เมนูหลัก
หน้าหลัก
ตกลงราคา/สอบราคา (การจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินการละเมิดหลักธรรมาภิบาล
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศ TOR
งานซื้อ (e-Auction)
งานจ้างเหมาก่อสร้าง (e-Auction)
งานเช่า (e-Auction)
งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)
ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
งานซื้อ
งานจ้างเหมาก่อสร้าง
งานเช่า
งานจ้างทำของและบริการ
ประกาศราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา
ซื้อวิธีพิเศษ
จ้างวิธีพิเศษ
ซื้อวิธีกรณีพิเศษ
จ้างวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน

รายละเอียดเอกสาร

Details for 3 ประกาศ ครั้งที่ 2
PropertyValue
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน3 ประกาศ ครั้งที่ 2
เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงไฟฟ้าน้ำพอง
ความเป็นมา

ความเป็นมา

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าน้ำพอง มีอาคารต่างๆ ในบริเวณโรงไฟฟ้า 2 Block  ซึ่งประกอบไปด้วย อาคาร STEAM TURBINE อาคาร LCR.1 และ 2 , อาคาร EMERGENCY DIESEL 1 และ 2, อาคาร DEMIN , อาคาร COOLING  TOWER ทั้ง 2  BLOCK ฯลฯ

        ซึ่งอาคารดังกล่าว มีความจำเป็นต้องได้รับการดูและทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมในการปฏิบัติงาน v

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.)   โรงไฟฟ้าน้ำพอง  มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาด       อาคารต่างๆ และบริเวณเป็นรายปี ให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียด และ งานเติมสารเคมีในระบบผลิตน้ำ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด  สำหรับใช้ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์v

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

      3.1    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจรับจ้างเหมาทำความสะอาดโดยตรง                  ด้วยตนเองและต้องมีใบรับรองขึ้นทะเบียนประกันสังคมของกระทรวงมหาดไทย ต้องนำเอกสารมาให้  กฟผ.                             ตรวจสอบในวันที่ขอรับใบเสนอราคา (เอกสารการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและลงทะเบียนการจ่ายเงินสมทบ                         กองทุนเงินทดแทน)

      3.2    มีผลงานทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับถึงวันที่ยื่นซองเสนอราคาด้านเทคนิค

      3.3    มีหนังสือรับรองจ้างเหมาทำความสะอาด จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เป็นที่ยอมรับและจะต้องมีมูลค่า                           จ้างตามคู่สัญญาไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท / ปี (ห้าแสนบาทต่อปี)

      3.4    รายละเอียดเงื่อนไขสัญญาจ้างให้เป็นไปตาม หจพพ-. เป็นผู้กำหนด

      3.5    กฟผ.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธรับพนักงานจ้างเหมาเข้าทำงานได้   ถ้าหากพิจารณาเห็นว่าบุคคลนั้นเคยมี                 ประวัติการทำงานที่ไม่ดี หรือมีประวัติเสื่อมเสียให้กับ กฟผ. มาก่อน

      3.6  ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่แนบทั้งหมด อย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนทำความเข้าใจถึง                   ความหมายของข้อความและรายละเอียดในเอกสารเหล่านั้น ผู้เสนอราคาจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างขึ้นโดย                                อาศัยเหตุที่ไม่ได้ตรวจสอบ  หรือไม่เข้าใจในเอกสารที่แนบ หรืออ้างความสำคัญผิดในข้อความหรือรายละ                               เอียดตามเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งดังกล่าวมิได้

                3.7          การเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาแยกเสนอราคาแต่ละงานตามข้อของเอกสารรายละเอียดการเสนอราคาv
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ

4.  ข้อกำหนดทั่วไป

4.1  ให้ผู้รับจ้างแต่งตั้งบุคลากรจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน  เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับพนักงานตรวจแรงงาน      โรงไฟฟ้าน้ำพอง

4.2  ผู้รับจ้างต้องแนบเอกสารรูปแบบเงื่อนไขหรือสัญญาจ้างลูกจ้างให้ กฟผ. พิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ ตาม          ... คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2)  ..2551  โดย กฟผ.สงวนสิทธิ์ในการใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาราคา กรณีไม่มีเอกสารดังกล่าว กฟผ. จะไม่พิจารณา

4.3 เมื่อลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ  และผู้รับจ้างต้องแจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานโรงไฟฟ้าน้ำพองทราบทันทีและให้ปฏิบัติตามประกาศ อฟพ.ที่ 11/2555  เรื่องการคุ้มครองแรงงานหญิง

