได้และสามารถตรวจสอบจากทาง Website ได้ มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา หากไม่มีเอกสารดังกล่าวทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคา

-  แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator)

                   1.  แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ต้องมีขนาด ความกว้างประมาณ 12 นิ้ว หรือ 305 mm. ความยาวประมาณ 126 นิ้ว หรือ 3200 mm. ความสูงประมาณ 5(15/16) นิ้ว หรือ 151 mm. หรือขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาร่วมกับค่า Percent Drift Loss  ที่ทางผู้เสนอราคาเสนอว่าเป็นไปตามข้อกำหนด กฟผ.ที่กำหนด่า Percent Drift Loss ต้องไม่มากกว่า 0.003%

                   2. แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ต้องทำจากวัสดุ Rigid PVC 100 % ชนิดป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV Protection)  ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 17 Mils After Forming  ขึ้นรูปด้วยความร้อน

3. Rigid PVC Sheets ที่ใช้ผลิต Drift Eliminator จะต้องมีค่า Specific Gravity   1.45 ±0.05 ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D792

 4. Rigid  PVC Sheet ที่ใช้ผลิต Drift Eliminator จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน CTI Bulletin STD-136 (00) ตามเอกสารแนบ

5. การประกอบ  Drift Eliminator  จะต้องประกอบติดกันด้วยการใช้กาวที่ใช้กับ PVC ที่มีคุณสมบัติสามารถทนอุณหภูมิต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส หรือประกอบติดกันด้วย Mechanical Lock  ถ้าเป็นการประกอบติดกันด้วยการใช้กาวต้องเสนอรายละเอียดของกาวมาให้ กฟผ.พิจารณา

6. แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ต้องสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 50 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่บิดงอจนเสียรูปทรง

7. แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ต้องเป็นแบบ Air Flow Three Direction Changing เพื่อประสิทธิภาพ ในการสูญเสียน้ำออกจากระบบ Cooling Tower และต้องมีเอกสารที่ระบุถึง Air Flow Direction มาเพื่อในการประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ รายละเอียดด้านเทคนิคของ Cooling Tower  ที่โรงไฟฟ้าน้ำพองใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

-       ชนิด Induced Draft Counter flow Class 800 Cooling Tower    Model. No. 85555-6.0-08B บริษัท Marley จากประเทศสหรัฐอเมริกา

-    Design              : Circulating Flow  29,080 m3 /Hr.,  Hot Water Temperature   96.8 °F  

 : Cold Water  Temperature 82.4 °F ,    Wet-Bulb Temperature 73.4 °F

-    Cooling Tower 1 Block  มีจำนวน 8 Cells  ขนาดต่อ 1 Cell  กว้าง 16.77 เมตร x ยาว 16.77 เมตร

      ประกอบไปด้วย  Fan Blade, Gear Reducer, Drive Shaft, Motor, Drift Eliminator, Spray Nozzle,

      Fill Sheet   

4.2)  ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แท้จากผู้ผลิต และใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ จากบริษัทผู้ผลิต ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่เสนอราคา หากไม่มีเอกสารดังกล่าวทาง กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคา

4.3) ผู้เสนอราคาต้องรื้อแผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ของเก่าออกทั้งหมดและจัดเก็บให้เรียบร้อยพร้อมทั้งนำแผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ของเก่าไปกำจัดหรือทำลาย โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO14001 และบริษัทที่ผู้ขายติดต่อที่นำแผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ไปกำจัดหรือทำลาย ต้องแนบเอกสาร รง.105 หรือ รง.106 ในวันเสนอราคา หากไม่มีเอกสารดังกล่าวทาง กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคา

