The system is processing Please wait...

รายการค้นหา
โปรดระบุข้อมูล ' งานจัดซื้อจัดจ้าง ' ที่ต้องการค้นหา *

ตั้งแต่ :   เดือน    ปี    ถึง:   เดือน    ปี      
ข้อมูลย้อนหลังเกิน 2 ปี
วิธีการค้นหาข้อมูล
ติดต่อหน่วยงานจัดหา
คำอธิบายวิธีการจัดหา

พบข้อมูลทั้งหมด รายการ ดังนี้

เลขที่ใบสั่ง ลำดับที่ เลขที่ใบสั่ง/สัญญา งานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจัดหา วันที่ วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน/หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน หน่วย
จำนวน หน่วยนับ
3000002472 1 3000002472/001 Track Dozer ขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW,Blade capacityไม่ต่ำกว่า 22 Cu.m ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 SE 25,000,000.00 0.00 THB
3000002472 2 3000002472/002 Track Dozer ขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW,Blade capacityไม่ต่ำกว่า 22 Cu.m ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 SE 25,000,000.00 0.00 THB
3000002472 3 3000002472/003 Track Dozer ขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW,Blade capacityไม่ต่ำกว่า 22 Cu.m ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 SE 25,000,000.00 0.00 THB
3000002472 4 3000002472/004 การบริการซ่อมและบำรุงรักษา และ Machine Major OverhaulTrack Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW ( ปีที่ 7 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 9,196,928.62 0.00 THB
3000002472 5 3000002472/005 การบริการซ่อมและบำรุงรักษา และ Machine Major OverhaulTrack Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW ( ปีที่ 8 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 7,654,683.40 0.00 THB
3000002472 6 3000002472/006 การบริการซ่อมและบำรุงรักษา และ Machine Major OverhaulTrack Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW ( ปีที่ 9 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 7,813,829.28 0.00 THB
3000002472 7 3000002472/007 การบริการซ่อมและบำรุงรักษา และ Machine Major OverhaulTrack Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW ( ปีที่ 10 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 8,063,829.73 0.00 THB
3000002472 8 3000002472/008 Track Dozer ขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW,Blade capacityไม่ต่ำกว่า 22 Cu.m ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 SE 25,000,000.00 0.00 THB
3000002472 9 3000002472/009 การบริการซ่อมและบำรุงรักษา และ Machine Major OverhaulTrack Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW ( ปีที่ 1 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 8,837,732.49 0.00 THB
3000002472 10 3000002472/010 การบริการซ่อมและบำรุงรักษา และ Machine Major OverhaulTrack Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW ( ปีที่ 2 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 9,162,848.60 0.00 THB
3000002472 11 3000002472/011 การบริการซ่อมและบำรุงรักษา และ Machine Major OverhaulTrack Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW ( ปีที่ 3 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 9,684,060.05 0.00 THB
3000002472 12 3000002472/012 การบริการซ่อมและบำรุงรักษา และ Machine Major OverhaulTrack Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW ( ปีที่ 4 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 14,442,226.34 0.00 THB
3000002472 13 3000002472/013 การบริการซ่อมและบำรุงรักษา และ Machine Major OverhaulTrack Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW ( ปีที่ 6 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 9,399,103.22 0.00 THB