4.4  ลูกจ้างของผู้รับจ้างต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  รวมทั้งลูกจ้างที่จัดมาทดแทน กรณีที่ลูกจ้างลาป่วย, ลาคลอดหรือลาพักผ่อน (กำหนดในคุณสมบัติของลูกจ้างผู้รับจ้าง)  

4.5 ในกรณีที่มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย ผู้รับจ้างอาจร้องขอปรับเพิ่มค่าบริการตามสัญญาเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานของผู้รับจ้าง เฉพาะผู้ที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับเพิ่ม แต่ผู้ว่าจ้างจะไม่เพิ่มค่าดำเนินการให้กับผู้รับจ้าง

4.6  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ควบคุมงานที่มีความชำนาญในการทำความสะอาดไว้ประจำสำหรับงานจ้างเหมาตามสัญญา ที่อาคารโรงไฟฟ้า 1 คน  เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา

4.7    ก่อนทำความสะอาดผู้รับจ้างจะต้องตรวจทรัพย์สิน เครื่องใช้ภายในพื้นที่ที่จะทำความสะอาดทุกครั้ง  หากพบความชำรุดเสียหายอยู่ก่อนแล้ว ต้องจดแล้วแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน  กฟผ.  เพื่อ ทราบไว้เป็นหลักฐาน  มิฉะนั้นจะถือว่าความชำรุดนั้นๆ เกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้ รับจ้างจะต้องชดใช้

4.8 อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องใช้ในการทำความสะอาด ตลอดจนน้ำยาเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง จะต้องจัดหามา           เอง ให้ครบบริบูรณ์อย่างเพียงพอ ถ้ากรรมการตรวจรับงานเห็นว่าอุปกรณ์ และเครื่องมือไม่เพียงพอในการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้เพียงพอโดยทันที ภายใน 3 วัน

4.9    กฟผ. จะอำนวยความสะดวกในเรื่องน้ำ กระแสไฟฟ้า และสถานที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ดังกล่าวให้เท่ากับ

          ระเบียบข้อบังคับ  กฟผ. กำหนดไว้ และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ  กฟผ. ด้วย

4.10 ถ้ามีการอันใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายละเอียด แต่จำเป็นต้องกระทำเพื่อให้งานทำความสะอาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์  ผู้รับจ้างต้องจัดทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

4.11    ต้องตรวจสอบความเรียบร้อย เช่น สวิทซ์ไฟฟ้า  พัดลมดูดอากาศ  ก๊อกน้ำ, ท่อประปา สุขภัณฑ์  และความเรียบร้อยต่างๆ ก่อนที่จะออกจากอาคารที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวันก่อน 16.30 .

4.12    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และจัดเตรียมจุลินทรีย์ตามสูตรและกรรมวิธีที่กำหนดไว้โดยเจ้าหน้าที่ของ กฟผ. (ตามเอกสารแนบ)  ที่ใช้สำหรับถูพื้นโดยใช้อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง และใช้จุลินทรีย์ราดในโถปัสสาวะ, โถชักโครกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

4.13    ผู้รับจ้างจะต้องใช้จุลินทรีย์ผสมกับน้ำและแต่งกลิ่นหอมหรือน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากธรรมชาติ   ฉีดพ่นในห้องทำงานและห้องน้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน

4.14    ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกลงในแบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้ในเอกสารควบคุมเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ทดแทน      สารเคมี โดยบันทึกปริมาณการใช้จุลินทรีย์ และใช้สารเคมีในแต่ละวันและสรุปส่งให้กรรมการตรวจรับ ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

4.15 อุปกรณ์ , เครื่องมือ, เครื่องใช้ในการทำความสะอาด  จุลินทรีย์, กากน้ำตาล,น้ำมันหอมระเหยจากชาติธรรม  ตลอดจนน้ำยา เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง จะต้องจัดหามาเองให้ครบบริบูรณ์อย่างเพียงพอ  ยกเว้นกระดาษชำระ  กฟผ. จะจัดหาให้

4.16  ผู้ควบคุมงานจะต้องตรวจเช็คงานตาม Check Sheet  ( แบบฟอร์ม -002, -003, -004,-005 และ     -006 ) โดยให้รายงานสภาพการณ์ที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มทุกเดือน โดย Plant Supervisor หดพ-. เป็นผู้ตรวจประเมิน และ หดพ-. เป็นผู้รับรองการตรวจประเมิน

