The system is processing Please wait...

รายการค้นหา
โปรดระบุข้อมูล ' งานจัดซื้อจัดจ้าง ' ที่ต้องการค้นหา *

ตั้งแต่ :   เดือน    ปี    ถึง:   เดือน    ปี      
ข้อมูลย้อนหลังเกิน 2 ปี
วิธีการค้นหาข้อมูล
ติดต่อหน่วยงานจัดหา
คำอธิบายวิธีการจัดหา

พบข้อมูลทั้งหมด รายการ ดังนี้

เลขที่ใบสั่ง ลำดับที่ เลขที่ใบสั่ง/สัญญา งานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจัดหา วันที่ วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน/หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน หน่วย
จำนวน หน่วยนับ
4120047022 1 4120047022/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบน้ำ RO (Preventive Maintenance)ปฏิบัติงานที่ศูนย์ซ่อม ผลิต ทดสอบและบริหารอะไ หล่หนองจอกเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 1.000 JB 105,880.00 105,880.00 THB
4120047092 2 4120047092/001 จ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร ปฏิบัติงานที่ศูนย์บำรุงรักษาไทรน้อย จำนวน 1 คนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด 1.000 JB 127,908.00 127,908.00 THB
4120047092 3 4120047092/002 เครื่องแบบ เสื้อเชิ้ตไม่น้อยกว่า 3 ตัว/คนจำนวน 1 คนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด 1.000 JB 900.00 900.00 THB
4120047164 4 4120047164/001 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 คนเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 256 1 เขื่อนรัชชประภา กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัยนักรบเนินทราย 1.000 JB 346,925.00 346,925.00 THB
4120047179 5 4120047179/001 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสารได้ ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที และถ่ายหน้าหลังได้(ระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 01/0 1/2561-31/12/2561) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาบริบูรณ์ 1.000 JB 72,000.00 72,000.00 THB
4120047181 6 4120047181/001 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสารได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาทีเพื่อใช้งาน โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเ ขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 เป็นระยะเวลา1 ปี ตั้งแต่วันที่ 01/01/2561-31/12/2561 เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาบริบูรณ์ 1.000 JB 60,000.00 60,000.00 THB
4120047219 7 4120047219/001 จ้างเหมาจัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานอื่นๆหมวดจัดหาพัสดุ โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อ นบางลาง เครื่องที่ 1-3(ตามรายละเอียดแนบ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 1.000 JB 44,250.00 44,250.00 THB
4130041661 8 4130041661/001 พวงมาลาดอกไม้สด พวงมาลาดอกไม้สดงานพระยาพิชัยดาบหัก ปี 61วันที่ 7 ม.ค. 61รหัส UNSPSC:10161707 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเงินสด 0451-รฟฟ.พลังน้ำสิริกิต 1.000 EA 1,000.00 1,000.00 THB
4130041662 9 4130041662/001 พวงมาลัยข้อมือ พวงใหญ่ พวงมาลัยข้อมือ พวงใหญ่ สวมใส่ข้อมือได้งาน สวัสดีปีใหม่ 3 ม.ค . 61รหัส UNSPSC:101 61707 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเงินสด 0451-รฟฟ.พลังน้ำสิริกิต 4.000 EA 150.00 600.00 THB
4130041723 10 4130041723/001 จ้างไสลเดอร์เป่าลมเด็กเล่น จ้างไสลเดอร์เป่าลมเด็กเล่น F402000 SS01F5100001ข้อ 2.1.9 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชา ติ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเงินสด 0451-รฟฟ.พลังน้ำสิริกิต 1.000 JB 9,500.00 9,500.00 THB
4130041728 11 4130041728/001 จ้างเหมาทำอาหาร จ้างเหมาทำอาหารงานแข่งขันฟุตซอลพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด 2561เวลา 17.00น.รหัส UNSPSC:90101603 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเงินสด 0451-รฟฟ.พลังน้ำสิริกิต 1.000 JB 5,000.00 5,000.00 THB
4130041729 12 4130041729/001 จ้างทำความสะอาดและดูแลรักษาบริเวณ จ้างทำความสะอาดและดูแลรักษาบริเวณในร้านนิทรรศการงานนิทรรศการพระยาพิชัยดาบหักและง านกาชาด จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2561ผู้ปฏิบัติงาน 2 คนวันที่ 5 ม.ค. 2561 20.00 ถึง 6 มกราคม 2561 08.00น.วันที่ 6 ม.ค. 2561 20.00 ถึง 17 มกราคม 2561 08.00 น.F402000 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเงินสด 0451-รฟฟ.พลังน้ำสิริกิต 1.000 JB 12,000.00 12,000.00 THB
4150242986 13 4150242986/001 น้ำดื่ม 500 CC น้ำดื่ม 500 CCใช้งานแข่งขันกอล์ฟผาซ่อม 24 กพ. 61รหัส UNSPSC:50202301 เหนือเขื่อน เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 180.000 BT 4.25 765.00 THB
4150243156 14 4150243156/001 *โช๊คอัพหลังคาไฟเบอร์ L-R ใช้งานซ่อมรถยนต์ CHEVROLET COROLADO MPATFR85H7H542220,4JJ1EL6991รหัส กฟผ.01-0913 ขส. -/B 146 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศูนย์อะไหล่ยนต์แม่เจริญทรัพย์ 2.000 EA 880.00 1,760.00 THB
4150243204 15 4150243204/001 ไฟไซเรนท์ชนิดสีเหลือง ขนาด 12 V. #3 ใช้งานซ่อมรถบดถนนล้อเหล็กเรียบ DYNAPAC CC102 ขนาด 29 HP.รหัส กฟผ.18-0141 ขส. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง จ.กิจเจริญทรัพย์ไพศาล 1.000 SE 1,300.00 1,300.00 THB
4150243268 16 4150243268/001 ใบมีดดันหน้า ขนาด 7 ฟุต พร้อม NUT (P/N.AT62-TT-7F)ใช้งานซ่อมรถ FARM TRACTOR JOHNDEERE รุ่น 5103,ENG #PY3029D12625ร หัส กฟผ.65-0103 ขส.หน้ากว้าง 6 นิ้วยาว 7 ฟุต 9 รูน็อต เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ยศสรัลโลหะกิจและแทรคเตอร์ 1.000 SE 3,570.00 3,570.00 THB
4150243315 17 4150243315/001 จักรยานขนาด 24 นิ้ว เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ๊กซ์เซลอีเล็คทริค 5.000 EA 1,400.00 7,000.00 THB
4150243315 18 4150243315/002 จักรยานขนาด 20 นิ้ว เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ๊กซ์เซลอีเล็คทริค 4.000 EA 1,350.00 5,400.00 THB
4150243315 19 4150243315/003 จักรยานขนาด 16 นิ้ว เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ๊กซ์เซลอีเล็คทริค 3.000 EA 1,600.00 4,800.00 THB
4150243315 20 4150243315/004 จักรยานขนาด 12 นิ้ว เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ๊กซ์เซลอีเล็คทริค 2.000 EA 1,600.00 3,200.00 THB
4150243315 21 4150243315/005 จักรยานพลาสติก ใช้งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ13 มกราคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ๊กซ์เซลอีเล็คทริค 10.000 EA 520.00 5,200.00 THB
4150243354 22 4150243354/001 น้ำดื่ม 500 CC งานทำบุญตักบาตรปีใหม่วันที่ 3 มกราคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 144.000 BT 4.25 612.00 THB
4150243355 23 4150243355/001 น้ำดื่ม 500 CC งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด7-16 มกราคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 480.000 BT 4.25 2,040.00 THB
4160046145 24 4160046145/001 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการเช่าแนบ จำนวน 2 แผ่น-จำนวนแผ่นถ่ายสำเนา เดือนละป ระมาณ 15,000 แผ่น/เครื่องค่าถ่ายเอกสารแผ่นละประมาณ 0.40 บาท-ระยะเวลาเช่า 1 มกราค ม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 เขื่อนรัชชประภา กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพี.พี.ซีออโตเมชั่น จำกัด 1.000 JB 19,500.00 19,500.00 THB
4160046256 25 4160046256/001 จ้างเหมาค่าแรงกรีดยางพารา เบอร์ 1 ฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิง กองเหมืองกระบี่ 02/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย หมาดหาด เด็นมาเส 1.000 JB 60,000.00 60,000.00 THB
4160046257 26 4160046257/001 จ้างเหมาค่าแรงกรีดยางพารา เบอร์ 2 ฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิง กองเหมืองกระบี่ 02/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย สัน เด็นบาเส 1.000 JB 60,000.00 60,000.00 THB
4160046258 27 4160046258/001 จ้างเหมาค่าแรงกรีดยางพารา เบอร์ 3 ฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิง กองเหมืองกระบี่ 02/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย สุไหลหมาน กุลมาตย์ 1.000 JB 60,000.00 60,000.00 THB
4160046259 28 4160046259/001 จ้างเหมาค่าแรงกรีดยางพารา เบอร์ 4 ฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิง กองเหมืองกระบี่ 02/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย พงศ์พันธ์ มาศโอสถ 1.000 JB 60,000.00 60,000.00 THB
4160046260 29 4160046260/001 จ้างเหมาค่าแรงกรีดยางพารา เบอร์ 5 ฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิง กองเหมืองกระบี่ 02/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ปรีดี คงเดิม 1.000 JB 60,000.00 60,000.00 THB
4160046282 30 4160046282/001 จ้างบุคคลภายนอกบำรุงรักษา LIFT Unit 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2561(ตามรายละเอียดแนบท้าย) เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 1.000 JB 74,766.36 74,766.36 THB
4160046326 31 4160046326/001 จ้างประชาสัมพันธ์ จ้างโฆษณาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ อสมท.อุตรดิตถ์ระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่ 1 มกราคม 25 61 - 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียดตามเงื่อนไขแนบ) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 1.000 JB 33,644.86 33,644.86 THB
4160046329 32 4160046329/001 จ้างประชาสัมพันธ์ จ้างประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ สวท.อุตรดิตถ์ระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่ 1 มกราคม 25 61 - 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียดงานตามเอกสารแนบ) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 1.000 JB 36,500.00 36,500.00 THB
4160046337 33 4160046337/001 จ้างประชาสัมพันธ์ จ้างโฆษณาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุผ่านรายการอุตรดิตถ์บ้านเราบมจ.อสมท.อุตรดิตถ์ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ชวลิต คำเพ็ง 1.000 JB 36,000.00 36,000.00 THB
4160046381 34 4160046381/001 จ้างบุคคลภายนอกบำรุงรักษา Lift Power House Elerator เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) 1.000 JB 27,000.00 27,000.00 THB
4160046381 35 4160046381/002 จ้างบุคคลภายนอกบำรุงรักษา Lift Dam Eleratorตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561รายละเอียดตามแนบ เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) 1.000 JB 27,000.00 27,000.00 THB
4160046422 36 4160046422/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอก งานปรับปรุงพัฒนาแผนกพัสดุคลัง ABC(ตามรายละเอียดแนบ)ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ถึ ง 30 มิถุนายน 2561 เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธนาคมพานิช 1.000 JB 71,190.00 71,190.00 THB
4160046423 37 4160046423/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอก บริการดูแลโรงผลิตน้ำดื่มเป็นระยะเวลา 3เดือนตั้งแต่ 1 มกราคม 2561ถึง 31 มีนาคม 25 61จำนวน 2 คน เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธนาคมพานิช 1.000 JB 62,037.00 62,037.00 THB
4160046424 38 4160046424/001 จ้างเหมาช่างปฏิบัติงาน -งานทาสีท่อภายในโรงไฟฟ้า-ทำความสะอาดรางระบายน้ำภายใน รฟ.จากการอุดตันของตะกรัน-เป ลี่ยนพัดลมระบายความร้อนอุปกรณ์ควบคุมโรงไฟฟ้า-งานด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาระยะ เวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561- วันที่ 30 มิถุนายน 2561รายละเอียด ตามเอก เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธนาคมพานิช 1.000 JB 84,750.00 84,750.00 THB
4160046424 39 4160046424/002 ค่าใช้จ่ายอื่น เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธนาคมพานิช 1.000 AU 8,644.00 8,644.00 THB
4160046426 40 4160046426/001 จ้างเหมาคนจัดระบบเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวส.ตามเอกสาร แนบสถานที่ดำเนินการแผนกบำรุงรักษาเครื่องกล กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนภูมิพล เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จุไรรัตน์ กรุ๊ป 1.000 JB 86,250.00 86,250.00 THB
4160046428 41 4160046428/001 จ้างเหมาตัดผลปาล์มน้ำมัน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่3 มกราคม 2561 ถืง 2 เมษายน 2561ระยะเวลาดำเนินการ 90 ว ันรายละเอียดตามเงื่อนไขที่กำหนด ฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิง กองเหมืองกระบี่ 02/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย วิชัย วาจิ 200.000 TN 480.00 96,000.00 THB
4160046434 42 4160046434/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ สฟ.รัชดาภิเษก ตามวาระ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (12 เดือน )รวม 12 ครั้ง บริการตรวจเช็คบำรุงรักษา1 เดือน/ 1 ครั้ง รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 1.000 JB 42,166.67 42,166.67 THB
4160046438 43 4160046438/001 จ้างเหมางานจัดระบบเอกสาร ให้บริการงานเอกสาร งานสารบรรณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561 เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จุไรรัตน์ กรุ๊ป 1.000 JB 86,000.00 86,000.00 THB
4160046461 44 4160046461/001 จ้างเหมางานบริการจัดคลังพัสดุ ในแผนกโรงงานเพื่อดำเนินการจัดคลังพัสดุอะไหล่เครื่องจักรกลให้เป็นมาตรฐานของแผนกฯ( เดือน มกราคม - เมษายน 2561) ตามเอกสารแนบ เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธนาคมพานิช 1.000 JB 56,750.00 56,750.00 THB
4160046462 45 4160046462/001 จ้างพ่นสารเคมีกำจัดยุง รายละเอียดและเงื่อนไข ตามเอกสารแนบ(งานสุขภาพอนามัย) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. ซูไวบะห์ มาหะมุ 1.000 JB 9,300.00 9,300.00 THB
4170007265 46 4170007265/001 พิมพ์สติกเกอร์ลงบนแผ่นพาสวู้ด พิมพ์สติกเกอร์บนแผ่นพาสวู้ด จำนวน 21 ชิ้นใช้จัดงานนิทรรศการพระยาพิชัยดาบหักและงา นกาชาด ปี 25617-16 มกราคม 2561หนา 3 มม. พร้อมเคลือบF402000 SS01F3400001 ข้อ 1.4. 1 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อายส์ กราฟฟิกส์ แอนด์ ปริ้นท์ 21.000 EA 950.00 19,950.00 THB
5110003548 47 5110003548/001 บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานองค์กร(EGAT-ERP) ปี 2561 ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 01/01/2018 E-Auction บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 1.000 JB 17,095,240.00 17,095,240.00 THB
5110005609 48 5110005609/001 บำรุงรักษา UPS Systems ปีที่ 3 โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำกัด 1.000 JB 70,000.00 70,000.00 THB
5110006843 49 5110006843/001 บำรุงรักษาอุปกรณ์ ปี 2561 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์สำหรับห้อง War Roomเพื่อใช้งานโรงไฟฟ้าต้นแบบ(Model Pla nt)ราคากลาง กฟผ. 65420.57 บาท (ไม่รวม Vat)ราคากลาง กฟผ. 70,000 บาท (รวม Vat ) โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น 1.000 JB 65,420.57 65,420.57 THB
5110007511 50 5110007511/001 บำรุงรักษาอุปกรณ์ ปี 2561 Projector โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. จีโอเซาท์ 1.000 JB 33,000.00 33,000.00 THB
5110007545 51 5110007545/001 บำรุงรักษาอุปกรณ์ ปี 2561 NAs Server 20 โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี่คอมมิวนิเคชั่น 1.000 JB 78,700.00 78,700.00 THB
5110008055 52 5110008055/001 บำรุงรักษา ระบบกล้อง CCTV ปีที่ 3 โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-Auction บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำกัด 1.000 JB 1,561,761.20 1,561,761.20 THB
5110008257 53 5110008257/001 บำรุงรักษา ระบบกล้อง CCTV ปีที่ 3 โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีระบบอิเลกทรอนิกส์ บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำกัด 1.000 JB 1,561,761.20 1,561,761.20 THB
5120010703 54 5120010703/001 งานจ้างเหมาเช่ารถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบปิ๊กอัพ 2 ตอน 4(DOUBIE C AB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสและมีที่นั่ง 2 แถว ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คน จำนวน 1 คันระยะเวลาสัญญา 5 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1.000 AU 133,000.00 133,000.00 THB