3000002472 14 3000002472/014 Track Dozer ขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW,Blade capacityไม่ต่ำกว่า 22 Cu.m ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 SE 25,000,000.00 0.00 THB
3000002472 15 3000002472/015 การบริการซ่อมและบำรุงรักษา และ Machine Major OverhaulTrack Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW ( ปีที่ 5 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 101,623,131.43 0.00 THB
3000002472 16 3000002472/016 Track Dozer ขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW,Blade capacityไม่ต่ำกว่า 22 Cu.m ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 SE 25,000,000.00 0.00 THB
3000002472 17 3000002472/017 การบริการซ่อมและบำรุงรักษา และ Machine Major OverhaulTrack Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kW ( ปีที่ 11 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 8,366,004.65 0.00 THB
3000002472 18 3000002472/018 การบริการขับเครื่องจักร Track Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kWจำนวน 6 คัน ( ปีที่ 1 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 9,793,940.00 0.00 THB
3000002472 19 3000002472/019 การบริการขับเครื่องจักร Track Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kWจำนวน 6 คัน ( ปีที่ 2 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 10,123,230.00 0.00 THB
3000002472 20 3000002472/020 การบริการขับเครื่องจักร Track Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kWจำนวน 6 คัน ( ปีที่ 3 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 10,427,040.00 0.00 THB
3000002472 21 3000002472/021 การบริการขับเครื่องจักร Track Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kWจำนวน 6 คัน ( ปีที่ 4 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 10,739,690.00 0.00 THB
3000002472 22 3000002472/022 การบริการขับเครื่องจักร Track Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kWจำนวน 6 คัน ( ปีที่ 5 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 11,061,960.00 0.00 THB
3000002472 23 3000002472/023 การบริการขับเครื่องจักร Track Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kWจำนวน 6 คัน ( ปีที่ 6 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 11,393,850.00 0.00 THB
3000002472 24 3000002472/024 การบริการขับเครื่องจักร Track Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kWจำนวน 6 คัน ( ปีที่ 7 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 11,730,645.71 0.00 THB
3000002472 25 3000002472/025 การบริการขับเครื่องจักร Track Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kWจำนวน 6 คัน ( ปี่ที่ 8 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 7,514,625.00 0.00 THB
3000002472 26 3000002472/026 การบริการขับเครื่องจักร Track Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kWจำนวน 6 คัน ( ปีที่ 9 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 7,740,100.00 0.00 THB
3000002472 27 3000002472/027 การบริการขับเครื่องจักร Track Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kWจำนวน 6 คัน ( ปีที่ 10 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 7,972,317.50 0.00 THB
3000002472 28 3000002472/028 การบริการขับเครื่องจักร Track Dozerขนาดไม่ต่ำกว่า 390 kWจำนวน 6 คัน ( ปีที่ 11 ) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 16/03/2018 วิธีประกวด บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 JB 8,211,495.00 0.00 THB