               

                                -    ขอบเขตและลักษณะงานของพนักงานทำความสะอาด , พนักงานเติมสารเคมี

           1)  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานดังนี้

                   1.1  ผู้ควบคุมงาน1 คน ที่มีใบประกาศอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ตาม                      กฎหมายแรงงานกำหนด

                   1.2  พนักงานทำความสะอาดจำนวน 16 คน เป็นผู้ปฏิบัติงานชายไม่น้อยกว่า 2 คน

                   1.3  พนักงานเติมสารเคมีในระบบผลิตน้ำจำนวน  3 คน เป็นผู้ปฏิบัติงานชาย

           2) เวลาการทำงาน ต้องทุกวัน (ไม่มีวันหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ผู้รับเหมาอาจจะใช้          บุคคลอื่นมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้)  เวลาทำการ  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา  07.30 – 16.30 .                      วันเสาร์-วันอาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์  เวลา 07.30 – 16.00 .

                                  3)  การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน

                                                  3.1  วางแผนงานในการปฏิบัติงานในแต่ละ สัปดาห์ ตามแบบฟอร์ม ด.001   เพื่อเสนอ                                          หดพ(1-4)-.  พิจารณา อนุญาตให้ปฏิบัติงาน

                                                    3.2  ทำการควบคุมงานให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานให้ได้ตามแผนงานที่เสนอ และรายงานให้                                                          หดพ(1-4)-. ทราบถ้าไม่สามารถ3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ปฏิบัติงานตามแผน

                                                  3.3  ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เสนอ หดพ(1-4)-. เพื่อการตรวจรับงาน

                                                 3.4  ตรวจรับ พัสดุ อุปกรณ์ ของ หดพ-. ที่ หจพพ-. หรือ คลังพัสดุ

                                                   3.5  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับมอบหมายตามสัญญา

                                  4)  การปฏิบัติงานของผู้พนักงานทำความสะอาด

                                                แบ่งการทำงานเป็น 4 กลุ่มดังนี้

                                                กลุ่ม 1 พนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 คน ทำงานประจำ CCR และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

                                                กลุ่ม 2 พนักงานทำความสะอาด จำนวน 4 คน ทำงานประจำ LCR 1 และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

                                                กลุ่ม 3 พนักงานทำความสะอาด จำนวน 4 คน ทำงานประจำ LCR 2 และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

                                                กลุ่ม 4 พนักงานทำความสะอาด จำนวน 5 คน ทำงานประจำ Demin Plant และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

·       ต้องดูแลทำความสะอาดในพื้นรับผิดชอบ โดยการปัด กวาด  ล้าง เช็ด ถู หรือดูดฝุ่น  ครุภัณฑ์  เครื่องใช้ประกอบอาคารที่เป็นส่วนรวมให้ปราศจากฝุ่น หยากไย่ ใยแมลงมุม  คราบสกปรก รอยเปรอะเปื้อนต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา

·       ให้ดำเนินการกำจัดหยากไย่ ที่ผนังและหลังคาอาคารโรงไฟฟ้า โดยดำเนินการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

·       ผู้จ้างเหมา ให้พนักงาน กฟผ. เป็นผู้ขับเครนเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายในอัตราตามที่  กฟผ. กำหนด

·       ต้องทำงานในลักษณะใช้แรงงาน เช่น ยกถุงสารเคมี   ผสมสารเคมี   ช่วยหมุนวาล์ว..ฯลฯ  ซึ่งต้องใช้พนักงานชายเท่านั้น

·       ต้องถอนหญ้าบริเวณทางเดินปูอิฐรอบตัวอาคารโรงไฟฟ้า  นอกจากนั้นให้เป็นหน้าที่ของการจ้างเหมาในส่วนของแผนกบำรุงรักษาโยธา

·       พนักงานกลุ่มที่ 1,2,3

·       ทำความสะอาดท่อต่างๆ ของโรงไฟฟ้า โดยการปัดฝุ่นทำความสะอาดโดยใช้ผ้าเปียกน้ำเช็ดให้สะอาดอยู่เสมอ

·       ทำความสะอาด SEAL OIL UNIT ทั้งของ  ST. และ GT.

