The system is processing Please wait...

รายการค้นหา
ค้นหา*     ตามช่วงเวลา ของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง     ตั้งแต่ :   เดือน    ปี    ถึง:   เดือน    ปี      
ติดต่อหน่วยงานจัดหา
คำอธิบายวิธีการจัดหา

พบข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ ดังนี้

ลำดับที่ เลขที่ใบสั่ง/สัญญา งานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจัดหา วันที่ วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน/หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย หน่วย จำนวนเงิน หน่วย