4110144470 29 4110144470/001 1000070828 VALVE,GLOBE SIZE:3/4", CLASS: 800,A105N BODYDISC: A276-410,STEM: A182F69SEAT: A276-410+STL,S OCKET WELDUSE FOR:LIGHT OIL PUMPหบหม2-ฟ.,หบหม3-ฟ. SHORITSU/SIZE 34" ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 15/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1.000 EA 3,130.00 3,130.00 THB
4110144470 30 4110144470/002 1000071754 VALVE,GLOBE SIZE:15A. CLASS:800LB.MATL:BODY SUS304CONN TYPE:SOCKET WELD+SOCKET WELDHydro Tes t - Shell # 20 Mpa - Seat # 15 MpaDesign and manufactureas per : API 602หบหม2-ฟ. HART/SIZE: 12" ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 15/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2.000 EA 6,480.00 12,960.00 THB
4110144897 31 4110144897/001 AUTOMATED PRESSURE CALIBRATOR? ตามรายละเอียดแนบท้าย ADDITEL/ADT 761-M-N/1 ปี ผลิตภัณฑ์ของประ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 06/03/2018 วิธีสอบราคา หจก. บี.ที.เอส.คอนโทรล เพาเวอร์ 1.000 EA 543,000.00 543,000.00 THB
4110145345 32 4110145345/001 Temperature Bath ผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ Techne/TU-20D/1ปี ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 09/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค คอนโทรล จำกัด 1.000 SE 176,415.00 176,415.00 THB
4110145546 33 4110145546/001 FUEL FILTER 01183574(ME131989MD) FUSO ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 1.000 EA 480.00 480.00 THB
4110145546 34 4110145546/002 AIR FILTER ME294850(ME294850T) FUSO ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 1.000 EA 1,340.00 1,340.00 THB
4110145546 35 4110145546/003 WATER SEPARATOR ME072970 FUSO ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 1.000 EA 1,190.00 1,190.00 THB
4110145546 36 4110145546/004 OIL FILTER 01174420(ME1805140MD) FUSO ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 1.000 EA 790.00 790.00 THB
4110145546 37 4110145546/005 OIL FILTER ME180514(ME180514MD) FUSO ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 1.000 EA 790.00 790.00 THB
4110145780 38 4110145780/001 1000004221 RING OUTPUT 320X350X80MM 320MM ID;350MM OD;80MM THK;GEAR BOX FLENDER SOND450,RATIO 14:1;(S/N.45711005-16- 4) IKO:LRT320X350X80 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พี.เอ็ม. ธนวรรธน์ 4.000 EA 13,500.00 54,000.00 THB
4110145780 39 4110145780/002 1000004212 RING INPUT 130X150X50MM 130MM ID;150MM OD;50MM THK;GEAR BOX FLENDER SOND450,RATIO 14.1;(280KW); IKO:LRT130X150X50 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พี.เอ็ม. ธนวรรธน์ 2.000 EA 2,150.00 4,300.00 THB
4110145780 40 4110145780/003 1000004221 RING OUTPUT 320X350X80MM 320MM ID;350MM OD;80MM THK;GEAR BOX FLENDER SOND450,RATIO 14:1;(S/N.45711005-16- 4) IKO:LRT320X350X80 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พี.เอ็ม. ธนวรรธน์ 2.000 EA 13,500.00 27,000.00 THB
4110145998 41 4110145998/001 MCB ABB รุ่น S202M-C25UC with Aux. S2C-H11L ABB/ผลิตภัณฑ์โซนเอเซีย/1 ปี ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีพิิเศษ ร้าน จ. เจริญพาณิชย์ 10.000 EA 3,800.00 38,000.00 THB
4110145998 42 4110145998/002 MCB ABB รุ่น S202M-C20UC with Aux. S2C-H11L ABB/ผลิตภัณฑ์โซนเอเซีย/1 ปี ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีพิิเศษ ร้าน จ. เจริญพาณิชย์ 10.000 EA 3,800.00 38,000.00 THB
4110145998 43 4110145998/003 MCB ABB รุ่น S202M-C16UC with Aux. S2C-H11L ABB/ผลิตภัณฑ์โซนเอเซีย/1 ปี ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีพิิเศษ ร้าน จ. เจริญพาณิชย์ 10.000 EA 3,800.00 38,000.00 THB
4110145998 44 4110145998/004 MCB ABB รุ่น S202M-C10UC with Aux. S2C-H11L ABB/ผลิตภัณฑ์โซนเอเซีย/1 ปี ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีพิิเศษ ร้าน จ. เจริญพาณิชย์ 20.000 EA 3,400.00 68,000.00 THB