4.4)  ผู้เสนอราคาต้องทำความสะอาดโครงสร้างภายในของ Cooling Tower Basin ทั้งด้านบนเหนือ Fill Sheet รวมถึงคานที่วาง แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) จนถึง Stack โดยต้องจัดหาแผ่นพลาสติกหรือตาข่ายมารองรับสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกตกลงไปหรือเข้าใน Fill Sheet และ Basin หากผู้ขายไม่สามารถป้องกันสิ่งสกปรก หรือ กฟผ. เห็นว่าจะมีผลกระทบต่อ Fill Sheet หรือ ระบบ Cooling Tower จะสั่งให้หยุดงานทันทีจนกว่าจะหาข้อยุติในการแก้ปัญหา และจะปรับตามจำนวนวันที่ล่าช้า 0.2 % ต่อวันของราคาตามสัญญา โดยผู้เสนอราคาไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลาในดำเนินการตามสัญญาได้

4.5)  เมื่อเปลี่ยนแผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ใหม่พร้อมติดตั้งทั้งหมดแล้ว แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ใหม่ต้องมีความสามารถในการใช้งานได้เหมือนเดิมหรือดีกว่ายี่ห้อเดิมที่ทาง กฟผ. ใช้งาน หากพบว่าประสิทธิภาพการทำงานไม่ดีทาง กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ให้ทางผู้ขายดำเนินการเปลี่ยนแผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม

4.6)  ก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ที่ Cooling Tower ทาง กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินสุ่มเก็บตัวอย่างแผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) จำนวน 2 EA เพื่อส่งตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน CTI Bulletin STD -136 (00) และต้องมีค่า Specific Gravity 1.45 ±0.05 ตามมาตรฐาน การทดสอบ ASTM D792 กับ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย (วว) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยห้องทดสอบและเครื่องมือที่ใช้ทดสอบจะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานอย่างถูกต้องเท่านั้น (กฟผ.ขอสงวนสิทธิ์ในการทดสอบเฉพาะค่าที่สามารถทดสอบได้เท่านั้นและผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด) ซึ่งหากพบว่าผลการทดสอบของตัวอย่าง Drift Eliminator ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง มีค่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด กฟผ.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาและเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ขาย โดยผู้ขายไม่สามารถฟ้องดำเนินการคดีทางศาลกับ กฟผ.ได้

4.7)  ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างแผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ให้กับทาง กฟผ. เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา หากไม่มีตัวอย่างดังกล่าวทาง กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคา

4.8)  ผู้เสนอราคาต้องระบุหน่วยงานที่รับกำจัดหรือทำลาย แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ที่ใช้งานแล้ว โดยต้องแนบเอกสารแสดงใบอนุญาต รง.105 หรือ รง.106 ของผู้จะดำเนินการกำจัดหรือทำลายมาพร้อมกับวันเสนอรายละเอียดทางด้านเทคนิค หากไม่มีเอกสารดังกล่าวทาง กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคา

4.9) กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผู้เสนอราคาที่เสนอสินค้าที่มีแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ชัดเจน หรือไม่เคยถูกใช้งานจากที่ใดมาก่อนและสินค้าที่เสนอจะต้องเป็นที่ยอมรับ โดยแผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator)  ต้องมาจากบริษัทผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่งได้แก่ อเมริกา หรือ ยุโรป หรือ ญี่ปุ่น หรือ ออสเตรเลีย หรือ มาเลเซีย หรือ ไทย เท่านั้น  

4.10) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของ กฟผ. หรือ พนักงานของ กฟผ.  รวมทั้งอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของผู้เสนอราคาและพนักงานของผู้รับจ้าง

4.11)  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  ซึ่งรวมภาษีนำเข้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จนกระทั่งส่งมอบสินค้าถึงโรงไฟฟ้าน้ำพอง แผนกบำรุงรักษาเครื่องกล ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

4.12) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วในส่วนที่เป็นของผู้รับจ้างจะต้องนำออกนอกเขต กฟผ. และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงไฟฟ้าน้ำพอง