5120012953 55 5120012953/001 เช่ารถปิกอัพ2ตอน4ประตู4WD. (หซต-ช.ปี5) เช่ารถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบปิกอัพ 2 ตอน 4 ประตู(Double Cab ) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสที่ที่นั่ง 2 แถว นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน10 คน ตั้งแต่ 1 มกร าคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1 คัน (หซต-ช. ปี5) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท ที พี โลจิทรานส์ จำกัด 1.000 SE 192,000.00 192,000.00 THB
5120012953 56 5120012953/002 เช่ารถปิกอัพ2ตอน4ประตู4WD. (หช-ช.ปี5) เช่ารถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบปิกอัพ 2 ตอน 4 ประตู(Double Cab ) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสที่ที่นั่ง 2 แถว นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน10 คน ตั้งแต่ 1 มกร าคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1 คัน(หช-ช. ปี5) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท ที พี โลจิทรานส์ จำกัด 1.000 SE 192,000.00 192,000.00 THB
5120012953 57 5120012953/003 เช่ารถปิกอัพ2ตอน4ประตู4WD. (หซฟ-ช.ปี5) เช่ารถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบปิกอัพ 2 ตอน 4 ประตู(Double Cab ) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสที่ที่นั่ง 2 แถว นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน10 คน ตั้งแต่ 1 มกร าคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1 คัน(หซฟ-ช. ปี 5)4) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท ที พี โลจิทรานส์ จำกัด 1.000 SE 192,000.00 192,000.00 THB
5120013554 58 5120013554/001 บำรุงรักษาPC นอกมาตรฐานแบบ 1 หผม-ช ปี61 งานบำรุงรักษา PC Workstation นอกมาตรฐาน แบบที่ 1 ปี 2561 หผม-ช. ( 1มค.61 - 31 ธค .61) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ไอ ที สแควร์ จำกัด 1.000 JB 5,900.00 5,900.00 THB
5120013554 59 5120013554/002 บำรุงรักษาPC นอกมาตรฐานแบบ 1 หรม-ช ปี61 งานบำรุงรักษา PC Workstation นอกมาตรฐาน แบบที่ 1 ปี 2561 หรม-ช. ( 1มค.61 - 31 ธค .61) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ไอ ที สแควร์ จำกัด 1.000 JB 5,900.00 5,900.00 THB
5120013554 60 5120013554/003 บำรุงรักษาPC นอกมาตรฐานแบบ 1 หวส-ช ปี61 งานบำรุงรักษา PC Workstation นอกมาตรฐาน แบบที่ 1 ปี 2561 หวส-ช. ( 1มค.61 - 31 ธค .61) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ไอ ที สแควร์ จำกัด 1.000 JB 5,900.00 5,900.00 THB
5120013554 61 5120013554/004 บำรุงรักษา PC นอกมาตรฐาน แบบ2 หปช-ช ปี61 บำรุงรักษา PC Workstation นอกมาตรฐาน แบบที่ 2 หปช-ช. ปี 61 (1 มค.61-31ธค.61) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ไอ ที สแควร์ จำกัด 1.000 JB 2,500.00 2,500.00 THB
5120013554 62 5120013554/005 บำรุงรักษา Plotter ขนาด A0 หธม-ช ปี 61 บำรุงรักษาเครื่อง Plotter ขนาด A0 แผนก หธม-ช. ปี 61 (1 มค.61 - 31ธค.61) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ไอ ที สแควร์ จำกัด 1.000 JB 12,500.00 12,500.00 THB
5120015252 63 5120015252/001 เช่ารถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน เช่ารถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ขนาด 2,000 ซีซ๊ เพื่อบริการผู้บริหารระดับสูงจำนวน 1 ค ัน ระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 1 ม.ค. 61-28 ก.พ. 61 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. ป่าขาม ลิสซิ่ง 1.000 JB 89,600.00 89,600.00 THB
5120015507 64 5120015507/001 เช่ารถยนต์นั่ง(เก๋ง) 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบ 1,550-1,600 ซีซีจำนวน 2 คัน เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2561-28 กุมภา พันธ์ 2561 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1 กองบริหาร 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด 1.000 JB 63,960.00 63,960.00 THB
5120015745 65 5120015745/001 จ้างเหมาบำรุงรักษา(PM.) เครื่องมือวิเคราะห์วัสดุฯ-Fourier Transform-InfraredSpectrometer (FTIR)ยี่ห้อ Pe rkin-Elmerรุ่น Spectrum Oil Expressรหัส 1925-20-8711 # E004-กำหนดระยะเวลาจ้างตั้ งแต่วันที่ 1 ม.ค.61-1 มี.ค 61ส่งภายใน 30 วันรายละเอียดตามเอกสารแนบ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด 1.000 SE 178,145.90 178,145.90 THB
5120015745 66 5120015745/002 จ้างเหมาบำรุงรักษา(PM.) เครื่องมือวิเคราะห์วัสดุฯ-เครื่อง UV Spectrophotometerยี่ห้อ Perkin-Elmer รุ่น L ambda 650รหัส 1040-10-7104 # L0002-กำหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61-1 มี. ค 61ส่งภายใน 30 วันรายละเอียดตามเอกสารแนบ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีกรณีพิเศษ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด 1.000 SE 33,434.00 33,434.00 THB
5120015846 67 5120015846/001 จ้างศึกษาผลกระทบจากมลสารที่ปล่อย จากโรงไฟฟ้าต่อผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ภายในรัศมี 5และ 10 กิโ ลเมตร ปีที่ 3(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 1.000 JB 920,541.00 920,541.00 THB
5120016038 68 5120016038/001 จ้างบำรุงรักษาเครื่องควบคุมแรงดัน 60 KVA จ้างบำรุงรักษาเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(UPS)ขนาด 60KVA.ยี่ห้อLIEBERT รุ่ น S7200 หมายเลขเครื่อง 5410310w ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 รวม 3 เดือน เป็นเงิน 43,750 บาท ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท พีเอส ซอร์ส จำกัด 1.000 JB 86,666.60 86,666.60 THB
5120016038 69 5120016038/002 จ้างบำรุงรักษาเครื่องควบคุมแรงดัน 10 KVA จ้างบำรุงรักษาเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(UPS)ขนาด 10KVA.ยี่ห้อSYNDOME รุ่ น SD-1000 หมายเลขเครื่อง 53060005/s01w ตั้งแต่ วันที่ 1มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 รวม 3 เดือน เป็นเงิน 55,000 บาท ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท พีเอส ซอร์ส จำกัด 1.000 JB 110,000.00 110,000.00 THB
5120016565 70 5120016565/001 จ้างเหมาจัดหาติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษา งานจ้างเหมาจัดหาติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษา Idler ในระบบสายพาน(TurnkeyPhase 4) ป ระจำปี 2561 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. วอเตอร์ (ไทยแลนด์) 1.000 JB 1,607,500.00 1,607,500.00 THB
5120016682 71 5120016682/001 งานจ้างรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ งานจ้างรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพนักงานกะ เหมืองแม่เมาะ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. เอเคเอ็นจิเนียร์ริ่งซัพพลาย 1.000 JB 746,666.00 746,666.00 THB
5120017429 72 5120017429/001 จ้างบำรุงรักษาเครื่องควบคุมแรงดัน 40 KVA จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS ขนาด40 KVA.ยี ่ห้อ BORRI รุ่น B4033หมายเลขเครื่อง SO4M30008 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท พีเอส ซอร์ส จำกัด 1.000 JB 194,666.64 194,666.64 THB
5120017429 73 5120017429/002 จ้างบำรุงรักษาเครื่องควบคุมแรงดัน 10 KVA จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS ขนาด10 KVA.ยี ่ห้อ BORRI รุ่น B8033FXSหมายเลขเครื่อง EI4M31008 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท พีเอส ซอร์ส จำกัด 1.000 JB 80,000.00 80,000.00 THB
5120017481 74 5120017481/001 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ 64-0128, 64-0129ตามเอกสารแนบ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด 1.000 JB 306,000.00 306,000.00 THB
5120017591 75 5120017591/001 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานลำปาง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีตกลงราคา หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 1.000 JB 14,400.00 14,400.00 THB
5120017823 76 5120017823/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ ซันเฟอร์ (Sulfur Determinator)-ยี่ห้อ LECO-รุ่น SC-632-รหัส 1925-20-8495#L009-กำ หนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 - 23 ก.พ.61ราคากลาง 8,400 บาท(ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ส่งภายใน 30 วัน(ตามเอกสารแนบจำนวน 1 ชุด) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) 1.000 JB 25,000.00 25,000.00 THB
5120017823 77 5120017823/002 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ ค่าความร้อน (Bomb Calorimeter Anylyzer)-ยี่ห้อ LECO-รุ่น AC-600-รหัส 1925-20-681 5#L0002-กำหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 - 23 ก.พ.61ราคากลาง 8,400 บาท(รา คาต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ส่งภายใน 30 วัน(ตามเอกสารแนบจำนวน 1 ชุด) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) 1.000 JB 25,000.00 25,000.00 THB
5120017823 78 5120017823/003 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ การหลอมตัว อย่างขี้เถ้าถ่านหิน(Furnace Ash Fusion Analyzer)-ยี่ห้อ LECO-รุ่น AF -700-รหัส 1040-10-7049#L001-กำหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 - 23 ก.พ.61ร าคากลาง 8,400 บาท(ราคาต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ส่งภายใน 30 วัน(ตามเอกสารแนบ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) 1.000 JB 25,000.00 25,000.00 THB
5120017823 79 5120017823/004 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ CHN (CHN Analyzer)-ยี่ห้อ LECO-รุ่น True Spec CHN-รหัส 1000-111400066218-00-กำหน ดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 - 23 ก.พ.61ราคากลาง 8,400 บาท(ราคาต่อหน่วยไม ่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ส่งภายใน 30 วัน(ตามเอกสารแนบจำนวน 1 ชุด) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) 1.000 JB 25,000.00 25,000.00 THB
5120017875 80 5120017875/001 จ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ รถตู้ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ที่นั่ง หลังคาสูงพร้อมพนักงานขับรถตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -2 8 ก.พ.2561 โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีระบบอิเลกทรอนิกส์ นาย ชลธี เอ่งฉ้วน 1.000 JB 169,672.89 169,672.89 THB
5120017921 81 5120017921/001 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯระบบเครือข่าย งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย กฟผ. เหมืองแม่เมาะ(ระยะเวลา 1 มค.61-31 มีค.61) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท ที ซี เอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด 1.000 JB 490,654.20 490,654.20 THB
5120017939 82 5120017939/001 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สนง.เชียงใหม่ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แคนนอน/IR3225 ความเร็ว25แผ่น/นาที ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) 1.000 JB 13,320.00 13,320.00 THB
5120018022 83 5120018022/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่อง Inductively CoupledPlasma Spectrometer (ICP-MS)-ยี่ห้อ Perkin Elmer-รุ่น Elan DR C ll-รหัส 1040-10-7069#L0001-กำหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 - 20 ก.พ.61 ราคากลาง 31,907 บาท(ราคาต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ส่งภายใน 30 วัน(ตามเอกสารแ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด 1.000 JB 95,749.00 95,749.00 THB
5120018022 84 5120018022/002 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่อง Inductively CoupledPlasma Optical EmissionSpectrometer (ICP-OES)-ยี่ห้อ Perkin E lmer-รุ่น Optima 5300 DV-รหัส 1040-10-7069#L0002-กำหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.61 -20 ก.พ.61ราคากลาง 21,866 บาท(ราคาต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ส่งภายใน ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด 1.000 JB 211,951.00 211,951.00 THB
5120018056 85 5120018056/001 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับแต่งการทำงานของ เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (service contact) ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยายก าศทั่วไป (AAQM) จำนวน 4 สถานี และระบบตรวจวัด คุณภาพอากาศปลายปล่อง (CEMs) ตั้งแต่ 01/01/2561ถึง 31/03/2561(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-Auction บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด 1.000 JB 617,917.29 617,917.29 THB
5120018113 86 5120018113/001 เช่ายานพาหนะ (รถตู้) ใช้ในการปฏิบัติงานประเภทรถตู้ VIP.จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 10 ที่นั่งเครื่องยนต์ ( ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400-3,000.-CCจำนวน 3 คัน โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-Auction บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด 1.000 JB 767,102.80 767,102.80 THB
5120018166 87 5120018166/001 จ้างรถบัสโดยสารไม่ต่ำกว่า40 ที่นั่งปี3 จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดที่นั่งไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่งเรียกใช้เป็นรายวัน ครั้ง ละไม่เกิน 3 คัน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 -วันสินสุดสัญญา (ระยะเวลาในสัญญา 600 วันหร ือ 2 ปีแล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. ลำปางรัตนพลทรานสปอร์ต 1.000 JB 761,693.46 761,693.46 THB
5120018178 88 5120018178/001 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ SCADA หมายเหตุ :- กำหนดระยะเวลาการจ้าง 2 ปี- ตั้งแต่วันที่ 1 มค.61 จนครบกำหนดระยะเวลาจ ้าง 2 ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 1.000 JB 301,684.00 301,684.00 THB
5120018297 89 5120018297/001 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ คลังน้ำมันบ้านคลองรั้ว และสนาม กอล์ฟปกาไส4 เดือน เริ่ม1 ม.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561 โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีระบบอิเลกทรอนิกส์ บริษัท รักษาความปลอดภัยเอกพิทักษ์ จำกัด 1.000 JB 3,857,866.02 3,857,866.02 THB
5120018330 90 5120018330/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาสนามกีฬากลางแจ้ง พื้นที่ 184 ไร่ ตั้งแต่ 01/01/61 - 01/05/61 โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีระบบอิเลกทรอนิกส์ บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 1.000 JB 1,881,214.97 1,881,214.97 THB
5120018371 91 5120018371/001 จ้างเหมางานบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2561จนครบกำหนดในสัญญาราคากลาง1,834,78 5.10บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มราคาอ้างอิงจาก1.หจก.เอสเอ กรุ๊ป เซอร์วิส2.หจก.ลำปางเ ค.บี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ลำปาง เค.บี. จำกัด 1.000 JB 362,500.00 362,500.00 THB
5120018417 92 5120018417/001 ขออนุมัติจ้าง CB มอก. 18001 โดยวิธีพิเศษ ขออนุมัติจ้าง CB มอก. 18001 โดยวิธีพิเศษ งวดที่ 3 เดือน มกราคม - ตุลาคม2561รายละ เอียดตามเอกสารแนบสนง. TQM ชชม. นายธนวินท์ ใหม่วงค์ โทร.4885 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีกรณีพิเศษ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1.000 JB 120,000.00 120,000.00 THB
5120018453 93 5120018453/001 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 3 จุด(เครื่อง) พร้อมเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารเริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 1.000 JB 558,000.00 558,000.00 THB
5120018596 94 5120018596/001 จ้างเหมาเขียนแบบระบบไฟฟ้า ขนาดกระดาษ A3 จำนวน 600 แผ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบกำหนดเข้าทำงาน 1 ม.ค.61 ถึง 31 ก.ค.61ราคา 1 25,323.92 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. ลำพูนทวีทรัพย์ 1.000 JB 143,500.00 143,500.00 THB