4110146032 45 4110146032/001 แกลบ ไม่มีวัสดุอื่นเจือปน ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง มลฑา ใจกว้าง 200.000 CZ 300.00 60,000.00 THB
4110146032 46 4110146032/002 ขุยมะพร้าวสับ ไม่มีวัสดุอื่นเจือปน ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง มลฑา ใจกว้าง 100.000 CZ 465.00 46,500.00 THB
4110146032 47 4110146032/003 เปลือกมะพร้ามสับ เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 1 นิ้วไม่มีวัสดุอื่นเจือปน ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง มลฑา ใจกว้าง 200.000 CZ 476.00 95,200.00 THB
4110146034 48 4110146034/001 หินฝุ่น ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิลาสินลำปาง (2522) จำกัด 1000.000 CZ 352.00 352,000.00 THB
4110146045 49 4110146045/001 1000096629 SUPREMA MPI-WT100 PASSIVE INPUT MFG : MSAType/Model : MPI-WT100Ref. order No : 10021028Warranty : 1 yearยี่ห้อ M SAผลิตภัณฑ์ประเทศ USAรับประกัน 1 ปี โรงไฟฟ้าวังน้อย กองบริหาร 07/03/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท ไอดีล ควอลิตี้ โซลูชั่นส์ จำกัด 1.000 EA 18,530.00 18,530.00 THB
4110146063 50 4110146063/001 1000049303 GASKET,SPIRAL WOUND 412*448*4.5MM. ID FILLER:412 MM.OD FILLER:448 MM.THK:4.5 MM.PRESS:200 BARMATL:PURE GRAPHITESPEC :1 SH.28/11/49MATL HOOP:SUS-304TEMP:400 DEG Cสามารถ ยืดหยุ่นได้USE FOR:BOILER DR UM U#8-13เงื่อนไขการส่งของผู้ขายจะต้องบรรจุชิ้นงานไว้ในกล่องทำด้วยกระดาษเเข็งอย่ RICHPAC/ RW /1 ปี ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท ริชแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 24.000 EA 352.00 8,448.00 THB
4110146083 51 4110146083/001 FILTER HYDRAULIC OIL P/N 108046(522972) JACOBSEN: 108046(522972) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 1.000 EA 709.00 709.00 THB
4110146083 52 4110146083/002 RELAY SPUT w/DIODE P/N 4193880(4126082) JACOBSEN: 4193880(4126082) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 6.000 EA 909.00 5,454.00 THB
4110146083 53 4110146083/003 ELEMENT AIR CLEANER P/N 5000913 JACOBSEN: 5000913 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 1.000 EA 1,139.00 1,139.00 THB
4110146083 54 4110146083/004 COVER P/N 5000912 JACOBSEN: 5000912 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 1.000 EA 2,549.00 2,549.00 THB
4110146083 55 4110146083/005 FUEL PUMP P/N 5001948 JACOBSEN: 5001948 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 1.000 EA 4,379.00 4,379.00 THB
4110146083 56 4110146083/006 MOTORSTART P/N 691564 JACOBSEN: 691564 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 1.000 EA 10,979.00 10,979.00 THB
4110146083 57 4110146083/007 PUMP FUEL P/N 808656 P/N 808656 JACOBSEN: 808656 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 1.000 EA 1,309.00 1,309.00 THB
4110146083 58 4110146083/008 FUEL FILTER ASSEMBLY P/N 5001182 JACOBSEN: 5001182 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 1.000 EA 499.00 499.00 THB
4110146086 59 4110146086/001 1000026686 THERMOCOUPLE, FOR BPT NO.9 THERMOCOUPLE BPT.TYPE "K" CLASS ANSI SPMAT.SUS316 ขนาด L=1145MM.I=845MM.N=250MM. A=750MM.FORBLADE PATH TEMP NO.9 OKAZAKI/ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น/1ปี หลังก โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 05/03/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง โปรดัก 3.000 EA 48,000.00 144,000.00 THB
4110146090 60 4110146090/001 Trans.Filter P/n 263G257012 HITACHI: 263G257012 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี 1.000 EA 4,709.00 4,709.00 THB