   4.13)  ผู้เสนอราคาต้องเข้ามาดูสถานที่ติดตั้งจริงของอุปกรณ์ก่อนการเสนอราคา พร้อมทั้งแนบเอกสารการเข้าดูสถานที่ของ กฟผ. มาพร้อมการเสนอราคา โดยทาง กฟผ. จะกำหนดวันในการดูสถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง และทาง กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่ไม่เข้ามาดูสถานที่ติดตั้งจริงของอุปกรณ์

 

 

ระยะเวลาดำเนินการ

5) ระยะเวลาดำเนินการ

5.1) หลังจากที่ทางผู้ขายส่งสินค้าให้ทาง กฟผ. และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมตรวจรับของ กฟผ.แล้วผู้ขายต้องเข้าดำเนินการติดตั้ง แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ของ Cooling Tower  NPO-C10 พร้อมทั้งทำความสะอาดตามข้อ 4.4 จนครบจำนวน 8 ชุด (Cells)

5.2) ก่อนดำเนินการรื้อถอนและติดตั้ง แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ทางบริษัทฯต้องเสนอขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดให้ทาง กฟผ. พิจารณาและยอมรับก่อนเริ่มดำเนินการ โดยทาง กฟผ. จะแจ้งกำหนดวันที่เข้าดำเนินการให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน

5.3) หากทางบริษัทฯต้องการจะดำเนินการเปลี่ยน แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) ใน Cell ถัดไป บริษัทฯต้องแจ้งให้ทางผู้ควบคุมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ กฟผ. ให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

5.4)  ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อ แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) เก่าออกจาก Cooling Tower และจะต้องนำออกไปกำจัดตามข้อ 4.3 และ 4.8

5.5) ทาง กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งหยุดดำเนินงานระหว่างการติดตั้ง แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) หากกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน้ำพอง โดยทาง กฟผ. จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า และทาง กฟผ. จะขยายระยะเวลาการติดตั้งตามที่ทาง กฟผ. ให้หยุดดำเนินงาน

5.6) หลังจากดำเนินการติดตั้ง แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) แล้วเสร็จ กฟผ. จะทำการ Operation ในแต่ละ Cell ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับของ กฟผ. แล้วจึงถือว่าการตรวจรับเสร็จสิ้นสมบูรณ์

5.7)   กฟผ. จะดำเนินการจัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งน้ำและไฟฟ้า ให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ เช่น สายไฟ, สะพานไฟ, รถบรรทุกติดเครน, รถบรรทุกหกล้อ, รถโฟล์คลิฟท์ และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นที่ใช้ในการติดตั้ง มาเอง

                5.8) ภายหลังจากการตรวจรับงานแล้ว หากเกิดการชำรุดหรือเสียหายขึ้นในภายหลังก่อนการส่งมอบบริษัทต้องนำ แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator)ใหม่มาเปลี่ยนให้เรียบร้อยโดย กฟผ. จะตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบอีกครั้ง

5.9) กฟผ. จะตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน ตามเงื่อนไขฯ ข้อ 4. ทั้งหมด

ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

6) ระยะเวลาส่งมอบ

6.1) ผู้เสนอราคาต้องส่งสินค้า Drift Eliminator พร้อมดำเนินการติดตั้งให้ครบทั้ง 8  Cells ในขณะเดินเครื่องให้แล้วเสร็จภายใน  120  วันนับจากวันทำสัญญาหรือได้รับใบสั่งจ้าง   หากมีการส่งมอบล่าช้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ทาง กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ ในอัตราวันละ 0.1% ของราคาทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 10 % ของราคาทั้งหมดตามสัญญา

6.2) สินค้าที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจริง 100% ณ วันที่ตรวจรับสินค้า หากพบว่าชำรุดเสียหายผู้ขายต้องจัดหาทดแทนตามจำนวนที่เสียหายจริงภายใน 7 วัน นับจากวันที่ ตรวจรับสินค้า หากทางผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทัน ทาง กฟผ.ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปรับตามข้อที่ 6.1

6.3)  ในกรณี แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator)เกิดความเสียหายระหว่างการรับประกัน  ผู้ขายต้องนำ  แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator)ใหม่มาทดแทนภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ กฟผ. แจ้งให้ทราบ โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางผู้ขายจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด และหากทางผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทัน ทาง กฟผ.ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปรับตามข้อที่ 6.1