5120018615 95 5120018615/001 จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 ลิตร เป็นรถบรรทุกน้ำสิบล้อหรือรถบรรทุกส ิบล้อที่ ดัดแปลงให้ใช้งานแทนกันได้ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังเครื่องไม่ต่ำกว่า 200 แร งม้า เพลาขับเคลื่อน อย่างน้อย 2 เพลาสภาพรถโดยรวมไม่ต่ำกว่า 70% จำนวน 2 คัน ระทำง ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. สมชาย 35 เอ็นจิเนียริ่ง 1.000 JB 1,264,797.52 1,264,797.52 THB
5120018654 96 5120018654/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย(ราคากลา ง 1,754,166.67 บาท/เดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. มลฑา คลีนนิ่ง 1.000 JB 13,804,906.50 13,804,906.50 THB
5120018796 97 5120018796/001 2.จ้างเหมาซ่อมเเละบำรุงรักษา ROTATING MACHINES,TRANSFORMER เเละอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานเหมืองเเม่เมาะตั่งเเต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561ราคากลาง 2,376,684 บาท/JBไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มระย ะเวลาจ้างจำนวน 2 ปีรายละเอียดตามเอกสารเเนบติดต่อนายดนัย บุญสารวัง โทร 4477 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม ควอลลิตี้ 1.000 JB 2,207,630.00 2,207,630.00 THB
5120018910 98 5120018910/001 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารควบคุมคุณภาพน้ำหมายเหตุ :- กำหนดงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2561ถึงวันที่ 30 กันยาย น 2561หมายเหตุ : เอกสารแนบทั้ง 3 รายการจำนวน 216 แผ่น ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 1.000 JB 558,000.00 558,000.00 THB
5120019051 99 5120019051/001 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถแทร็กเตอร์ หมายเลข 64-0122 ถึง 64-0125 และ 64-0131 ถึง 64-0134มกราคม - ธันวาคม 2561 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 AU 5,469,230.00 5,469,230.00 THB
5120019065 100 5120019065/001 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณ งานจ้างบำรุงรักษาสนามหญ้า บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ(ราค ากลาง 416,700 บาท/เดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. ซี.เจ.เอ็น เพาเวอร์ ซัพพลาย 1.000 JB 5,027,953.28 5,027,953.28 THB
5120019065 101 5120019065/002 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณ งานบำรุงรักษาสนามหญ้าที่ทำการ (กลุ่มที่ 1)ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ(ราคากลาง 394 ,375 บาท/เดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. ซี.เจ.เอ็น เพาเวอร์ ซัพพลาย 1.000 JB 4,763,865.43 4,763,865.43 THB
5120019067 102 5120019067/001 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้า บริเวณพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินฯตามรายละเอียดเอกสารที ่แนบ(ราคากลาง 346,667 บาท/เดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. มลฑา คลีนนิ่ง 1.000 JB 4,135,514.02 4,135,514.02 THB
5120019067 103 5120019067/002 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้า บริเวณสวนพฤกษชาติตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ(ราคากลา ง 355,417 บาท/เดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. มลฑา คลีนนิ่ง 1.000 JB 4,321,028.04 4,321,028.04 THB
5120019069 104 5120019069/001 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณ งานบำรุงรักษาสนามหญ้า ที่ทำการ (กลุ่มที่2)ตามรายละเอ ียดเอกสารที่แนบ(ราคากลาง 318,125 บาท/เดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. แม่เมาะเจริญทรัพย์ 1.000 JB 3,836,854.21 3,836,854.21 THB
5120019186 105 5120019186/001 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ลำภูรา ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คันพร้อมพนัก งานขับ วันละ 2 เที่ยว เช้าเย็น ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มค- 31 ธค 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. ฟอลโล ทราเวิล 1.000 JB 792,000.00 792,000.00 THB
5120019259 106 5120019259/001 จ้างเหมาทำความสะอาดระบบสายพานฯ งานจ้างเหมาทำความสะอาดระบบสายพานลำเลียงถ่านลิกไนต์ จำนวน 1 งานราคากลาง 5,970,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) Not Found Not Found 01/01/2018 E-Auction หจก. นานาเจริญพาณิชย์ 1.000 EA 5,786,915.89 5,786,915.89 THB
5120019336 107 5120019336/001 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กพทถ-ห จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กพทถ-ห เริ่มงาน 1 มค.2561 สิ้นสุด 31ธค.2561 Not Found Not Found 01/01/2018 E-Auction บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเคียว สเปเชียล 1.000 JB 1,800,000.00 1,800,000.00 THB
5120019336 108 5120019336/002 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเหมือง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเหมือง เริ่มงาน 1มค.2561 สิ้นสุด 31ธค.2561 Not Found Not Found 01/01/2018 E-Auction บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเคียว สเปเชียล 1.000 JB 33,504,672.90 33,504,672.90 THB
5120019348 109 5120019348/001 จ้างเหมางานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเหมือง ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค.61 ถึง 31 ธ.ค. 61 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท ลำปาง เค.บี. จำกัด 1.000 JB 7,086,448.60 7,086,448.60 THB
5120019357 110 5120019357/001 งานบำรุงรักษาสนามหญ้า งานบำรุงรักษาสนามหญ้า บริเวณสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ(ราคาก ลาง 928,500บาท/ปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. แม่เมาะเจริญทรัพย์ 1.000 JB 917,400.00 917,400.00 THB
5120019377 111 5120019377/001 งานบำรุงรักษาสนามหญ้า งานจ้างบำรุงรักษาสนามหญ้าบริเวณ บ้านพักผู้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ(รา คากลาง 915,000 บาท/งาน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. แม่เมาะเจริญทรัพย์ 1.000 JB 912,600.00 912,600.00 THB
5120019494 112 5120019494/001 จ้างเหมาติดตั้ง/โยกย้ายอุปกรณ์เครือข่ายฯ งานจ้างเหมาติดตั้ง-โยกย้ายอุปกรณ์เครือข่ายและเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์(ระยะเวลาตั ้งแต่วันที่ 1 กพ.60- 31 ธค.61) วงเงิน 1,322,500 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเ ป็น1. ตั้งแต่วันที่ 1 กพ.60 - 31 ธค.60 (11 เดือน) วงเงิน 632,500 บาท2. ตั้งแต่วั ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. พีบี ลำปางเทคโนโลยี 1.000 JB 679,920.00 679,920.00 THB
5120019742 113 5120019742/001 จ้างบำรุงรักษารถ FORD จำนวน84 คัน เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2561จนครบกำหนดในสัญญา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ลัคกี้ มอเตอร์ จำกัด 1.000 JB 59,636.20 59,636.20 THB
5120019966 114 5120019966/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาโยธา "ตามเงื่อนไขเฉพาะงานที่แนบ"(ราคากลาง 911,666.67 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ผู้ควบ คุมงาน : นายพงษ์เทพ สุพรรณสาร ช.7 หบอ-ช. ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. ซี.เจ.เอ็น เพาเวอร์ ซัพพลาย 1.000 JB 904,989.08 904,989.08 THB
5120019968 115 5120019968/001 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณและปรับปรุงพื้นที่ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ(ราคากลาง 255,833 บาท/เดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น 1.000 JB 255,833.00 255,833.00 THB
5120019968 116 5120019968/002 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณและปรับปรุงพื้นที่ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ(ราคากลาง 255,833 บาท/เดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น 1.000 JB 2,542,297.84 2,542,297.84 THB
5120019989 117 5120019989/001 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารเหมืองแม่เมาะ-กำหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61ราคากลาง 4, 572,500 บาท(ราคาต่อหน่วยไม่รวมภาามูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction กิจการร่วมค้า PI-SA 1.000 JB 4,098,120.00 4,098,120.00 THB
5120020107 118 5120020107/001 จ้างเหมาซ่อม CORRECTIVE MAINTENANCE - CM อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบขนส่งวัสดุเข้าทำงานวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ร วม 2 เดือนรายละเอียดตามเอกสารแนบ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. เอสเอ กรุ๊ป เซอร์วิส 1.000 JB 260,880.00 260,880.00 THB
5120020130 119 5120020130/001 จ้างรถยนต์รับ-ส่งผู้ปฏิบัติงานกะ 1.ระหว่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก กับศูนย์ควบคุมระบบ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนืออ.พรหมพิรา ม จ.พิษณุโลก ทุกวัน วันละ 6 เที่ยว(ไป-กลับ) รวมระยะทางประมาณ280 กม./วัน2.พนักขับ รถเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 50 ปี3.เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กองบริหาร 01/01/2018 E-Auction หจก. รังทองทัวร์ 1.000 JB 666,000.00 666,000.00 THB
5120020144 120 5120020144/001 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561(ตามเงื่อนไขเฉพาะงานแนบ)ราคากลางต่อ หน่วย 250,000 บาท(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 1.000 JB 249,997.00 249,997.00 THB
5120020166 121 5120020166/001 จ้างเหมารถตู้ (on call) รถตู้โดยสารปรับอากาศขนาดที่นั่งไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่งหลังคาทรงสูง เครื่องยนต์ดีเซ ล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,500 ซีซี พร้อมพนักงานขับ ลักษณะการใช้งาน เรียกใช้บ ริการเป็นรายวันระยะเวลาเช่ารวมทั้ง 3 คัน ไม่เกิน 600 วัน (200 วัน/คัน) หรือภายใต ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. ศศิ ทราเวล 1.000 JB 570,000.00 570,000.00 THB
5120020213 122 5120020213/001 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อม ระบบไฟฟ้าระบบระบายน้ำบริเวณพื้นที่เหมืองแม่เมาะเอกสารแนบจำนวน 36 แผ่นหมายเหตุ :- ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 1.000 JB 450,750.00 450,750.00 THB
5120020305 123 5120020305/001 ทำความสะอาดตู้คาราวาน,ตู้คอนเทนเนอร์ และห้อง Cabin เครื่องจักรในระบบสายพาน"ตามเงื่อนไขเฉพาะงานที่แนบ"(ราคากลาง 382,99 7 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ผู้ควบคุมงาน : นายวิชาญ จันทร์สวัสดิ์ ช.7 กปม-ช. ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. มลฑา คลีนนิ่ง 1.000 JB 272,503.00 272,503.00 THB
5120020535 124 5120020535/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบขนส่งวัสดุ ระยะเวลา 12 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 ถึง 31 ธ.ค.61ตามรายล ะเอียดที่แนบราคากลาง 2,378,450 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม ควอลลิตี้ 1.000 JB 2,378,450.00 2,378,450.00 THB
5120020562 125 5120020562/001 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ LIMS สำหรับแผนกห้องปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ โดยมีระยะเวลา 3 เดือน(เริ่มตั้งแต่เดือนมกร าคม ถึง มีนาคม 2561)หมายเหตุ : - ราคากลาง 168,750 บาท/JB (ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค าเพิ่ม) - จ้างโดยวิธีพิเศษระบุชื่อผู้รับจ้าง โดยบริษัท วีนัสเทคโนโลยี จำกัด ที่ม ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด 1.000 JB 225,000.00 225,000.00 THB
5120020626 126 5120020626/001 จ้างเหมาตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครนในโรงงาน จำนวน 25 รายการ PMรอบ12เดือนตามรายละเอียดแนบท้ายเริ่ม 1 มกราคม 2561 จนถึงวันครบก ำหนดในสัญญาราคากลาง 93,780 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. พรรัก แมชชีนเนอรี่ 1.000 JB 116,169.00 116,169.00 THB
5120020807 127 5120020807/001 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบ จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบขนส่งวัสดุและระบบรางเดินเครื่องจักร- ต้อ งการเข้างาน 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท ลำปาง เค.บี. จำกัด 1.000 JB 4,329,439.32 4,329,439.32 THB
5120020953 128 5120020953/001 งานจ้างเหมาถอดซ่อมและติดตั้ง Idler ปี61 งานจ้างเหมาถอด-ซ่อมและติดตั้ง Idler ในระบบสายพาน ปี 2561ระยะเวลาการจ้าง 1 ม.ค. 6 1 - 31 ธ.ค. 61 เวลา 12 เดือนวงเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,900,560.75 บาท ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท ลำปาง เค.บี. จำกัด 1.000 JB 2,882,243.04 2,882,243.04 THB
5120020956 129 5120020956/001 งานจ้างเหมาถอดซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์ ปี61 งานจ้างเหมาถอด-ซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบขนส่งวัสดุ ปี 2561ระยะเวลาการจ้าง 1 ม. ค. 61-31 ธ.ค. 61 เวลา 12 เดือนวงเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,486,355.14 บาท ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท ลำปาง เค.บี. จำกัด 1.000 JB 2,471,028.00 2,471,028.00 THB
5120020959 130 5120020959/001 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมสายพาน ปี61 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมสายพานในระบบขนส่งวัสดุ ปี 2561ระยะเวลาการจ้าง 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 เวลา 12 เดือนวงเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,247,850.47 บาท Not Found Not Found 01/01/2018 E-Auction บริษัท ลำปาง เค.บี. จำกัด 1.000 JB 1,237,373.18 1,237,373.18 THB
5120020962 131 5120020962/001 เช่า GPS Tracking เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561(ตามรายละเอียดแนบ)ราคากลางต่อห น่วย 161,040 บาท(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท เจ.สยาม.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1.000 JB 105,600.00 105,600.00 THB
5120020965 132 5120020965/001 งานจ้างพัฒนา Software งานจ้างพัฒนา Software เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลเชิงวิศวกรรมธรณีสำหรับเหมืองแม่เ มาะจำนวน 1 JB ราคา 1,383,177.57 บาท (ราคากลาง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ทั้งนี้มอบหม ายให้ นายพรชัย พงศ์พันธุ์ลาภ สังกัด นธ.9, กวธ-ช. โทร.4809เป็นผู้ประสาน ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีกรณีพิเศษ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ 1.000 JB 1,384,859.81 1,384,859.81 THB
5120020984 133 5120020984/001 จ้างเหมาทำงานสำรวจรังวัด จ้างเหมาทำงานสำรวจรังวัด จำนวน 8 คน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2561- 30 มิถุนายน 2561ราคากลาง 560,767.60 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. มลฑา คลีนนิ่ง 1.000 JB 501,780.33 501,780.33 THB
5120021088 134 5120021088/001 เช่า GPS TRACKING หงกต-ฟ. พร้อมระบบบันทึก-ติดตามข้อมูลการใช้งานของรถยนต์ จำนวน 3 เครื่องระยะ เวลา 6 เดือน (1 ม.ค.61-30 มิ.ย.61) โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1.000 JB 6,570.00 6,570.00 THB
5120021089 135 5120021089/001 เช่า GPS TRACKING หงกต-ฟ. พร้อมระบบบันทึก-ติดตามข้อมูลการใช้งานของรถยนต์ จำนวน 15 เครื่องระยะ เวลา 12 เดือ น (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1.000 JB 65,700.00 65,700.00 THB
5120021089 136 5120021089/002 เช่า GPS TRACKING หงกต-ฟ. พร้อมระบบบันทึก-ติดตามข้อมูลการใช้งานของรถยนต์ จำนวน 43 เครื่องระยะ เวลา 12 เดือ น (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1.000 JB 188,340.00 188,340.00 THB
5120021216 137 5120021216/001 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป สัญญา 1 ปี(1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561)รายละเอียดตามเอกสารแนบราคากลาง 854, 200 บาท/JBไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. ลำปางอิเล็กทริคคอล เทคนิค แอร์ 1.000 JB 699,420.00 699,420.00 THB
5120021246 138 5120021246/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ- กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 256 1 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท อินสตอลเลชั่น แอนด์ เมนเทนแนนซ์ 1.000 JB 1,749,996.00 1,749,996.00 THB