4110146090 61 4110146090/002 Fuel Filter P/n 4719920 HITACHI: 4719920 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี 1.000 EA 2,660.50 2,660.50 THB
4110146090 62 4110146090/003 Fuel Filter P/n 4676385 HITACHI: 4676385 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี 1.000 EA 1,606.50 1,606.50 THB
4110146090 63 4110146090/004 Trans.Pilot Filter P/n 2655742471 HITACHI: 2655742471 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี 1.000 EA 3,476.50 3,476.50 THB
4110146090 64 4110146090/005 Air Filter P/n 4459548 HITACHI: 4459548 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี 1.000 EA 1,615.00 1,615.00 THB
4110146090 65 4110146090/006 Air Filter P/n 4459549 HITACHI: 4459549 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี 1.000 EA 3,264.00 3,264.00 THB
4110146090 66 4110146090/007 Filter P/n K2020TM-OR-1 HITACHI: K2020TM-OR-1 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี 1.000 EA 807.50 807.50 THB
4110146090 67 4110146090/008 Filter P/n YA00033065(YA00016054) HITACHI: YA00033065(YA00016054) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี 1.000 EA 1,756.10 1,756.10 THB
4110146115 68 4110146115/001 WEAR RESISTANCE CERAMIC COMPOUND CONTAIN: 10 Kg.(ตามรายละเอียดแนบ)ใช้งาน MINOR INSPECTIONซ่อมบำรุงรักษาตามระยะ UN IT 11 LOCTITE/ LOCTITE NORDBAK PNEU-WEAR ผลิตภ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 09/03/2018 วิธีสอบราคา หจก. เพาเวอร์ วิคทอรี ไลฟ์ 35.000 SE 10,500.00 367,500.00 THB
4110146118 69 4110146118/001 3000003152 WIRE,ELEC.TYPE VCT 1X50 SQ.MM. (396/0.40MM)RATING:750VAC,7๐ํCMATL:COPPERCOLOR:PVC,BLACKPKG:100MR./COILREF TABLE 9 OF TIS 11-2553ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย(ตามเอกสารแนบท้าย 2 แผ่น) BCC/VCT 1 X 50 SQ.mm/1ปี ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธำรงวัฒน์ 1000.000 MR 179.00 179,000.00 THB
4110146145 70 4110146145/001 Magnet Inductive Proximity Sensor-Brass Tube M12x1mm.(รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) TURCK/BIM-M12-YOS300 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีสอบราคา บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด 20.000 EA 4,890.00 97,800.00 THB
4110146146 71 4110146146/001 3000045487 TYRE,PNEUMATIC 10.00R20 16PLY LUG TREAD 1.คุณสมบัติทั่วไป1.1ยางนอกพร้อมยางรองและยางใน1.2ชนิดยางนอกเป็นยางที่ต้องใช้ยางใน TUBE TYPE(TT)1.3ความลึกของดอกยาง(TREAD DEPTH)ถึงจุด IN SPEC 19 มม. ขึ้นไป2.ข้อกำ หนดทางเทคนิค2.1ขนาด 10.00R202.2ดอกบั้ง(LUG TREAD)หรือ ดอกยางที่ใช้ประเภทนอกถนน2. APOLLO/SOD/1ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลำปางทรัคไทร์ จำกัด 40.000 EA 8,970.00 358,800.00 THB
4110146148 72 4110146148/001 1000005586 SEAL CR-53A RH INTERMINAL SWING MOTOR;P.512;P<(>&<)>H 2100BL; SKC :18F682D135 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 10.000 EA 1,100.00 11,000.00 THB
4110146159 73 4110146159/001 กระติกน้ำ ขนาด 8 ลิตร - มีฝาปิดแบบล็อคได้- มีก๊อกสำหรับเปิด-ปิด- มีขาตั้ง(คูลเลอร์+ก๊อก) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 10.000 EA 390.00 3,900.00 THB
4110146176 74 4110146176/001 Roller Chains พร้อมข้อต่อ Connecting 25.40mm Pitch(P);15.88mm Roller DIA(d1);15.75-17.02mm Width Between Inner Plates (b1);7.94-8.28mm Pin DIA(d2);32.70-37.70mm Pin LG(L);21-24mm Inner Plate Height( h2);3.25-4mm Plate Thick (t);Stainless SteelChains-Material;BS/ISO,ANSI Standard TSUBAKI/RS16B-1SS ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลเทรดดิ้ง จำกัด 4.000 SE 45,000.00 180,000.00 THB