·       ทำความสะอาด STARTING EQUIPMENT ของ GT. ทั้ง 4 เครื่อง

·       ทำความสะอาด AIR COOLER, LUBE OIL COOLER, GEN. COOLER ทั้ง 2 BLOCK

·       อาคาร LCR 1,2 ล้าง FILTER รอบห้อง MCC. ทุก15 วัน และทำความสะอาด KABLE ROOM ทุก 3 เดือน

·       กำจัดวัชพืชบริเวณ SWITCH YARD ทั้ง 2 BLOCK

·       ช่วยพนักงานเดินเครื่องหมุนวาล์ว (ในลักษณะใช้แรงงานเท่านั้น) ในบางโอกาส

·       พนักงานกลุ่มที่ 4

·       ทำความสะอาดท่อต่างๆ ในอาคารเคมี RAW WATER PUMP HOUSE โดยใช้ผ้าเปียกน้ำ หมาดๆ เช็ดให้สะอาดอยู่เสมอ

·       ถังกรด, ด่างต้องทำความสะอาดโดยการฉีดน้ำล้างเช็ดให้แห้งสะอาดตลอดเวลา

·       อาคารที่มีท่อต่างๆ ต้องเช็ดทำความสะอาดให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา

          5)   งานพิเศษเฉพาะของพนักงานทำความสะอาด

                        นอกเหนือจากการดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบแล้วสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้

5.1  ประเภทกระเบื้องยาง  ได้แก่พื้นห้องทำงานต่างๆ  ห้องประชุม  ทางเดินห้องโถง และพื้นที่ๆ ได้รับ มอบหมาย โดยการกวาด เช็ด ขัด ด้วยจุลินทรีย์ขยายให้สะอาดอยู่เสมอ  ในกรณีสกปรก จะต้องลงน้ำยาขัดลอกพื้น แล้วใช้เครื่องขัดอย่างทั่วถึง  แล้วจึงลงน้ำยาเคลือบเงาพื้นโดยเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสมและหรือลงน้ำยาขัดพื้นเคลือบเงา 2เดือน/ครั้ง  ทั้งนี้ถ้าหากยังมีความสกปรกผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดซ้ำเฉพาะจุดตามที่ผู้ตรวจรับงานแนะนำ

5.2   ประเภทกระเบื้องเคลือบ – เซรามิค  เช็ด ล้างให้สะอาดด้วยจุลินทรีย์ขยาย แล้วเช็ดให้แห้ง

5.3  ประเภทพื้นซีเมนต์  พื้นที่เป็นทางเท้า และซีเมนต์ทั่วไป กวาดพื้นให้สะอาดปราศจากเศษขยะมูลฝอย  ฝุ่นละอองก้นบุหรี่และสิ่งต่างๆ เพื่อความสวยงามตลอดเวลา ในกรณีสกปรกต้องใช้น้ำยาขัด พื้นก่อน แล้วจึงกวาดล้างเช็ดให้แห้ง ตามกรรมวิธีที่เหมาะสม และสะอาดตลอดเวลา

5.4  พื้นตะแกรงเหล็ก เช่น บันได ฝาปิดรางท่อ กวาด เช็ด  ถู หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม ให้สะอาดปราศจากหยากไย่ ฝุ่นละออง  และใช้แปรงขัดตามซอกมุมให้สะอาด

5.5  ประเภทกระจก เช่นประตู หน้าต่าง ผนังห้อง และกระจกเงา รวมทั้งกรอบภายใน ภายนอก โดยการถูด้วยน้ำยาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ก่อน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด เช็ดให้แห้ง จน ใสสะอาด ปราศจากคราบสกปรก ตำหนิ หรือรอยสัมผัส (ใสสะอาดตลอดเวลา) ส่วนกระจก         อาคารที่อยู่สูง ซึ่งต้องใช้นั่งร้านทำความสะอาด ให้ทำความสะอาด 3 เดือนต่อครั้ง

5.6   ทำความสะอาดรางระบายน้ำ รอบอาคาร ขจัดคราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และต้องดูแลไม่ให้ท่อ ระบายน้ำอุดตัน

5.7   ทำความสะอาดส่วนประกอบอาคารที่ต่อเนื่อง เช่นครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน สุขภัณฑ์ ผนัง ฝ้าเพดาน โคมไฟฟ้า  กระจัง เครื่องปรับอากาศ ชุดรับแขก ผ้าม่าน  เฟอร์นิเจอร์ ป้ายตัวอักษร ม่าน ปรับแสง ราวบันได ราวระเบียง ขอบอลูมิเนียม  บัวเชิงผนัง  ระบบท่อช่องระบายอากาศ เป็นต้น ให้สะอาดอยู่เสมอ

