คำอธิบายวิธีการจัดหา

ลำดับที่
รายวิธี ความหมาย
1.
วิธีตกลงราคา
การซื้อ / จ้าง ครั้งละ ไม่เกิน 1 แสนบาท โดยซื้อ / จ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง
2.
วิธีสอบราคา
การซื้อ / จ้าง ครั้งละ เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีการประกาศสอบราคา กำหนดวันเปิดซอง สอบราคา และมีคณะกรรมการดำเนินการ
3.
วิธีประกวดราคา
การซื้อ / จ้าง เกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีการประกาศประกวดราคา กำหนดวันเปิดซองประกวดราคา และมี คณะกรรมการดำเนินการ
4.
วิธีจัดหาด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ การซื้อ / จ้าง ไม่จำกัดวงเงิน โดยให้สามารถใช้ข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ แทนข้อมูลเอกสารหนังสือ หรือข้อความที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ
4.1 วิธีจัดหาด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ Online-Shopping การซื้อ / จ้าง ครั้งละ ไม่เกิน 1 แสนบาท โดยเจ้าหน้าที่จัดหาดำเนินการค้นหาสินค้า แหล่งจำหน่าย จาก Web Site ต่างๆ ของผู้ขาย / ผู้รับจ้างโดยตรง
4.2 วิธีจัดหาด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ Online-Po การซื้อ / จ้าง ครั้งละ ไม่เกิน 1 แสนบาท โดยผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เสนอราคาผ่านระบบ EGAT e-Procurement ที่ Web Site "www.egat.co.th" หรือ "www.egat.com"
4.3 วิธีจัดหาด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์      e-Auction การซื้อ / จ้าง โดยผู้ขาย / ผู้รับจ้างเสนอราคาแข่งขันแบบการประมูลด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ โดยมีการประกาศการประมูลด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ กำหนดวันประมูลด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ และมีคณะกรรมการดำเนินการ
5.
วิธีพิเศษ
การซื้อ / จ้าง ครั้งละ เกิน 1 แสนบาท โดยไม่ต้องดำเนินการสอบราคา หรือ ประกวดราคา เนื่องจาก มีเหตุจำเป็น เช่น เป็นงานเร่งด่วน, เป็นการซื้อจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง, เป็นงานฝีมือ (กรณีงานจ้าง), เป็นงานจ้างที่มีผู้ชำนาญในกิจการนั้นน้อยราย
6.
วิธีกรณีพิเศษ
การซื้อ / จ้าง โดยตรงจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ที่เป็นผู้ผลิตและ หรือ จำหน่ายพัสดุนั้น ๆ หรือการซื้อ / จ้าง ที่มีมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ต้องซื้อ / จ้างจากหน่วยงานดังกล่าว
<< Back