5120021251 139 5120021251/001 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงสูงและแรงต่ำหมายเหตุ :- กำหนดระยะเวลาการจ้าง 2 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกร าคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 Not Found Not Found 01/01/2018 E-Auction หจก. เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิเนียริ่ง 1.000 JB 2,325,000.00 2,325,000.00 THB
5120021267 140 5120021267/001 จ้างเหมาปฏิบัติงานขุดลอกอ่างแม่เมาะ, ลาดยาง AC, ผลิตยาง AC,บำรุงรักษาแพล้นยาง(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ราคากลาง 2,907,0 38 บาท/JB(ไม่รวม VAT)ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือนนายอาคม ตันวิเชียร Not Found Not Found 01/01/2018 E-Auction หจก. พิมพรรณเพิ่มพูลทรัพย์ 1.000 JB 2,163,551.40 2,163,551.40 THB
5120021270 141 5120021270/001 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมไฟฟ้า-กำหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 - 31 ธ. ค.61ราคากลาง 4,671,000 บาท(ราคาต่อหน่วยไม่รวมภาามูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 1.000 JB 4,644,112.20 4,644,112.20 THB
5120021276 142 5120021276/001 จ้างเหมาค่าแรงซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เริ่ม 1 มค.61 ถึงครบกำหนดสัญญาราคากลาง 1,386,563.63 บาท/หน่วย(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ ิ่ม)ข้อกำหนดตามเอกสารแนบติดต่อ/ประสานงานคุณภูมิ แน่นอุดร/โทร.4520 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ลำปาง เค.บี. จำกัด 1.000 JB 1,539,758.00 1,539,758.00 THB
5120021309 143 5120021309/001 จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งท่อส่งน้ำ จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ของระบบ Fire Fighting สายพานส่งถ่านต ามเอกสารแนบ-ข้อกำหนดงานจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งท่อส่งน้ำ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. พีพีพี.เมาะหลวง 1.000 JB 417,080.00 417,080.00 THB
5120021312 144 5120021312/001 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant)1 มกราคม 61 - 31 ธันวา คม 61 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. พีพีพี.เมาะหลวง 1.000 JB 2,056,308.00 2,056,308.00 THB
5120021353 145 5120021353/001 งานจ้างเหมาเขียนแบบระบบไฟฟ้า เครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าภายนอกหรือภายในอาคารระบบจำหน่ายไฟฟ้าและแบบอื่นๆหมายเหตุ : - กำหนดงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2561ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. ออพติมัส คอนสตรัคชั่น 1.000 JB 240,000.00 240,000.00 THB
5120021395 146 5120021395/001 จ้างเหมาทำงานสำรวจรังวัด จ้างเหมาทำงานสำรวจรังวัด จำนวน 8 คน ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561ราคากลาง 747,690.13 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา หจก. มลฑา คลีนนิ่ง 1.000 JB 606,742.88 606,742.88 THB
5120021455 147 5120021455/001 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งผู้ปฏิบัติงานกะเหมืองแม่เมาะ จำนวน 2 คันระยะเวลา การจ้าง 1ม.ค.61-31ธ.ค.61 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท นิวอุดมชัยทรานสปอร์ต จำกัด 1.000 JB 7,862,232.00 7,862,232.00 THB
5120021471 148 5120021471/001 จ้างเหมาเขียนแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ตู้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและอื่นๆ- กำหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61 ราคากลาง 620,000 บาท(ราคาต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รายละเอียดตามเอกสารแนบ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท พิไชย วิศวกรรม (2284) จำกัด 1.000 JB 545,000.00 545,000.00 THB
5120021491 149 5120021491/001 จ้างรถรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561) โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-Auction บริษัท พี.เจ แอนด์ เอส กรุ๊ป จำกัด 1.000 JB 1,233,644.86 1,233,644.86 THB
5120021499 150 5120021499/001 งานจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งสายเคเบิล สายเคเบิลไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถขุดไฟฟ้าและระบบระบายน้ำในบ่อเหมืองแม่เมาะราค ากลาง 1,860,000 บาท(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)เอกสารแนบจำนวน 34 แผ่นหมายเหตุ :- กำหนดระยะเวลาการจ้างเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2561ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จำกัด 1.000 JB 1,084,458.00 1,084,458.00 THB
5120021506 151 5120021506/001 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา และทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและจัดทำประวัติการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าระยะเวลา 1 ปี(1 ม.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561)รายละเอียดตามเอกสารแนบราคากลาง 1,234,286 บาท/JBไม่รวมภาษีมูลค่ าเพิ่มกำหนดส่งของภายใน 30 วันติดต่อนายวีระชัย ตันหราพันธุ์ โทร 4168 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จำกัด 1.000 JB 1,109,168.00 1,109,168.00 THB
5120021513 152 5120021513/001 จ้างเหมางานบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ จ้างเหมางานบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ 12,000 ลิตร,และน้อยกว่า 12,000 ลิตร,รถบรรทุกเทท ้ายขนาดเล็ก,รถบริการ LUBRICATION OIL TRUCK TOOLS TRUCKและรถบัสโดยสารเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561จนครบกำหนดในสัญญาหมายเหตุ-งานจ้างเหมา PM.ปี 2560-2561ระยะเวล ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 วิธีสอบราคา บริษัท ลำปาง เค.บี. จำกัด 1.000 JB 1,079,439.24 1,079,439.24 THB
5120021550 153 5120021550/001 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบสื่อสาร เหมืองแม่เมาะ- กำหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61-31 ธ.ค. 61ราคากลาง 4,177 ,850 บาท(ราคาต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ส่งภายใน 45 วัน ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จำกัด 1.000 JB 3,841,121.52 3,841,121.52 THB
5120021562 154 5120021562/001 งานจ้างเหมาเครื่องจักรกล งานจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับงานบำรุงรักษาเขื่อนอ่างเก็บน้ำ และคลองส่งน้ำจำนวน 1 งาน(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. ลำปางบุญรักษ์ 1.000 JB 4,953,600.00 4,953,600.00 THB
5120021573 155 5120021573/001 งานจ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดท่อร่วม (DUCT TYPE)แบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)ใช้ในงาน ในอาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะโดยมีขนาดตั้งแต่ 9,000 Btu/Hr.ถึง 379,000 Btu/Hr. จำ นวน 533 เครื่องระยะเวลาในการจ้าง 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61รายละเอียดตามเอกสารแนบราค ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม ควอลลิตี้ 1.000 JB 5,531,560.00 5,531,560.00 THB
5120021577 156 5120021577/001 งานจ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)ใช้ในงานในบ้านรับรองเหมืองอาคาร นันทนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารที่ทำการบริเวณรอบบ่อเหมืองแม่เมาะ และตู้ CONT AINERโดยมีขนาดตั้งแต่ 9,000 Btu/Hr.ถึง 240,000 Btu/Hr. จำนวน 524 เครื่องระยะเวลา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. เอ็ม เอส อิควิพเม้นท์ 1.000 JB 5,344,992.00 5,344,992.00 THB
5120021580 157 5120021580/001 งานจ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)ใช้งานในรถขุดไฟฟ้าระบบสายพานลำเ ลียงถ่านเหมืองแม่เมาะโดยมีขนาดตั้งแต่ 9,000 Btu/Hr.ถึง 125,000 Btu/Hr. จำนวน 255 เครื่องระยะเวลาในการจ้าง 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61รายละเอียดตามเอกสารแนบราคากลาง 5 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction หจก. ลำปางอิเล็กทริคคอล เทคนิค แอร์ 1.000 JB 5,140,186.92 5,140,186.92 THB
5120021600 158 5120021600/001 งานบำรุงรักษาบริเวณและทำความสะอาดอาคาร งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาบริเวณ และทำความสะอาดอาคารที่ทำการ อปน.ระยะเวลา 1 มกร าคม ถึง 31 ธันวาคม 2561จำนวน 34 คนเงื่อนไขตามเอกสารแนบ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กองบริหาร 01/01/2018 E-Auction บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด 1.000 JB 4,778,400.00 4,778,400.00 THB
5120021602 159 5120021602/001 รถยนต์โดยสารปรับอากาศรับส่งผู้ปฏิบัติงาน จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศรับส่งผู้ปฏิบัติงานระยะเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 256 1จำนวน 1 คันเงื่อนไขตามสิ่งแนบ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กองบริหาร 01/01/2018 E-Auction หจก. คิงด้อม ทัวร์ 2015 1.000 JB 1,155,140.19 1,155,140.19 THB
5120021607 160 5120021607/001 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริวเวณที่ สฟ.เชียงใหม่1 สฟ.เชียงใหม่2สฟ.เชียงให ม่3 สฟ.จอมทองสฟ.แม่แตง สฟ.ลำพูน1 สฟ.ลำพูน2 สฟ.พะเยา สฟ.เชียงราย สฟ.แม่จัน สฟ.เทิ ง รวม11 แห่ง จำนวน 16 คน เป็นเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กองบริหาร 01/01/2018 E-Auction หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น 1.000 JB 2,581,308.41 2,581,308.41 THB
5120021607 161 5120021607/002 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณที่ สฟ.ลำปาง1 สฟ.ลำปาง2สฟ.แม่เมาะ2 สฟ.แม่เ มาะ3 สฟ.แม่เมาะ4สฟ.เหมืองแม่เมาะ สฟ.ห้างฉัตร สฟ.เถิน สฟ.แพร่ สฟ.น่าน รวม 10 แห่ง จำนวน22 คน เป็นเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กองบริหาร 01/01/2018 E-Auction หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น 1.000 JB 3,549,299.07 3,549,299.07 THB
5120021607 162 5120021607/003 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ ที่ สฟ.นครสวรรค์ สฟ.ตาคลี2สฟ.ท่าตะโก สฟ.ห ัวหวาย สฟ.มโนรมย์สฟ.สลกบาตร สฟ.พิจิตร สฟ.บางมูลนาก สฟ.เพชรบูรณ์ สฟ.บึงสามพัน สฟ. หล่มสักคลังพัสดุและโรงซ่อมเก้าเลี้ยวรวม 12 แห่ง จำนวน 29 คน เป็นเวลา 12 เดือน เธ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กองบริหาร 01/01/2018 E-Auction หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น 1.000 JB 4,678,621.50 4,678,621.50 THB
5120021607 163 5120021607/004 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ ที่ สฟ.พิษณุโลก1 สฟ.เขื่อนภูมิพลสฟ.ตาก1 ส ฟ.ตาก2 สฟ.แม่สอดสฟ.อุตรดิตถ์ สฟ.กำแพงเพชร สฟ.ลานกระบือ สฟ.สวรรคโลก สฟ.สุโขทัยบสส .สุโขทัย สฟ.พรหมพิราม รวม 12 แห่ง จำนวน 13 คน เป็นเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ม ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กองบริหาร 01/01/2018 E-Auction หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น 1.000 JB 2,097,313.08 2,097,313.08 THB
5120021661 164 5120021661/001 งานจ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอน ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 kV.หมายเหตุ :- กำหนดระยะเวลาการจ้าง 2 ปี เริ่มนับตั้งแ ต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 01/01/2018 E-Auction บริษัท อินสตอลเลชั่น แอนด์ เมนเทนแนนซ์ 1.000 JB 5,162,500.00 5,162,500.00 THB
5120021697 165 5120021697/001 จ้างเหมางานบริการสำนักงาน จำนวน 1 คนปฏิบัติงานรับ - ส่ง เอกสารที่ส่วนกลาง อปล. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก้าวหน้า จำกัด 12.000 M 10,221.00 122,652.00 THB
5120021697 166 5120021697/002 จ้างเหมางานบริการสำนักงาน จำนวน 2 คนปฏิบัติงานด้านธุรการที่ส่วนกลาง อปล. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก้าวหน้า จำกัด 12.000 M 27,500.00 330,000.00 THB
5120021697 167 5120021697/003 จ้างเหมางานบริการสำนักงาน จำนวน 2 คนปฏิบัติงานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง อปล. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก้าวหน้า จำกัด 12.000 M 27,500.00 330,000.00 THB
5120021697 168 5120021697/004 จ้างเหมางานบริการสำนักงาน จำนวน 2 คนปฏิบัติงานรับ - ส่ง เอกสารที่ หธล-ส. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก้าวหน้า จำกัด 12.000 M 20,442.00 245,304.00 THB
5120021697 169 5120021697/005 จ้างเหมางานบริการสำนักงาน จำนวน 1 คนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ที่ หธล-ส. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก้าวหน้า จำกัด 12.000 M 13,750.00 165,000.00 THB
5120021697 170 5120021697/006 จ้างเหมางานบริการสำนักงาน จำนวน 1 คนปฏิบัติงานบุคคลและสวัสดิการที่ หบล-ส. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก้าวหน้า จำกัด 12.000 M 13,750.00 165,000.00 THB
5120021697 171 5120021697/007 จ้างเหมางานบริการสำนักงาน จำนวน 1 คนปฏิบัติงานด้านธุรการที่ กบหล-ส. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก้าวหน้า จำกัด 12.000 M 13,750.00 165,000.00 THB
5120021697 172 5120021697/008 จ้างเหมางานบริการสำนักงาน จำนวน 1 คนปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ หพล-ส. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก้าวหน้า จำกัด 12.000 M 13,750.00 165,000.00 THB
5120021697 173 5120021697/009 จ้างเหมางานบริการสำนักงาน จำนวน 1 คนปฏิบัติงานด้านจัดหาที่ หพล-ส. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก้าวหน้า จำกัด 12.000 M 13,750.00 165,000.00 THB
5120021697 174 5120021697/010 จ้างเหมางานบริการสำนักงาน จำนวน 1 คนปฏิบัติงานสำรวจ รังวัด เขียนแบบที่ กสล-ส. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก้าวหน้า จำกัด 12.000 M 15,200.00 182,400.00 THB
5120021697 175 5120021697/011 จ้างเหมางานบริการสำนักงาน จำนวน 2 คนปฏิบัติงานด้านธุรการที่ กสล-ส. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก้าวหน้า จำกัด 12.000 M 27,500.00 330,000.00 THB
5120021697 176 5120021697/012 จ้างเหมางานบริการสำนักงาน จำนวน 2 คนปฏิบัติงานด้านธุรการที่ กถล-ส. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก้าวหน้า จำกัด 12.000 M 27,500.00 330,000.00 THB
5120021728 177 5120021728/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการซ่อมและ และบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 2 อัตราเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2561 ถึงวันที่ 31 ธันวามคม 2561(รายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบงานบำรุงรักษายานพาหน ะ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พ่อ-แม่ 1.000 JB 379,000.00 379,000.00 THB
5120021729 178 5120021729/001 ค่าตอบแทนทำงานเกินเวลาปกติ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตราเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2560 ถึงว ันที่ 31 ธันวาคม 2560(รายละเอียดตามเอกสารแนบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เขื่อนบางลาง 2014 1.000 JB 36,000.00 36,000.00 THB
5120021729 179 5120021729/002 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตราเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2560 ถึงว ันที่ 31 ธันวาคม 2560(รายละเอียดตามเอกสารแนบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เขื่อนบางลาง 2014 1.000 JB 344,500.00 344,500.00 THB
5120021734 180 5120021734/001 ค่าตอบแทนทำงานเกินเวลาปกติ,ค่าเบี้ย ค่าตอบแทนทำงานเกินเวลาปกติ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก งานด้านประชาสัมพันธ์และชุมชน สัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม -31 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดและเงื่ อนไขตามเอกสารแนบ)งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วันดีมานด์ กรุ๊ป 1.000 JB 36,000.00 36,000.00 THB
5120021734 181 5120021734/002 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัตงาน ด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม -31 ธันวาค ม 2560 (รายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบ) งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วันดีมานด์ กรุ๊ป 1.000 JB 172,000.00 172,000.00 THB