4110146176 75 4110146176/002 Roller Chains พร้อมข้อต่อ Clip Type 19.05mm Pitch(P);11.91-12.07mm RollerDia(d1);11.68-12.70mm Width BetweenInner Pl ates(b1);5.72-5.96mm Pin Dia(d2)22.70-26.90mm Pin LG(L);16.00-18.00mmInner Plate Height(h2);1.80-2.42mm PlateThick(t);Stainless Steel Chains-Material;BS/ISO,ANS TSUBAKI/RS12B-1SS ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลเทรดดิ้ง จำกัด 4.000 SE 11,800.00 47,200.00 THB
4110146200 76 4110146200/001 EXTERNAL HARD DISK 2TB 2.5" -BRAND: SEAGATE-MODEL: BACKUP PLUS SLIM 2.5"-CAPACITY: 2TB-INTERFACE: USB 3.0 SU PERSPEED USB 3.0PORT (REQUIRED FOR USB 3.0 TRANSFERSPEEDS OR BACKWARDS COMPATIBL E WITHUSB 2.0 PORT AT USB 2.0 TRANSFER SPEEDS-ROTATIONAL SPEED : 5400 RPM-OPERAT SEAGATE/ 2TB/ 3ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เมนเฟม 1.000 EA 2,720.00 2,720.00 THB
4110146206 77 4110146206/001 ตะไบชุดขนาด 16 ซม. ใน 1 ชุดมี 12 ชิ้น ประกอบด้วย-HAND -FLAT-KNIFE -ROUND-SGUARE -HALF ROUND-THREE S GUARE -WARING-CROSSING -ROUND EDGE JOINT-SLITTING -BARRETTEมาตรฐาน BS498 : 1990 KENNEDY/KEN-031-6990K ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 2.000 SE 1,270.00 2,540.00 THB
4110146213 78 4110146213/001 ประแจลม(Air Impact Wrench) -ชนิดใช้แรงลมขับ-ขนาด SQ.DRIVE 1/2 IN-ขนาดแกน 12.7 MM. (1/2 IN)-แรงบิดใช้งาน 55- 475 NM (40-350 FT-LBS)-แรงบิดสูงสุด 550 NM (450 FT-LBS)-ความเร็วรอบตัวเปล่า 6900 RPM.-อัตราการใช้ลม 0.08 M3/MIN(2.9 CFM)-ความยาว 195 MM.(7 5/8 IN)-น้ำหนัก 2.5 K SP/1148F/1ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 2.000 EA 3,900.00 7,800.00 THB
4110146218 79 4110146218/001 กระดาษต่อเนื่อง ชนิด 1 ชั้น ขนาด 6.5*8 นิ้ว ไม่มีเส้น สีขาวของในประเทศ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 20.000 BX 449.00 8,980.00 THB
4110146221 80 4110146221/001 ท่อพีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 3นิ้ว ยาว 4 เมตรสีเทา ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 40.000 EA 179.00 7,160.00 THB
4110146221 81 4110146221/002 แผ่น พีวีซี หนา 4 มม.กว้าง 120 ซม.ยาว 240 ซม.สีเทา ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 2.000 EA 2,100.00 4,200.00 THB
4110146230 82 4110146230/001 เกียร์รุ่น IWD3 อัตราทด 70 :1 Flange ISO 5210 ขนาด NR F10 B1 RH STD(เป็นอุปกรณ์ที่ต้องนำไปประกอบกับอุปกรณ์เดิม Actuator) ROTORK GEAR/IW/1 ปี เขื่อนรัชชประภา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โรทอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด 4.000 EA 28,000.00 112,000.00 THB
4110146234 83 4110146234/001 ชุดเครื่องขยายเสียง 1 ชุด ประกอบด้วย1.ลำโพง จำนวน 4 เครื่องยี่ห้อ JBL รุ่น Control 25ตู้ลำโพง 2 ทาง 5.25 i nch,2-way Speaker 150 watts2.มิกเซอร์ จำนวน 1 เครื่องยี่ห้อ Soundcraft รุ่น Ui-1 63.พาวเวอร์แอมป์ จำนวน 1 เครื่องยี่ห้อ Crown รุ่น XLS1002350W @ 4#Power Amplifie ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 09/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แลมบ์ดา ดีไซน์ แอนด์ โซลูชั่น 1.000 SE 53,301.00 53,301.00 THB
4110146234 84 4110146234/002 ชุดเครื่องขยายเสียง 1 ชุด ประกอบด้วย1.ลำโพง จำนวน 4 เครื่องยี่ห้อ JBL รุ่น Control 25ตู้ลำโพง 2 ทาง 5.25 i nch,2-way Speaker 150 watts2.มิกเซอร์ จำนวน 1 เครื่องยี่ห้อ Soundcraft รุ่น Ui-1 63.พาวเวอร์แอมป์ จำนวน 1 เครื่องยี่ห้อ Crown รุ่น XLS1002350W @ 4#Power Amplifie ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 09/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แลมบ์ดา ดีไซน์ แอนด์ โซลูชั่น 1.000 SE 53,301.00 53,301.00 THB