6.4)  ผู้เสนอราคาต้องส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบในระหว่างการติดตั้ง แผงดักละอองน้ำ (Drift Eliminator) 

6.5)  การส่งมอบสินค้าผู้ขายต้องทำการส่งมอบสินค้าที่ แผนกบำรุงรักษาเครื่องกล โรงไฟฟ้าน้ำพอง   ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เท่านั้น

7)  การรับประกัน

                บริษัทจะต้องรับประกันความเสียหายเป็นเวลา 24 เดือนนับจากวันที่ได้ส่งมอบสินค้า และต้องผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของ กฟผ. แล้ว หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งซึ่งมีผลสืบมาเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Cooling Tower บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจาก กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษร โดย กฟผ. จะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบอย่างน้อย 5 วัน โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขทั้งหมดผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง และจะต้องดำเนินการแก้ไขให้และเสร็จในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หากการดำเนินการแก้ไขเกินกำหนดหรือยังไม่แล้วเสร็จให้ถือว่ายังอยู่ในช่วงระยะเวลาประกัน

8)  การยกเลิกสัญญา

             หากการดำเนินงานของผู้เสนอราคาล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดในสัญญาหรือผิดสัญญาในหัวข้อใดในสัญญาจนอาจเป็นเหตุให้ กฟผ. ต้องได้รับความเสียหาย กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์บอกยกเลิกสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมด โดยผู้ขายไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจาก กฟผ.ได้

9)  การนัดชี้แจงและซักถามรายละเอียดของงาน

9.1)  หลังจาก กฟผ. ปิดขายแบบประมูลงานแล้ว จะนัดให้ผู้เสนอราคาดูสถานที่ติดตั้งและชี้แจ้งตอบข้อซักถามต่างๆ ของงานตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่มาดูสถานที่และรับฟังการชี้แจง กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา

9.2)   ก่อนวันยื่นซองประกวดราคาหากมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีการเพิ่มเติมเอกสาร ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ให้ถือว่าคำชี้แจงและเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

10)  หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

                กฟผ.จะจ่ายเงินเป็น 2 งวดโดยจะจ่ายเงินตามลักษณะงานดังนี้

                10.1 งวดแรก 70 % ของราคาทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาได้ทำการส่งมอบ Drift Eliminator ทั้งหมดให้กับโรงไฟฟ้าน้ำพองและผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับแล้ว  โดยคณะกรรมการตรวจรับจะพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 4.6 เพื่อประกอบในการตรวจรับ

                10.2 งวดที่สอง  30 % ของราคาทั้งหมดตามสัญญา หลังจากที่ผู้เสนอราคาได้นำ Drift Eliminator ติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 8 Cells และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

วงเงินในการจัดหาวงเงินประมาณ 8,000,000  บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูล
เพิมเติมหรือเสนอแนะความคิดเห็น
โดยเปิดเผยตัวได้

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ EMS ส่งไปที่

            แผนกจัดหาและพัสดุโรงไฟฟ้าน้ำพอง  ตู้ ปณ. 5 อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40250  หรือทาง E-mail pronp00@egat.co.th โดยระบุชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อจะนำความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาต่อไป

ชื่อไฟล์งานจัดหาพร้อมติดตั้งแผงดักละอองน้ำ 1.pdf
ขนาดไฟล์2.85 MB
ประเภทไฟล์pdf (Mime Type: application/pdf)
ผู้รับผิดชอบข้อมูลชัยสิทธิ์ เหลืองไตรรัตน์
วันที่สินสุดประกาศ: 25.05.2012 00:00
ประเภทผู้เข้าชมEverybody

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
จัดหาส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค. bidding.egat.co.th
PHP Page was generated in 0.062423 seconds.
Server load averages: 0.11, 0.14, 0.14