5120021736 182 5120021736/001 จ้างเหมาค่าแรงทำความสะอาด 1.1 อาคารที่ทำการ สนง.ลำภูรา , กคต-ส , หมวดทดสอบอุปกรณ์, หมวดบริการ,หมวดโยธา ,หถ ต2-ส.,หรต2-ส., หมวด IT , ป้อมยามที่ทำการและบ้านพัก,อาคารโรงยิม ,อาคารคลังพัสดุ- โดยใช้พนักงานทำความสะอาดจำนวน 6 คน1.2 อาคาร สฟ.ลำภูรา- โดยใช้พนักงานทำความสะอาดจ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 850,684.49 850,684.49 THB
5120021737 183 5120021737/001 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สฟ.ภูเก็ต1 ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน เริ่มจ้าง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 126,523.18 126,523.18 THB
5120021737 184 5120021737/002 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สฟ.ภูเก็ต2 ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน เริ่มจ้าง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 126,523.18 126,523.18 THB
5120021737 185 5120021737/003 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สฟ.ภูเก็ต3 ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน เริ่มจ้าง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 253,046.35 253,046.35 THB
5120021737 186 5120021737/004 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สฟ.และ บสส.พังงา ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน เริ่มจ้าง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 253,046.35 253,046.35 THB
5120021737 187 5120021737/005 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สฟ.พังงา2 ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน เริ่มจ้าง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 253,046.35 253,046.35 THB
5120021737 188 5120021737/006 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สฟ.ตะกั่วป่า ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน เริ่มจ้าง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 126,523.18 126,523.18 THB
5120021737 189 5120021737/007 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สฟ.กระบี่ ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน เริ่มจ้าง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 126,523.18 126,523.18 THB
5120021737 190 5120021737/008 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สฟ.และ บสส.ทุ่งสง ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน เริ่มจ้าง 1 มกราคม 2561 - 31ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 253,046.35 253,046.35 THB
5120021737 191 5120021737/009 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สฟ.และ บสส.พัทลุง ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน เริ่มจ้าง 1 มกราคม 2561 - 31ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 126,523.18 126,523.18 THB
5120021737 192 5120021737/010 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สฟ.และ บสส.นครศรีธรรมราช ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน เริ่มจ้าง 1 มกราคม 2561 - 31ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 253,046.35 253,046.35 THB
5120021737 193 5120021737/011 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สฟ.ระโนด ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน เริ่มจ้าง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 126,523.18 126,523.18 THB
5120021737 194 5120021737/012 จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สฟ.เชียรใหญ่ ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน เริ่มจ้าง 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1.000 JB 126,523.19 126,523.19 THB
5120021738 195 5120021738/001 จ้างเหมาบริการงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องจักรของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จำนวน 2อัตรา เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พ่อ-แม่ 1.000 JB 362,000.00 362,000.00 THB
5120021738 196 5120021738/002 ค่าทำงานนอกเวลา,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พ่อ-แม่ 1.000 JB 36,000.00 36,000.00 THB
5120021742 197 5120021742/001 จ้างเหมาบริการักษาความปลอดภัย จ้างเหมางานด้านรักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์ ทำงานพลัดละ 12 ช.ม. จำนวน 6คน ทำงาน 4 วัน พัก 2 วันระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ 01/01/2018 วิธีระบบอิเลกทรอนิกส์ บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร์ 1.000 AU 964,819.00 964,819.00 THB
5120021743 198 5120021743/001 ค่าทำงานนอกเวลา,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พ่อ-แม่ 1.000 JB 18,000.00 18,000.00 THB
5120021743 199 5120021743/002 จ้างเหมาบริการงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ โรงงานเครื่องกล กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จำนวน 1 อัตรา เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พ่อ-แม่ 1.000 JB 189,000.00 189,000.00 THB
5120021744 200 5120021744/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการ ควบคุมและตรวจสอบบ้านพักรับรองระยะเวลา 1ปี ตั้งแต่วันที่1มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561(ตามรายละเอียดแนบท้าย) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เขื่อนบางลาง 2014 1.000 JB 172,000.00 172,000.00 THB
5120021752 201 5120021752/001 ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลา ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ระหว่าง 1/01/61-31/12/61ตามเงื่อนไขการจ้างแนบ แบ่งจ่าย 12 เดือน ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ 01/01/2018 วิธีระบบอิเลกทรอนิกส์ หจก. เหลี่ยมวงษ์ 1.000 AU 40,000.00 40,000.00 THB
5120021752 202 5120021752/002 จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารและทำความสะอ ทำความสะอาด อาคาร สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตาม TOR จ้างงาน ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ 01/01/2018 วิธีระบบอิเลกทรอนิกส์ หจก. เหลี่ยมวงษ์ 1.000 AU 762,662.00 762,662.00 THB
5120021754 203 5120021754/001 งานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง รถตู้ปรับอากาศ8-10ที่นั่งพร้อมเชื้อเพลิงผ่านการใช้งานไม่เกิน2ปีระหว่างวันที่ 1/0 1/61-31/12/61 แบ่งจ่าย 12 งวด ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ 01/01/2018 วิธีระบบอิเลกทรอนิกส์ หจก. ทีม คาร์เร้นท์ 1.000 AU 1,086,000.00 1,086,000.00 THB
5120021762 204 5120021762/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการทำความสะอาด งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการทำความสะอาดภายนอกอาคาร ,บำรุงรักษาบริเวณพร้อมอุปกรณ์ และ งานช่างพื้นฐานจำนวน 10 คนระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ 01/01/2018 วิธีระบบอิเลกทรอนิกส์ บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์ 1.000 AU 1,097,000.00 1,097,000.00 THB
5120021763 205 5120021763/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการงาน ธุรการหน่วยงานวางแผนและประสิทธิภาพ เขื่อนบางลางจำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือนตั้งแ ต่วันที่ 1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พ่อ-แม่ 1.000 JB 172,000.00 172,000.00 THB
5120021772 206 5120021772/001 รถยนต์ตู้ที่นั่งไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดัเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 3000 ซ๊ซ๊.จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี (รายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบ งานบริ การยานพาหนะ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บักตีวิศวกรรม 1.000 JB 208,800.00 208,800.00 THB
5120021772 207 5120021772/002 รถยนต์ตู้ที่นั่งไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดัเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 3000 ซ๊ซ๊.จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เป็นระยะเวลา 1 ปี (รายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบ งานบริ การยานพาหนะ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บักตีวิศวกรรม 1.000 JB 208,800.00 208,800.00 THB
5120021789 208 5120021789/001 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา สนามหญ้าและไม้ดอก-ไม้ประดับบริเวณอาคารเรือนรับรองพิเศษ(กฤษณา 9 บ.9001)เป็นระยะเว ลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียด และเงื่อนไขตา มเอกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อ. อารีฟีน ก่อสร้าง 1.000 JB 398,000.00 398,000.00 THB
5120021810 209 5120021810/001 บริการบุคคลภายนอก หบธอ-ฟ. เพื่อปฎิบัติงานบริการทำความสะอาดโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูลจำนวน 4 คน ระยะเวลา 1 ม.ค.25 61-31 ธ.ค.2561 (รายละเอียดตามแนบ) โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย และบริการทำความ 1.000 JB 392,541.34 392,541.34 THB
5120021810 210 5120021810/002 บริการบุคคลภายนอก หบธอ-ฟ. เพื่อปฎิบัติงานผู้ช่วยงาน IT,ช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล,ช่างไฟฟ้าบริเวณ,ผู้ช่วย ช่างบำรุงรักษาไฟฟ้าบริเวณจำนวน 4 คน ระยะเวลา 1 ม.ค.2561-31 ธ.ค.2561 (รายละเอียดต ามแนบ) โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย และบริการทำความ 1.000 JB 380,110.13 380,110.13 THB
5120021810 211 5120021810/003 บริการบุคคลภายนอก หบธอ-ฟ. เพื่อปฎิบัติงานบริการทำความสะอาดโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรจำนวน 2 คน ระยะเวลา 1 ม.ค.2 561-31 ธ.ค.2561 (รายละเอียดตามแนบ) โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย และบริการทำความ 1.000 JB 374,080.53 374,080.53 THB
5120021811 212 5120021811/001 จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ จำนวน 3 คนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย และบริการทำความ 1.000 JB 381,000.00 381,000.00 THB
5120021813 213 5120021813/001 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 256 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561เป็นเวลา 12 เดือน โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.วาย.เอ็ม. 1.000 JB 656,800.00 656,800.00 THB
5120021813 214 5120021813/002 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์งานสร้างความรู้ฯ คุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 25 61 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561เป็นเวลา 12 เดือนใช้งานการสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน พลังงาน เขื่อนสิรินธร โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.วาย.เอ็ม. 1.000 JB 328,400.00 328,400.00 THB
5120021815 215 5120021815/001 จ้างเหมาบริการแคชเชียร์สนามกอล์ฟ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.วาย.เอ็ม. 1.000 JB 198,629.60 198,629.60 THB
5120021815 216 5120021815/002 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.วาย.เอ็ม. 1.000 JB 2,943,519.93 2,943,519.93 THB
5120021817 217 5120021817/001 จ้างเหมาแคชเชียร์ร้านอาหารคลับเฮา โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ 1.000 JB 664,690.67 664,690.67 THB
5120021817 218 5120021817/002 จ้างเหมาบริการร้านอาหารคลับเฮาส์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ 1.000 JB 2,560,193.33 2,560,193.33 THB
5120021817 219 5120021817/003 จ้างเหมาบริการร้านอาหารเรือนโดมน้อย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ 1.000 JB 1,025,917.77 1,025,917.77 THB
5120021817 220 5120021817/004 จ้างเหมาแคชเชียร์ร้านอาหารเรือนโดมน้อย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ 1.000 JB 463,964.59 463,964.59 THB
5120021818 221 5120021818/001 จ้างเหมางานบริการต้อนรับบ้านพักรับรอง โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ 1.000 JB 462,897.48 462,897.48 THB
5120021818 222 5120021818/002 จ้างเหมางานบริการเรื่อนรับรองพิเศษ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ 1.000 JB 681,810.98 681,810.98 THB
5120021818 223 5120021818/003 จ้างเหมางานบริการบ้านพักรับรอง โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ 1.000 JB 2,364,450.42 2,364,450.42 THB
5120021830 224 5120021830/001 ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา ทำงานในวันหยุด เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียด และ เงื่อนไขตามเอกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ซายูตี การโยธา 1.000 JB 20,166.00 20,166.00 THB
5120021830 225 5120021830/002 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการ บำรุงรักษาเขื่อนอาคารประกอบและอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วั นที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียด และเงื่อนไขตามเอกสารแนบ)(หยลช- ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ซายูตี การโยธา 1.000 JB 384,834.00 384,834.00 THB
5120021831 226 5120021831/001 ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา ทำงานในวันหยุด เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียด และ เงื่อนไขตามเอกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ซายูตี การโยธา 1.000 JB 16,100.00 16,100.00 THB
5120021831 227 5120021831/002 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการ บำรุงรักษาระบบประปาและผลิตน้ำดื่มเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถ ึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียด และเงื่อนไขตามเอกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ซายูตี การโยธา 1.000 JB 385,000.00 385,000.00 THB
5120021834 228 5120021834/001 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก งานบำรุงรักษาบริเวณเขื่อนปากมูล ประจำปี 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บ้านและสวน หัวเห่ว 1.000 JB 1,412,796.00 1,412,796.00 THB
5120021835 229 5120021835/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอก งานช่าง โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 2,373,831.78 2,373,831.78 THB
5120021836 230 5120021836/001 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณเขื่อนสิรินธร,บริเวณโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์,งานขยายพั นธุ์ไม้ และงานสุขาภิบาล จำนวน 35 คน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1มกราคม -31 ธันวาคม 25 61 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เพชรไพฑูรย์ การ์เด้น 1.000 JB 5,350,654.21 5,350,654.21 THB
5120021837 231 5120021837/001 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษา สฟ.สตูล บริเวณอาคาร สฟ.สตูล ระยะเวลาจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 12 เดือน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัยเค.อาร์. 1.000 JB 124,200.00 124,200.00 THB
5120021838 232 5120021838/001 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานสร้าง ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานสร้างความรู้ฯวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.จำนวน 1 คนตั้งแ ต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561ใช้งานการสร้างคาวมรู้ความเข้าใจด ้านพลังงาน เขื่อนสิรินธร โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ที.เอ็น แคร์คลีน เซอร์วิส 1.000 JB 172,112.14 172,112.14 THB
5120021838 233 5120021838/002 จ้างเหมาพนักงานธุรการงานสร้างความรู้ฯ ปฏิบัติงานธุรการงานสร้างความรู้ฯวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.จำนวน 1 คนตั้งแต่วันท ี่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561ใช้งานการสร้างคาวมรู้ความเข้าใจด้านพลั งงาน เขื่อนสิรินธร โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ที.เอ็น แคร์คลีน เซอร์วิส 1.000 JB 172,112.14 172,112.14 THB