5.8          ประเภทตรวจสอบและรายงาน  ต้องรายงานสิ่งชำรุดต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร ในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ  หากพบส่วนใดชำรุดให้แจ้งกรรมการ  กฟผ. เพื่อที่จะดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

5.9   ประเภทงานบริการ

·    จัดบริการน้ำดื่มตามจุดตั้งตู้น้ำดื่มให้เพียงพอตลอดเวลา

·    ห้องครัวให้ทำความสะอาดและล้าง, เก็บถ้วยชามที่ใช้รับประทานทุกวัน

·    เก็บขยะภายในอาคารจากถังขยะทั่วไป นำไปทิ้งในที่  กฟผ. กำหนดทุกวัน

·    จัดเจ้าหน้าที่ 1 คน ซื้ออาหารกลางวันและอาหารเย็นทุกวัน ช่วงเวลา 10.00 – 12.00 .  และ 16.00 – 18.00 .

·    จัดเจ้าหน้าที่รดน้ำต้นไม้ตามจุดตั้งกระถางต้นไม้ อย่างน้อยวันละครั้ง

·    ใส่กระดาษชำระในห้องน้ำ – ห้องส้วม ที่ใช้เป็นส่วนรวมและสบู่เหลวล้างมือตามที่กำหนดให้ ให้เรียบร้อยก่อน 08.00 . ทุกวัน

·    จัดเจ้าหน้าที่ทำงานในกรณีพิเศษเป็นครั้งคราว เช่นการจัดห้องประชุม

5.10  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับมอบหมายตามสัญญา

       6)  งานของพนักงานเติมสารเคมีในระบบผลิตน้ำ

                                6.1 เตรียม polymer

                               6.2 เติมคลอรีนน้ำ

                               6.3 เตรียมสารเคมี RO.Demin.

                                               - Biocide (kuriverter)

                                               - Antiscale(Kulifort)

                                               - Citric Acid

                               6.4 เตรียมสารเคมีน้ำหล่อเย็น

                                               - AA/AMPS,PBTC

                                               - Algaecide(Triazine Derivative)

                                               - Biocide(Isothiazolinon)

                                               - Biocide(Glutaraldehyde)

                               6.5 เตรียมสารเคมีน้ำหม้อน้ำ

                                               - แอมโมเนีย

                                               - ไตรโซเดียมฟอสเฟต

                                6.6 เตรียมสารเคมีน้ำหล่อเย็นระบบ Gen.Cooling

                                               - เตียมไนไตร บอแร็ก

                                               - งานถอด ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

                                               - งานฉีดล้าง Bulk Storage TanK

                               6.7 งานขนย้ายและจัดเก็บสารเคมี ทำความสะอาดห้องเก็บสารเคมี

                               6.8 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับมอบหมายตามสัญญา

 

5.  การยกเลิกสัญญา

     5.1 ในระหว่างสัญญา  ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของงานหรือสัญญาจ้าง กฟผ. มีสิทธิ์ยกเลิก              สัญญาได้  โดย  กฟผ. จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นเวลาไม่น้อย                   กว่า  30  วันทำการ  และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจาก กฟผ.

 

6.  การปรับเนื่องจากการทำงานไม่ครบตามสัญญา

     6.1  กรณีผู้รับจ้างนำผู้ปฏิบัติงานหรือจัดหาแรงงานมาไม่ครบตามสัญญา  ให้แจ้งผู้ควบคุมงาน  กฟผ.ทราบทันที                  และจัดหาแรงงานมาทำงานแทนภายในเวลา  10.00  . ของวันดังกล่าว  มิฉะนั้น  กฟผ. จะตัดค่าจ้าง            ตามค่าแรงในวันนั้นๆ ในราคาค่าแรงงานขั้นต่ำตามจำนวนแรงงานที่ไม่มาทำงาน และหากการขาดงาน            ดังกล่าว  ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่องานของ กฟผ. โดย กฟผ. จะทำการปรับเงินค่าจ้างในเดือนนั้น ใน      อัตราวันละ 0.1% ของราคาค่างวดนั้นแต่รวมแล้วไม่เกิน  10% ของค่างวด