5120021838 234 5120021838/003 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานถ่ายภาพผลิตสื่อฯ ปฎิบัติงานถ่ายภาพผลิตสื่อฯวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.จำนวน 1 คนตั้งแต่วันที่ 1 ม กราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561ใช้งานประชาสัมพันธ์เขื่อนสิรินธร โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ที.เอ็น แคร์คลีน เซอร์วิส 1.000 JB 172,112.14 172,112.14 THB
5120021838 235 5120021838/004 จ้างเหมาพนักงานธุรการ ปฎิบัติงานธุรการงานประชาสัมพันธ์ฯวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.จำนวน 1 คนตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561ใช้งานประชาสัมพันธ์เขื่อนสิรินธร โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ที.เอ็น แคร์คลีน เซอร์วิส 1.000 JB 172,112.14 172,112.14 THB
5120021838 236 5120021838/005 จ้างเหมาธุรการส่วนกลางกอง ปฏิบัติงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยฯ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวส. ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ที.เอ็น แคร์คลีน เซอร์วิส 1.000 JB 172,112.14 172,112.14 THB
5120021838 237 5120021838/006 จ้างเหมาธุรการส่วนกลางกอง ปฏิบัติงาน หน่วยงานวิชาการ ฯ วุฒิการศึกษาไม่ตำกว่า ปวส.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ที.เอ็น แคร์คลีน เซอร์วิส 1.000 JB 172,112.14 172,112.14 THB
5120021838 238 5120021838/007 จ้างเหมาธุรการงาน รป โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ที.เอ็น แคร์คลีน เซอร์วิส 1.000 JB 172,112.14 172,112.14 THB
5120021838 239 5120021838/008 จ้างเหมาธุรการแผนก หบธอ-ฟ. จำนวน 1 คน วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ตั้งแต่วันที่ 1 มค.2561-31 ธ.ค.2561ระยะเวลา 12 เด ือน โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ที.เอ็น แคร์คลีน เซอร์วิส 1.000 JB 172,112.14 172,112.14 THB
5120021838 240 5120021838/009 จ้างเหมาธุรการแผนก หยธอ-ฟ. จำนวน 2 คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561-วันที่ 31ธันวาคม 2561 เป ็นระยะเวลา 12 เดือน โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ที.เอ็น แคร์คลีน เซอร์วิส 1.000 JB 344,224.39 344,224.39 THB
5120021838 241 5120021838/010 จ้างเหมางานธุรการแผนก หบขธ-บ. จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31ธั นวาคม 2561เป็นเวลา 12 เดือน โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ที.เอ็น แคร์คลีน เซอร์วิส 1.000 JB 172,112.14 172,112.14 THB
5120021838 242 5120021838/011 จ้างเหมาธุรการ หธธอ-ฟ. จำนวน 4 คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ที.เอ็น แคร์คลีน เซอร์วิส 1.000 JB 688,448.59 688,448.59 THB
5120021840 243 5120021840/001 จ้างเหมาทำความสะอาด สนง.กฟผ.หาดใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที แอนด์ เค คลีนนิ่ง จำกัด 1.000 JB 615,000.00 615,000.00 THB
5120021841 244 5120021841/001 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงฯสฟ.สุไหงโกลก บริเวณอาคาร สฟ.สุไหงโก-ลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2 561 รวม 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย พยัคฆพันธ์ บริการ 1.000 JB 124,200.00 124,200.00 THB
5120021841 245 5120021841/002 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงฯ สฟ.นราธิวาส บริเวณอาคาร สฟ.นราธิวาส เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 256 1 รวม 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย พยัคฆพันธ์ บริการ 1.000 JB 124,200.00 124,200.00 THB
5120021841 246 5120021841/003 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงฯ สฟ.ยะลา2 บริเวณอาคาร สฟ.ยะลา2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2561 ร วม 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย พยัคฆพันธ์ บริการ 1.000 JB 124,200.00 124,200.00 THB
5120021841 247 5120021841/004 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงฯบสส/สฟ.ยะลา1 บริเวณอาคาร สฟ.ยะลา1และ บส.ยะลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ถึงวันที่ 31 ธัน วาคม 2561 รวม 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย พยัคฆพันธ์ บริการ 1.000 JB 124,200.00 124,200.00 THB
5120021841 248 5120021841/005 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงฯ สฟ.ปัตตานี บริเวณอาคาร สฟ.ปัตตานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2561 รวม 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย พยัคฆพันธ์ บริการ 1.000 JB 124,200.00 124,200.00 THB
5120021844 249 5120021844/001 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงฯ สฟ.สงขลา2 บริเวณอาคาร สฟ.สงขลา2เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2561 ร วม 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อานัสก่อสร้าง 1.000 JB 124,200.00 124,200.00 THB
5120021844 250 5120021844/002 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงฯ สฟ.สงขลา บริเวณอาคาร สฟ.สงขลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2561 ร วม 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อานัสก่อสร้าง 1.000 JB 124,200.00 124,200.00 THB
5120021844 251 5120021844/003 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงฯ สฟ.หาดใหญ่1 บริเวณอาคาร สฟ.หาดใหญ่1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 256 1 รวม 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อานัสก่อสร้าง 1.000 JB 124,200.00 124,200.00 THB
5120021844 252 5120021844/004 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงฯ สฟ.หาดใหญ่2 บริเวณอาคาร สฟ.หาดใหญ่2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 256 1 รวม 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อานัสก่อสร้าง 1.000 JB 124,200.00 124,200.00 THB
5120021844 253 5120021844/005 จ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณ สฟ.สะเดา บริเวณอาคาร สฟ.สะเดา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อานัสก่อสร้าง 1.000 JB 124,200.00 124,200.00 THB
5120021844 254 5120021844/006 จ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณ สฟ.คลองแงะ บริเวณอาคาร สฟ.คลองแงะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 25 61 รวม 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน (ทำบริเวณ 2 คน) ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อานัสก่อสร้าง 1.000 JB 248,400.00 248,400.00 THB
5120021844 255 5120021844/007 จ้างเหมางานทำความสะอาด สฟ.คลองแงะ บริเวณอาคาร สฟ.คลองแงะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2561 รวม 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อานัสก่อสร้าง 1.000 JB 124,200.00 124,200.00 THB
5120021846 256 5120021846/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณ สำนักงานหาดใหญ่ จ้างเหมางานบำรุงรักษาโยธา ประจำปี 2561 ตั้งแต่ มกราคม-ธันวาคม 2560 ระยะเวลา 12 เ ดือน โดยการจ้างเหมาค่าวัสดุ ค่าแรงและอุปกรณืต่างๆ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อานัสก่อสร้าง 1.000 JB 723,000.00 723,000.00 THB
5120021849 257 5120021849/001 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 7 คนระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 E-BIDDING หจก. เดช มนัส 1.000 JB 842,400.00 842,400.00 THB
5120021852 258 5120021852/001 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานไทรน้อยรายละเอียดตามเอกสารแนบราคากลาง กฟผ. 8,060,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค ่าเพิ่ม) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานรักษาความปลอดภัย 1.000 JB 8,059,872.00 8,059,872.00 THB
5120021854 259 5120021854/001 จ้างเหมาพนักงานขับรถฯ ค่าตอบแทนในเวลาปกต จ้างเหมาบริการขับรถยนต์เพื่อติดต่อราชการและปฎิบัติงานนอกฐานโรงไฟฟ้าลานกระบือ จำน วน 1 คนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ป่าขาม ลิสซิ่ง 1.000 JB 165,700.00 165,700.00 THB
5120021854 260 5120021854/002 ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาปกติ ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาปกติ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ป่าขาม ลิสซิ่ง 1.000 JB 20,700.00 20,700.00 THB
5120021854 261 5120021854/003 ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานต่างพื้นที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถปฎิบัติงานต่างพื้นที่ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ป่าขาม ลิสซิ่ง 1.000 JB 36,000.00 36,000.00 THB
5120021854 262 5120021854/004 ค่าที่พักการปฎิบัติงานต่างพื้นที่ ค่าที่พักการปฎิบัติงานต่างพื้นที่ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ป่าขาม ลิสซิ่ง 1.000 JB 42,000.00 42,000.00 THB
5120021857 263 5120021857/001 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้ปฎิบัติงานพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงระยะเวลาจ ้าง 12 เดือน เริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ 01/01/2018 วิธีระบบอิเลกทรอนิกส์ บริษัท นครไทยชาติตระการ เดินรถ จำกัด 1.000 JB 1,214,400.00 1,214,400.00 THB
5120021858 264 5120021858/001 จ้างเหมางานธุรการ หน่วยงานจัดหาและพัสดุจำนวน 1 คน ระยะเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงว ันที่ 31 ธ.ค. 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 162,000.00 162,000.00 THB
5120021858 265 5120021858/002 จ้างเหมางานธุรการ หน่วยงานจัดหาและพัสดุจำนวน 1 คน ระยะเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงว ันที่ 31 ธ.ค. 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 162,000.00 162,000.00 THB
5120021858 266 5120021858/003 จ้างเหมางานธุรการ แผนกบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจำนวน 1 คน ระยะเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 162,000.00 162,000.00 THB
5120021858 267 5120021858/004 จ้างเหมางานธุรการ หน่วยงานบำรุงรักษาเขื่อน-บริเวณจำนวน 1 คน ระยะเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 162,000.00 162,000.00 THB
5120021858 268 5120021858/005 จ้างเหมางานธุรการ หน่วยงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์จำนวน 1 คน ระยะเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 162,000.00 162,000.00 THB
5120021860 269 5120021860/001 จ้างเหมาเพื่อขับรถยนต์ กฟผ. จำนวน 3 คน ระยะเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 451,650.00 451,650.00 THB
5120021860 270 5120021860/002 ค่าล่วงเวลา โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 AU 388,350.00 388,350.00 THB
5120021867 271 5120021867/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนจุฬาภรณ์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พี.ดี.คลีน แอนด์ เซอร์วิส 1.000 JB 778,000.00 778,000.00 THB
5120021868 272 5120021868/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณสันเขื่อน โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พี.ดี.คลีน แอนด์ เซอร์วิส 1.000 JB 757,000.00 757,000.00 THB
5120021891 273 5120021891/001 งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประเภทสำนักงาน จำนวน 14 อัตรา เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม2561 (ราย ละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบ) งานธุรการ กลช-ฟ. เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. จี แอนด์ จี ทรัพย์ทวี 1999 1.000 JB 2,412,000.00 2,412,000.00 THB
5120021892 274 5120021892/001 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์และเรือยนต์ ขับรถยนต์จำนวน 8 คน ขับเรือยนต์จำนวน 1 คน รวม 9 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 25 61 ถึง 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดเงื่อนไขตามเอกสารแนบ(งานบริการยานพาหนะ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. ซอฮาบัต ทัวร์ 1.000 JB 1,284,124.00 1,284,124.00 THB
5120021892 275 5120021892/002 ค่าทำงานเกินเวลาปกติ,ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักต่างจังหวัด,ค่าตรวจสุขภาพ,ค่าทางด่วน,ค่าจอดรถหรือค่าธรรมเนียมสนามบิน แล ะค่าประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รายละเอียดเงื่อนไขตามเอกสารแนบ (งานบริการยานพ าหนะ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. ซอฮาบัต ทัวร์ 1.000 JB 599,076.00 599,076.00 THB
5120021894 276 5120021894/001 ค่าตอบแทนทำงานเกินเวลาปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ถึงวันที่ 31 ธันวามคม 2561(รายละเอี ยดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบงานไฟฟ้าบริเวณและเครื่องปรับอากาศ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. จี แอนด์ จี ทรัพย์ทวี 1999 1.000 JB 72,000.00 72,000.00 THB
5120021894 277 5120021894/002 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการซ่อมและ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 อัตราเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ถึงวันที่ 31 ธันวามคม 2561(รายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบงานไฟฟ้าบริเวณแ ละเครื่องปรับอากาศ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. จี แอนด์ จี ทรัพย์ทวี 1999 1.000 JB 757,200.00 757,200.00 THB
5120021895 278 5120021895/001 จ้างรถบัสบริการพนักงาน กฟผ. รับ-ส่งพนักงานระหว่างเขื่อนบางลาง ถึง จังหวัดยะลา จำนวน 1 คันเป็นระยะเวลา 1 ปี ต ั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อีฟนี่ ทราเวล 1.000 JB 1,470,480.00 1,470,480.00 THB
5120021897 279 5120021897/001 ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา ทำงานในวันหยุด เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียด และ เงื่อนไขตามเอกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อ. อารีฟีน ก่อสร้าง 1.000 JB 25,000.00 25,000.00 THB
5120021897 280 5120021897/002 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการ ดูแลรักษาพรรณไม้ (อพ.สธ.)และโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียด และเงื่อนไขตามเ อกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อ. อารีฟีน ก่อสร้าง 1.000 JB 429,000.00 429,000.00 THB
5120021899 281 5120021899/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการซ่อมและ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 อัตราเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 256 1ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบงานไฟฟ้าบริเวณและเคร ื่องปรับอากาศ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. ศรีบางลาง 1.000 JB 568,000.00 568,000.00 THB
5120021899 282 5120021899/002 ค่าตอบแทนทำงานเกินเวลาปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561(รายละเอีย ดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบงานไฟฟ้าบริเวณและเครื่องปรับอากาศ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. ศรีบางลาง 1.000 JB 54,000.00 54,000.00 THB
5120021900 283 5120021900/001 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณฝั่งซ้าย เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จันทร์เพ็ญปัญญาสา 1.000 JB 3,106,860.00 3,106,860.00 THB
5120021900 284 5120021900/002 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณฝั่งขวา เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จันทร์เพ็ญปัญญาสา 1.000 JB 2,294,400.00 2,294,400.00 THB
5120021900 285 5120021900/003 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณสนามกีฬา เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จันทร์เพ็ญปัญญาสา 1.000 JB 3,166,440.00 3,166,440.00 THB
5120021901 286 5120021901/001 งานจ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาดอาคาร และที่ทำการหน่วยงานต่างๆ จำนวน 10 อัตรา เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง31 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบ) งานธุรการ กลช-ฟ. เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. อ. อารีฟีน ก่อสร้าง 1.000 JB 1,240,600.00 1,240,600.00 THB