      6.2 การปรับเนื่องจากความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ กฟผ. วางแผนงานให้และก่อให้เกิดความ                        เสียหายแก่งานของ กฟผ. โดย กฟผ. จะทำการพิจารณาปรับค่าแรงงานที่ดำเนินงานในแผนงานนั้นในอัตรา                                  ครึ่งหนึ่งของค่าแรงงานในวันนั้นทุกวันจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

7.  คำชี้แจงแก่ผู้เสนอราคา

    7.1  ผู้เสนอราคาจะต้องไปตรวจดูสถานที่ที่จะดำเนินการด้วยตนเองก่อนการเสนอราคา

      7.2    ผู้เสนอราคาจะต้องทำการตรวจสอบ, ศึกษาข้อกำหนด, เงื่อนไขทั้งหมดของเอกสารการประกวดราคาทาง                                 อิเลกทรอนิกส์แล้วต้องรับผิดชอบในการทำงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบข้อกำหนดของ  กฟผ.

      7.3    หลักเกณฑ์การพิจารณาราคา

                7.3.1      กฟผ. จะพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อกำหนด  รายละเอียดเป็นสำคัญ หากไม่                              ถูกต้องตามเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดในสาระสำคัญ กฟผ. จะไม่พิจารณาใบเสนอราคาถึงแม้                                             จะมีราคาต่ำสุดก็ตาม

                7.3.2      กฟผ. จะพิจารณายึดถือราคารวมที่เสนอไว้ในใบเสนอราคาเป็นสำคัญ พร้อมทั้งรายละเอียดในบัญชี                            แสดงการคำนวณราคาค่างาน จะถือเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา ในกรณีที่  กฟผ. แยกรายการ                                             ของงาน ไว้ กฟผ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาสนองรับราคาค่างานของผู้รับจ้างเป็นแต่ละรายการได้                                                โดยจะถือแต่ละรายการเป็นสำคัญ

                7.3.3      ถ้าปรากฏว่าราคารวมในใบเสนอราคา มีจำนวนตัวเลขหรือตัวหนังสือไม่ตรงกัน  กฟผ. จะถือเอา                                 ราคารวมต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาราคา

     7.4  ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

               

8.  การจ่ายเงิน

        กฟผ. จะทำการจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน  ตามกำหนดระยะเวลาที่  กฟผ.กำหนดหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับงานได้ทำการตรวจรับงานอย่างถูกต้อง ( ผู้รับจ้างจะต้องสำเนาใบเสร็จรับเงินและแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบของสำนักงานประกันสังคมของเดือนก่อนและรายงานสรุปงานที่ดำเนินการประจำเดือน เป็นหลักฐานในการส่งงานประจำเดือน )

 

9.   มาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุ

9.1  คุณภาพและมาตรฐานของน้ำยาล้างพื้น ลอกแวกซ์ เคลือบเงาพื้นให้พิจารณาเลือกใช้วัสดุของ JOHNSON   WAX  U.S.A   หรือ น้ำยา 3 M  USA.   หรือ PEERLESS AUSTRALIA  ได้ตามความเหมาะสมกับวัสดุของพื้นแต่ละชนิด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือตำหนิใดๆ บนพื้น และจะต้องได้มาตรฐานชั้นดีของน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่มีจำหน่วยในปัจจุบัน  ซึ่งเมื่อล้างพื้น ลอกแวกซ์  ลงน้ำยา เคลือบเงาแล้ว พื้นต้องเป็นมันเงา แต่ไม่ลื่น อันอาจจะเป็นอันตรายแก่บุคคลทั่วไป

9.2ผู้รับจ้างจะต้องใช้น้ำยาซึ่งเสนอไว้ และ กฟผ. มีสิทธิเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา หากพบว่าใช้น้ำยาผิดไปจากที่ยื่นเสนอไว้โดยมิได้รับอนุญาตจาก กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนแล้ว กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ น้ำยาเคลือบเงาพื้น จำนวน 25 แกลลอน ( แกลลอน ละ 3.8 ลิตร) , น้ำยาล้างลอกพื้น จำนวน 8 แกลลอน ( แกลลอน ละ 3.8 ลิตร) ให้ กฟผ. รฟ.น้ำพอง ทุก 2 เดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน

 

10.  การควบคุมและรักษาความปลอดภัย

      10.1  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงาน” รวมทั้ง                                ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ และข้อเสนอแนะหรือข้อกำหนดของกรรมการตรวจรับผู้ควบคุมงาน วิศวกร หรือ                     เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของ  กฟผ.