5120021920 287 5120021920/001 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 12 เดือนเริ่ม 1 มกราคม 2561ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเ อียดตามเงื่อนไขแนบ) ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาโรห์อีสต์ จำกัด 1.000 JB 133,056.00 133,056.00 THB
5120021921 288 5120021921/001 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ จำนวน 13 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 12 เดือนเริ่ม 1 มกราคม 2561ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละ เอียดตามเงื่อนไขแนบ) ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด 1.000 JB 1,813,500.00 1,813,500.00 THB
5120021924 289 5120021924/001 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ จำนวน 15 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 12 เดือนเริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 25 61(รายละเอียดตามเงื่อนไขแนบ) ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาโรห์อีสต์ จำกัด 1.000 JB 1,995,840.00 1,995,840.00 THB
5120021926 290 5120021926/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการ ทำความสะอาดบ้านพักรับรองระยะเวลา 1ปี ตั้งแต่วันที่1มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. เขื่อนบางลาง 2014 1.000 JB 991,000.00 991,000.00 THB
5120021927 291 5120021927/001 จ้างเหมาบริการ ดูแลบำรุงรักษาไหล่ถนนระบบระบายน้ำและไม้ยืนต้น บริเวณตั้งแต่ถนนปากทางเข้าเขื่อนบา งลาง -ฝายละแอเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2 561(รายละเอียด และเงื่อนไขตามเอกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. ศรีบางลาง 1.000 JB 567,500.00 567,500.00 THB
5120021929 292 5120021929/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการ บำรุงรักษาถนนและรางระบายน้ำเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียด และเงื่อนไขตามเอกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. เขื่อนบางลาง 2014 1.000 JB 512,000.00 512,000.00 THB
5120021929 293 5120021929/002 ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา ทำงานในวันหยุด เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียด และ เงื่อนไขตามเอกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. เขื่อนบางลาง 2014 1.000 JB 25,000.00 25,000.00 THB
5120021931 294 5120021931/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการ จัดทำข้อมูลและขนย้ายอุปกรณ์บ้านพักระยะเวลา 1ปี ตั้งแต่วันที่1มกราคม 2561 - 31 ธั นวาคม 2561(ตามรายละเอียดแนบท้าย) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. เขื่อนบางลาง 2014 1.000 JB 591,000.00 591,000.00 THB
5120021952 295 5120021952/001 จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ - ส่ง ผู้ปฏิบัติงานขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 2 คัน โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทีม คาร์เร้นท์ 1.000 JB 1,135,800.00 1,135,800.00 THB
5120021957 296 5120021957/001 ค่าตอบแทนทำงานเกินเวลา ทำงานในวันหยุด เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียด และ เงื่อนไขตามเอกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. ซายูตี การโยธา 1.000 JB 46,440.00 46,440.00 THB
5120021957 297 5120021957/002 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการ บำรุงรักษาอาคารสิ่งปลูกสร้างและรางระบายน้ำเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกรา คม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียด และเงื่อนไขตามเอกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. ซายูตี การโยธา 1.000 JB 1,070,860.00 1,070,860.00 THB
5120021958 298 5120021958/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการดูแลรักษา สนามหญ้า บริเวณท้ายน้ำ เขื่อนบางลางเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียดและเงื่อนไข ตามเอกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. คอยรูลย์ก่อสร้าง 1.000 JB 2,376,500.00 2,376,500.00 THB
5120021959 299 5120021959/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการดูแลรักษา สนามหญ้า และบริเวณไหล่ถนนรางระบายน้ำริมถนน งานเรือน เพาะชำและงานสุขาภิบาลเป็นระย ะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561(รายละเอียด และเงื่อนไ ขตามเอกสารแนบ)(หยลช-ฟ.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีคัดเลือก หจก. อ. อารีฟีน ก่อสร้าง 1.000 JB 4,740,841.12 4,740,841.12 THB
5120021962 300 5120021962/001 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์ควบคุมฯ ระยะเวลาจ้าง 12 เดือนเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2561ถึง 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.แอล 1.000 JB 164,025.65 164,025.65 THB
5120021976 301 5120021976/001 จ้างเหมาช่างบำรุงรักษา แผนก หบฬอ-ฟ. จำนวน 9 คน ได้แก่1. ช่างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ -โรงไฟฟ้าเ ขื่อนห้วยกุ่มจำนวน 3คน2. ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 2 คน3. ช่างบำรุ งรักษาระบบสื่อสาร จำนวน 1 คน4. ช่างบำรุงรักษาอาคารแลถนน จำนวน 2 คน5. ช่างบำรุงรั โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 1,678,000.00 1,678,000.00 THB
5120021978 302 5120021978/001 จ้างเหมางานบริการร้านอาหารเขื่อนจุฬาภรณ์ จำนวน14คนกำหนดระยะจ้าง1ปี ตั้งแต่วันที่1ม.ค.61-31ธ.ค.61(รายละเอียดตามเงื่อนไขการ จ้างฯที่แนบ) โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 2,769,158.88 2,769,158.88 THB
5120021982 303 5120021982/001 จ้างเหมาสนามกอล์ฟ เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสนามกอล์ฟเขื่อนจุฬาภรณ์จำนวน 9 คนและพนักงานเก็บเงินจำนว น 1คนโดยมีกำหนดการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์อนันต์ การ์เด้น 1.000 JB 1,395,000.00 1,395,000.00 THB
5120021984 304 5120021984/001 จ้างเหมางานบริการบ้านพักรับรอง เขื่อนจุฬาภรณ์จำนวน15คน โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 2,511,214.95 2,511,214.95 THB
5120021985 305 5120021985/001 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนห้วยกุ่ม โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 2,655,140.19 2,655,140.19 THB
5120021986 306 5120021986/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาเรือนรับรองพิเศษ และไร่ทดลอง โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. หนูรักษ์ การ์เด้น 1.000 JB 1,865,000.00 1,865,000.00 THB
5120021987 307 5120021987/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณที่ทำการ และบ้านพัก โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ช.โครงการชีววิถี 1.000 JB 1,494,000.00 1,494,000.00 THB
5120021994 308 5120021994/001 งานบริการทำความสะอาด (เขื่อนดิน) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. 1.000 JB 2,384,994.00 2,384,994.00 THB
5120021994 309 5120021994/002 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. 1.000 JB 114,000.00 114,000.00 THB
5120021998 310 5120021998/001 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ราคากลาง EA @ 6,420 บาท (รวม VAT) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัยตรีเพชรเพาเวอร์ 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120021998 311 5120021998/002 งานบริการยานพาหนะ (บริการท้ายเรือ) จำนวน 1 คน ราคากลาง EA @ 133,812.06 บาท (รวม VAT) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัยตรีเพชรเพาเวอร์ 1.000 JB 125,058.00 125,058.00 THB
5120021998 312 5120021998/003 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รารากลางEA @ 171,200 บาท (รวม VAT) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัยตรีเพชรเพาเวอร์ 1.000 JB 160,000.00 160,000.00 THB
5120021998 313 5120021998/004 งานบริการด้านช่าง (เพาะพันธุ์สัตว์น้ำฯ) จำนวน 7 คน ราคากลาง EA @ 937,628.16 บาท (รวม VAT) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัยตรีเพชรเพาเวอร์ 1.000 JB 876,288.00 876,288.00 THB
5120021998 314 5120021998/005 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ราคากลาง EA @ 38,520 บาท (รวม VAT) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัยตรีเพชรเพาเวอร์ 1.000 JB 36,000.00 36,000.00 THB
5120021998 315 5120021998/006 งานบริการด้านช่าง (ลูกมือช่างสำรวจ) จำนวน 6 คน ราคากลาง EA @ 803,681.28 บาท (รวม VAT) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัยตรีเพชรเพาเวอร์ 1.000 JB 751,104.00 751,104.00 THB
5120022000 316 5120022000/001 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัยตรีเพชรเพาเวอร์ 1.000 JB 18,000.00 18,000.00 THB
5120022000 317 5120022000/002 งานจ้างเหมาบริการด้านช่าง (ส่งเสริมเกษตรกรรม-ชีววิถีฯ) จำนวน 3 คน เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัยตรีเพชรเพาเวอร์ 1.000 JB 354,960.00 354,960.00 THB
5120022003 318 5120022003/001 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ชีววิถี เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 319 5120022003/002 จ้างเหมางานธุรการ แผนก หอส-ฟ. จำนวน 1 คน เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 320 5120022003/003 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หอส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 321 5120022003/004 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กยส-ฟ. ค่าใช้จ่ายนอกเวลาทำงานปกติ จำนวน 1 คน เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 322 5120022003/005 งานจ้างเหมาธุรการ (ชีววิถีฯ) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 323 5120022003/006 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หงส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 324 5120022003/007 จ้างเหมางานด้านธุรการ หบบส-ฟ. แผนก หบบส-ฟ. จำนวน 1 อัตรา เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 325 5120022003/008 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หบบส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 326 5120022003/009 จ้างเหมางานธุรการ แผนก หทส-ฟ. จำนวน 1 อัตรา เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 327 5120022003/010 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หทส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 328 5120022003/011 จ้างเหมาบริการด้านคอมพิวเตอรฺ์ กยส-ฟ. จำนวน 1 คน เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 329 5120022003/012 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หวส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 330 5120022003/013 งานจ้างเหมาธุรการ แผนก หงส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 331 5120022003/014 จ้างเหมางานบริการด้านคอมพิวเตอร์ หจส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 332 5120022003/015 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หจส-ฟ.. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 333 5120022003/016 จ้างเหมาบริการงานคอมพิวเตอร์ หปอส-ฟ. จ้างเหมาบริการงาน คอมพิวเตอร์ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 334 5120022003/017 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หปอส-ฟ.. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 335 5120022003/018 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หฟส-ฟ. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 336 5120022003/019 จ้างเหมาธุรการ หฟส-ฟ. ระยะเวาลาตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 337 5120022003/020 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ธุรการ หภส-ฟ.) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 12,000.00 12,000.00 THB
5120022003 338 5120022003/021 จ้างเหมางานธุรการ หภส-ฟ. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 339 5120022003/022 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ธุรการ กดส-ฟ.) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 340 5120022003/023 จ้างเหมางานธุรการ กดส-ฟ. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 341 5120022003/024 จ้างเหมางานธุรการ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 342 5120022003/025 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หธส-ฟ. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ล่วงเวลา) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 343 5120022003/026 งานจ้างเหมาธุรการ หงคส-ฟ. งานจ้างเหมาธุรการ หงคส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 344 5120022003/027 จ้างเหมางานธุรการ ปี 61 หธส-ฟ. จ้างเหมาธุรการ หธส-ฟ. ปี 2561 สัญญา 1 ปี เรื่ม 1 มกราคม 2561 สิ้นสุด 31ธันวาคม 2 561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 345 5120022003/028 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กบหส-ฟ. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ งานจ้างเหมาธุรการ กบหส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 346 5120022003/029 งานจ้างเหมาธุรการ กบหส-ฟ. งานจ้างเหมาธุรการ กบหส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 347 5120022003/030 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หขส-ฟ. ราคากลาง EA @ 6,420 บาท (รวม VAT) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 348 5120022003/031 งานธุรการ แผนก หขส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 349 5120022003/032 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หงคส-ฟ. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ งานจ้างเหมาธุรการ หงคส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 350 5120022003/033 จ้างเหมางานธุรการ หบขส-บ. จ้างเหมาธุรการ หบขส-บ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 351 5120022003/034 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หบขส-บ. จ้างเหมาธุรการ หบขส-บ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 352 5120022003/035 งานจ้างเหมาธุรการ หจขส-บ. งานจ้างเหมาธุรการ หจขส-บ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 353 5120022003/036 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หจขส-บ. ค่าใช้จ่ายอื่นๆงานจ้างเหมา หจขส-บ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 354 5120022003/037 จ้างเหมางานธุรการ แผนก หจส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 355 5120022003/038 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หจส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 356 5120022003/039 งานจ้างเหมาธุรการ หพส-ฟ. แผนกพัสดุ/นายสมชาย กล้ารบ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 357 5120022003/040 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หพส-ฟ. แผนกพัสดุ/นายสมชาย กล้ารบ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 358 5120022003/041 งานด้านธุรการ นก-ขส. ประจำปี 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 359 5120022003/042 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นก-ขส. ประจำปี 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 360 5120022003/043 งานจ้างเหมาธุรการ ควผฝ-ขส. งานจ้างเหมาธุรการ ควผฝ-ขส. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 361 5120022003/044 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควผฝ-ขส. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ งานจ้างเหมาธุรการ ควผฝ-ขส. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 362 5120022003/045 จ้างเหมาบริการงานธุรการ (หปอส-ฟ) จ้างเหมาบริการงาน ธุรการ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 363 5120022003/046 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หปอส-ฟ. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 364 5120022003/047 จ้างเหมางานบริการด้านธุรการ (หรส-ฟ.) จ้างเหมางานบริการด้านธุรการ ประจำปี 2561 จำนวน 1 อัตราเพื่อปฏิบัติงานดูแลด้านเอก สารต่างๆการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก กฟผ. การจัดเก็บและค้นหาเอกสารกา รจัดเตรียมการประชุม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายรายละเอียดตามเอกสารแนบ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 365 5120022003/048 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หรส-ฟ.) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022003 366 5120022003/049 งานบริการงานคอมพิวเตอร์ หวส-ฟ. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 171,780.00 171,780.00 THB