    10.2 ผู้รับจ้าง,พนักงานและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  ที่บัญญัติไว้ในปัจจุบัน                               หรือที่จะประกาศใช้ในอนาคต  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่กระทรวงแรงงานฯ กำหนด โดยผู้รับจ้างไม่สามารถ                                          เรียกร้องต่อ กฟผ. ไม่ว่ากรณีใด  ทั้งสิ้น

     10.3  ผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎความปลอดภัยของ รฟ.น้ำพอง, ระบบ                 ISO 9001 , ISO 14001 , มอก.18001 , LCM, และ 5 . ของโรงไฟฟ้าน้ำพองอย่างเคร่งครัด

     10.4 ผู้รับจ้างต้องควบคุมความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้อยู่ในระเบียบวินัย โดยต้องมีความประ                  พฤติดี กริยามารยาทเรียบร้อย  มีประวัติซื่อสัตย์สุจริต ต้องผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี ต้องปฏิบัติตาม                      กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด (กฎหมายเช่น การลักทรัพย์ , ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท) และควบ                          คุมไม่ให้พนักงานของบริษัทนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในเขตโรงไฟฟ้าน้ำพอง การเข้าไปในเขตหวงห้าม ต้องได้                           รับอนุญาตจากพนักงาน กฟผ. ก่อน

     10.5 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคน ต้องสวมเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานและสีเดียวกัน ใส่รองเท้าหุ้มส้น พร้อมทั้งติด                         บัตรแสดงตนที่หน้าอกเสื้อทุกคน ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง กฟผ. สงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้เข้าทำงานและถือว่า                   ขาดงาน

     10.6 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาให้คนงาน เช่น EAR MUFF หรือ EAR               PlUG ,                ถุงมือผ้า , ผ้าปิดจมูก ฯลฯ และต้องให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบนที่สูงใช้อุปกรณ์ป้องกันความ                   ปลอดภัยดังกล่าวตลอดเวลาทำงาน หากมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น  กฟผ. จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น                             ทั้งสิ้น

   10.7  การทำงานในพื้นที่ ที่โรงไฟฟ้าน้ำพองประกาศให้เป็นพื้นที่อับอากาศ ตามคำสั่ง อฟพ. ที่ . 24/2553 เช่น

               CABLE ROOM ในการทำงานผู้รับจ้างต้องทำเอกสารตามระบบขออนุญาตเข้าทำงานเฉพาะอย่าง (WORK              PERMIT) ก่อนการเข้าทำงาน        

  10.8    ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประกันสังคมให้กับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกคน โดยจะต้องนำต้นฉบับใบจดทะเบียน           ประกันสังคมมาแสดงต่อผู้ว่าจ้าง และมอบสำเนาไว้กับผู้ว่าจ้าง 1 ชุด  รวมทั้งจัดทำสำเนาประวัติผู้ปฏิบัติงาน                           ทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประชาชนหน้า-หลัง  มอบให้ผู้ว่าจ้างไว้เป็นหลักฐานจำนวน 1 ชุด

     10.9  ผู้รับจ้างจะต้อง ตรวจสุขภาพพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และต้องส่งมอบสำเนาผลการตรวจสุขภาพให้               กฟผ. ทราบภายใน 30 วันหลังเริ่มงานและ กฟผ.สงวนสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวหรือเปลี่ยนงานของผู้ปฏิบัติงาน                          ถ้าผลการตรวจสุขภาพ ไม่เหมาะสมกับการทำงานตามสัญญา

 

11.  ผู้ควบคุมงาน

   กฟผ. กำหนดให้  นายประจวบ เหลือธีรกุล ตำแหน่ง วศ.7 หรือ นายสุทธิธรรม กำเลิศกล้า ตำแหน่ง วศ.7หรือ นายวรเทพ พรมมาสิทธิ์ ตำแหน่ง วศ.7 หรือ นายสายัน ศรีจันทา ตำแหน่ง .7 เป็นผู้ควบคุมงานของ กฟผ. เพื่อให้งานเป็นไปตาม เงื่อนไขและข้อกำหนด

 

12.  อำนาจกรรมการตรวจรับงานจ้าง

                        กฟผ. จะแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้างไว้ประจำ  สถานที่ที่ดำเนินงานตามสัญญาจ้างนี้ และ/หรือเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการ และ/หรือกำลังปฏิบัติงานอยู่ก็ดี  กรรมการตรวจรับงานจ้าง มีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการทำงานได้ทุกเวลา ซึ่งผู้รับจ้าง และ/หรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องคอยอำนวยความสะดวก และ/หรือให้คำชี้แจงตามสมควร  ถ้ากรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจสอบพบงานอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญา และ/หรืองานไม่ประณีต เรียบร้อย  กรรมการตรวจรับงานจ้าง มีอำนาจที่จะสั่งระงับและ/หรือเปลี่ยนแปลงงานนั้นได้ทันที การล่าช้าของงานอันเนื่องจากเหตุนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นสาเหตุขอขยายอายุสัญญาจ้างกับ  กฟผ. ไม่ได้

                        กรรมการตรวจรับงานจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยน ลูกจ้าง และ/หรือ พนักงานของผู้รับจ้างได้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ และ/หรือทำความเสียหายแก่  กฟผ. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที  โดยไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก  กฟผ. ทั้งสิ้น และ/หรือ ขยายอายุสัญญาออกไปอีก

                        กฟผ. จะทำการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง – ผู้รับเหมาช่วง เป็นระยะ หากพบว่าไม่ปฏกิบัติตาม ...คุ้มครองแรงงาน ..2541  ทาง กฟผ. จะแจ้งให้ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน  หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  กฟผ. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

 

13.    ระยะเวลาดำเนินการ

       เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2556 ถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2556

 

14.    สถานที่ดำเนินการ

                        อาคารภายในโรงไฟฟ้าน้ำพอง .กุดน้ำใส  .น้ำพอง .ขอนแก่น  โดยมีรายละเอียด อาคารและพนักงาน       ทำความสะอาดดังต่อไปนี้

14.1   อาคารในบริเวณโรงไฟฟ้าทั้ง 2 BLOCK    เช่น อาคาร STEAM TURBINEอาคาร LCR. 1 และ 2 , อาคาร H2 1 และ 2 , อาคาร     EMERGENCY DIESEL 1 และ 2 , อาคารบำรุงรักษาทั้ง 2 BLOCK , พื้นที่ SWITCH YARD  ทั้ง 2 BLOCK  รวมทั้งอาคารสูบน้ำ (INTAKE PUMP)

14.2   อาคาร DEMIN ถังกรด-ด่าง , RAW WATER PUMP HOUSE , อาคาร DEHYDRATOR , SUMP POND , อาคาร SUMP PUMP , SLUDGE PUMP SERVICE WATER TANK , CLARIFIER , THICKENER , NEUTRALIZING POND , EFFLUENT RECYCLE DISCHARGE PUMP

14.3  อาคาร COOLING TOWER ทั้ง 2 BLOCK , อาคาร COOLING WATER PUMP HOUSE ทั้ง 2 BLOCK ,  อาคาร CW. SAND  FILTER HOUSE ทั้ง 2 BLOCK , อาคาร CHLORINATION PLANT ROOM ทั้ง 2 BLOCK , อาคาร FIRE FIGHTING PUMP HOUSE , บริเวณ  FUEL OIL TRANSFER PUMP BLOCK 1 และ 2 , บริเวณ  FUEL OIL UNLOADING PUMP , อาคาร รับน้ำมันv

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

       เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2556 ถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2556v

ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ระยะเวลาดำเนินการ

       เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2556 ถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2556v

วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหา

                                วงเงินในการจัดหา 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)v

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูล
เพิมเติมหรือเสนอแนะความคิดเห็น
โดยเปิดเผยตัวได้

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอซื้อเอกสารในราคา ชุดละ  300.-บาท ได้ที่ แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าน้ำพอง  และจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  อาคาร .102 ชั้นที่ 13 เชิงสะพานพระราม 7 .นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ วันที่ 3–7 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 . ถึง 15.00 . สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-209056 ในวันและเวลาทำการหรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์  กฟผ.  www.egat.co.th

v

ชื่อไฟล์3 ประกาศ ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์125.92 KB
ประเภทไฟล์pdf (Mime Type: application/pdf)
ผู้รับผิดชอบข้อมูลชัยสิทธิ์ เหลืองไตรรัตน์
วันที่สินสุดประกาศ: 07.12.2012 00:00
ประเภทผู้เข้าชมEverybody

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
จัดหาส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค. bidding.egat.co.th
PHP Page was generated in 0.074242 seconds.
Server load averages: 0.15, 0.07, 0.01