5120022003 367 5120022003/050 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022005 368 5120022005/001 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ล่วงเวลา) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022005 369 5120022005/002 จ้างเหมางานไปรษณีย์ฯ ปี 61 หธส-ฟ. จ้างเหมางานไปรษณีย์ ประจำปี 2561 ระยะเวลา 12 เดือน เรื่ม 1 มกราคม 2561สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 164,460.00 164,460.00 THB
5120022005 370 5120022005/003 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022005 371 5120022005/004 จ้างเหมางานบริการทั่วไป - ศิลปกรรม แผนก หอส-ฟ. จำนวน 1 คน เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 164,460.00 164,460.00 THB
5120022006 372 5120022006/001 งานจ้างเหมาบริการยานพาหนะ แผนกพัสดุ/นายสมชาย กล้ารบ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 164,520.00 164,520.00 THB
5120022006 373 5120022006/002 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แผนกพัสดุ/นายสมชาย กล้ารบ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022008 374 5120022008/001 งานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และงานโสตทัศนูปกรณ์ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 136,656.00 136,656.00 THB
5120022009 375 5120022009/001 งานดูแลคุณภาพสนามกอล์ฟ ประจำปี 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 179,507.00 179,507.00 THB
5120022010 376 5120022010/001 งานบริการด้านช่าง-บำรุงรักษา และอนุรักษ์พันธุ์พืช(ส่งเสริมพฤกษศาสตร์) จำนวน 1 คน เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 163,800.00 163,800.00 THB
5120022010 377 5120022010/002 ค่าใช้จ่ายอื่นฯ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022010 378 5120022010/003 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 66,000.00 66,000.00 THB
5120022010 379 5120022010/004 งานจ้างเหมาบริการด้านช่าง (งานส่งเสริมพฤกษศาสตร์) จำนวน 11 อัตรา เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 1,371,606.00 1,371,606.00 THB
5120022012 380 5120022012/001 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจำปี 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 30,000.00 30,000.00 THB
5120022012 381 5120022012/002 งานบริการทั่วไป (สนามกอล์ฟ) ประจำปี 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 609,830.00 609,830.00 THB
5120022013 382 5120022013/001 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจำปี 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 174,000.00 174,000.00 THB
5120022013 383 5120022013/002 งานบริการทั่วไป (ร้านอาหาร) ประจำปี 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 3,789,174.00 3,789,174.00 THB
5120022014 384 5120022014/001 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เขื่อนแควน้อย) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 18,000.00 18,000.00 THB
5120022014 385 5120022014/002 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เขื่อนนเรศวร) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 18,000.00 18,000.00 THB
5120022014 386 5120022014/003 จ้างทำความสะอาดโรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 376,758.00 376,758.00 THB
5120022014 387 5120022014/004 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 36,000.00 36,000.00 THB
5120022014 388 5120022014/005 จ้างทำความสะอาดโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 753,516.00 753,516.00 THB
5120022014 389 5120022014/006 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายนอกเวลาทำงานปกติ จำนวน 1 คน เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022014 390 5120022014/007 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 1 คน เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 125,586.00 125,586.00 THB
5120022014 391 5120022014/008 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ล่วงเวลา) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 12,000.00 12,000.00 THB
5120022014 392 5120022014/009 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ปี 6 จ้างเหมางานทำความสะอาด ปี 2561 ระยะเวลา 12 เดือน เรื่ม 1 มกราคม 2561สิ้นสุด 31 ธ ันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 251,172.00 251,172.00 THB
5120022014 393 5120022014/010 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 10,000.00 10,000.00 THB
5120022014 394 5120022014/011 จ้างทำความสะอาดสำนักงาน หปส-ฟ. จ้างทำความสะอาดสำนักงาน หปส-ฟ. จำนวน 1 คน เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 125,586.00 125,586.00 THB
5120022014 395 5120022014/012 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แผนกพัสดุ/นายสมชาย กล้ารบ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022014 396 5120022014/013 งานจ้างเหมางานบริการทำความสะอาดสำนักงาน แผนกพัสดุ/นายสมชาย กล้ารบ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 125,586.00 125,586.00 THB
5120022014 397 5120022014/014 จ้างทำความสะอาดโรงไฟฟ้าเขื่อนแควน้อย ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 376,758.00 376,758.00 THB
5120022015 398 5120022015/001 จ้าเหมาบริการขับรถยนต์ ปี61 จ้างเหมางานบริการขับรถยนต์ 13 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2561สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 1,776,909.00 1,776,909.00 THB
5120022015 399 5120022015/002 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ล่วงเวลา เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 2,207,400.00 2,207,400.00 THB
5120022017 400 5120022017/001 จ้างเหมาจ้างทำของงานบ้านพักรับรอง ปี 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 2,725,869.00 2,725,869.00 THB
5120022019 401 5120022019/001 งานบริการงานธุรการ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 163,824.00 163,824.00 THB
5120022019 402 5120022019/002 งานบริการด้านคอมพิวเตอร์ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 163,824.00 163,824.00 THB
5120022019 403 5120022019/003 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 24,000.00 24,000.00 THB
5120022019 404 5120022019/004 งานบริการทำความสะอาดอาคาร เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 120,810.00 120,810.00 THB
5120022019 405 5120022019/005 งานบริการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 120,810.00 120,810.00 THB
5120022022 406 5120022022/001 จ้างเหมาบริการห้องอบรม/ห้องประชุม ประจำปี 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์ 1.000 JB 323,580.00 323,580.00 THB
5120022022 407 5120022022/002 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจำปี 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์ 1.000 JB 24,000.00 24,000.00 THB
5120022022 408 5120022022/003 จ้างเหมาบริการห้องอบรม-ห้องประชุม ปี61 จ้างเหมางานบริการห้องอบรม/ห้องประชุม ปี 2561 ระยะเวลา 12 เดือน เรื่มตั้งแต่ 1 มก ราคม 2561 สิ้นสุด 31 ธันวามคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์ 1.000 JB 118,392.00 118,392.00 THB
5120022022 409 5120022022/004 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนกลาง อขส. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์ 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022022 410 5120022022/005 งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร ส่วนกลาง อขส. เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์ 1.000 JB 118,392.00 118,392.00 THB
5120022022 411 5120022022/006 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์ 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022022 412 5120022022/007 รับ-ส่งเอกสาร และทำความสะอาด(หวส) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์ 1.000 JB 118,392.00 118,392.00 THB
5120022022 413 5120022022/008 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์ 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022022 414 5120022022/009 รับ-ส่งเอกสาร และทำความสะอาด(กบส) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์ 1.000 JB 118,392.00 118,392.00 THB
5120022022 415 5120022022/010 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รับส่งเอกสาร กดส-ฟ) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์ 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022022 416 5120022022/011 จ้างงานบริการทั่วไป-รับส่งเอกสาร กดส-ฟ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์ 1.000 JB 118,392.00 118,392.00 THB
5120022022 417 5120022022/012 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ล่วงเวลา เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ บริการลุ่มน้ำน่านอุตรดิตถ์ 1.000 JB 6,000.00 6,000.00 THB
5120022071 418 5120022071/001 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเอช.เอช. 1.000 JB 4,062,616.82 4,062,616.82 THB
5120022081 419 5120022081/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณและอาคาร สำนักงานบ้านดอนพร้อมอุปกรณ์ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.เทพชัยการโยธา 1.000 JB 566,400.00 566,400.00 THB
5120022082 420 5120022082/001 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สฟ.บ้านดอน และอาคารหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่บ้านดอน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. หนึ่งธิดา 1.000 JB 480,000.00 480,000.00 THB
5120022083 421 5120022083/001 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ อาคาร สฟ.สุราษฏร์ฯ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. หนึ่งธิดา 1.000 JB 122,400.00 122,400.00 THB
5120022083 422 5120022083/002 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ อาคาร สฟ.ขนอม ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. หนึ่งธิดา 1.000 JB 122,400.00 122,400.00 THB
5120022083 423 5120022083/003 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ อาคาร สฟ.บ้านดอน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. หนึ่งธิดา 1.000 JB 122,400.00 122,400.00 THB
5120022083 424 5120022083/004 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ อาคาร สฟ.ชุมพร, บส.ชุมพร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. หนึ่งธิดา 1.000 JB 122,400.00 122,400.00 THB
5120022083 425 5120022083/005 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ อาคาร สฟ.หลังสวน,บส.หลังสวน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. หนึ่งธิดา 1.000 JB 122,400.00 122,400.00 THB
5120022083 426 5120022083/006 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ อาคาร สฟ.ระนอง ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. หนึ่งธิดา 1.000 JB 122,400.00 122,400.00 THB
5120022083 427 5120022083/007 จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาบริเวณ อาคาร สฟ.พุนพิน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. หนึ่งธิดา 1.000 JB 122,400.00 122,400.00 THB
5120022120 428 5120022120/001 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากการทำงาน ในเวลาปกติของหน่วยงาน (มงบ-ปล.,มตจ-ปล.,มจพ-ปล.,มกพ-ปล.) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 1.000 JB 15,000.00 15,000.00 THB
5120022120 429 5120022120/002 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการงาน ธุรการหน่วย/หมวด มงบ-ปล. , มตจ-ปล. , มจพ-ปล. , มกพ-ปล. จำนวน 4 อัตราระยะเวลาจ้าง 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 01/01/61 - 31/12/61โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบ างลาง เครื่องที่ 1-3(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 1.000 JB 690,000.00 690,000.00 THB
5120022129 430 5120022129/001 จ้างทำความสะอาดเรือนรับรองพิเศษ รหัสบ้าน บ.170, บ.172 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 86,461.19 86,461.19 THB
5120022129 431 5120022129/002 จ้างทำความสะอาดเรือนรับรองพิเศษ รหัสบ้าน บ.148,ต.143,บ.171 และบ้านคุณข้าหลวง เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตะวันเอก 1.000 JB 148,219.20 148,219.20 THB
5120022135 432 5120022135/001 จ้างเหมาทำความสะอาด และรับ-ส่งเอกสารแผนกธุรการและบริการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 235,500.00 235,500.00 THB
5120022153 433 5120022153/001 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 1.000 JB 3,600.00 3,600.00 THB
5120022153 434 5120022153/002 ค่าตอบแทน ล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง , ที่พัก เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 1.000 JB 136,350.00 136,350.00 THB
5120022153 435 5120022153/003 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน ระยะเวลาจ้าง 6 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 01/01/61 - 30/06/61โครงการปรับ ปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 1.000 JB 219,186.00 219,186.00 THB
5120022154 436 5120022154/001 จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาด ในสำนักงานและอาคารโรงไฟฟ้าฯจำนวน 1 คน ระยะเวลาจ้าง 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 01/01/ 61 - 31/12/61โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3(รายละเอีย ดตามเอกสารแนบ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 1.000 JB 128,340.00 128,340.00 THB
5120022176 437 5120022176/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Air Chiller อาคารที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ จ.กระบี่ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่เ ดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ไบโอเทค 1.000 JB 144,000.00 144,000.00 THB
5120022181 438 5120022181/001 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามวาระ ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 16 สถานีและที่ทำการสำนักงาน อปล. จำนวนทั้งหมด 376 เค รื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1.000 JB 466,355.14 466,355.14 THB
5120022188 439 5120022188/001 จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย (หรส-ฟ) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อน ดินช่องเขาขาดเขื่อนนเรศวร และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1ม กราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 12 เดือนรายละเอียดตามเอกสารแนบ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานรักษาความปลอดภัย 1.000 JB 11,855,000.00 11,855,000.00 THB
5120022193 440 5120022193/001 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการงาน ธุรการในหน่วยงาน หก-ปล. และ มบส-ปล. จำนวน 1 คนระยะเวลาจ้าง 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที ่ 01/01/61 - 31/12/61โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3(ร ายละเอียดตามเอกสารแนบ) เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 01/01/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 220,992.00 220,992.00 THB
5120022196 441 5120022196/001 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 01/01/2018 E-Auction บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี. 1.000 JB 3,507,600.00 3,507,600.00 THB