4110146247 85 4110146247/001 เชือกโพลีเอสเตอร์ (Polyester Heat Shrinkable Tape)กว้าง 0.500 in. ยาว 250 FTคุณสมบัติ : เป็นเชือกแ บน สีขาวมีความยืดหยุ่นสูง เหนียว ไม่ขาดง่ายใช้สำหรับงานพันมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปทนคว ามร้อนสูง เมื่อโดนความร้อนจะหดรัดแน่นขึ้นเล็กน้อย(Heat Shrinkable) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 10.000 RL 994.00 9,940.00 THB
4110146249 86 4110146249/001 สายพาน Steel Cord ST.1000 x 2000 x 10 x 6 mm SEMPERTRANS/ST.1000x2000x10x6 mm./2 ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย จำกัด 35.000 M 7,300.00 255,500.00 THB
4110146253 87 4110146253/001 OPEN DROP OUT FUSE CUT OUT RATE MAX 27 KV.CONTINOUSCURRENT 100A. INTERRUPTINGCAPACITY ASYM 10 KA. BILRATING 125 KV. INCLUDEFUSE LINK 30 A. TYPE K.ACCORDING TO IEC 60099-4.IEC CLASS 2(ตามร ายละเอียดแนบ) U-TAH / DH212+FLK0127 ผลิตภัณฑ์ประเทศไท ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 15.000 EA 2,480.00 37,200.00 THB
4110146255 88 4110146255/001 1000071301 GASKET&PACKING SET EQUIP:VALVE RN32S501TYPE ET 4 IN CLASS 150USE FOR WATER TEMP 106.3 DEG CMFR: SM. USE FOR:NO.3 LP HTR DRN (EMG)LEVEL CRV.CONSIST OF:BACK-UP RING 1V659805292 1 EAS EAL RING 1V659905092 1 EAPACKING RING SET 1R290201012 2 SEUPPER WIPERBONNET GASK SM/RN32S501 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท เอสเอ็มคอนโทรลวาล์ว จำกัด 1.000 SE 9,200.00 9,200.00 THB
4110146255 89 4110146255/002 1000071329 GASKET&PACKING SET EQUIP:VAVLE NB41,42,51,52S003TYPE EHD 2 IN CLASS 2500USE FOR WATER TEMP 247 CUSE FOR:SH DE-SUPER HEATERMFR: SM.CONSIST OF:CAGE GASKET 26A5318X012=2EASEAL RING G ASKET 19A2542X012=1EAPACKING RING 1E3190X0222=4EAPACKING RING 1V3802X00PISTON RI SM/NB41,42,51,52S003 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท เอสเอ็มคอนโทรลวาล์ว จำกัด 2.000 SE 12,500.00 25,000.00 THB
4110146260 90 4110146260/001 กระดาษกรอง (Filter paper) รายละเอียด1. ชื่อ กระดาษกรอง (Filter paper)2. ขนาดบรรจุ 100 แผ่น ต่อกล่อง3. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มิลลิเมตร4. เป็นกระดาษกรอง ทำมาจาก Cellulose filter5. มีขน าดการอุ้มตะกอน (Retention rate) 2-3 ไมโครเมตร (#m)6. ทนต่อการฉีกขาดในสภาพเปียกชื JOHNSON/ 301 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ UK ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิไพรม์ จำกัด 100.000 BX 286.00 28,600.00 THB
4110146263 91 4110146263/001 สารทำความเย็น R410A ผลิตภัณฑ์ของประเทศ China ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด 3.000 EA 3,800.00 11,400.00 THB
4110146263 92 4110146263/002 FAN MOTOR FOR VCDU. ผลิตภัณฑ์ของประเทศ China Midea/ YDK450-6A/ 3 เดือน ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด 2.000 EA 13,000.00 26,000.00 THB
4110146263 93 4110146263/003 MAGNETIC CONTACTOR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ China ABB/ A26-30-01/ 3 เดือน ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด 2.000 EA 2,500.00 5,000.00 THB
4110146263 94 4110146263/004 AIRCONDITION FILTER DRIER ผลิตภัณฑ์ของประเทศ China Midea/ -/ 3 เดือน ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด 2.000 EA 1,500.00 3,000.00 THB
4110146263 95 4110146263/005 DIGITAL SCROLL COMPRESSOR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ China Copeland/ ZPD72KCE-TFD-433 ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด 1.000 EA 55,000.00 55,000.00 THB
4110146263 96 4110146263/006 MAIN BOARD FOR VCDU. VRF OUTDOOR UNIT ผลิตภัณฑ์ของประเทศ China Midea/ CE-MDVD450W_SN1-830.D.1.1/ 3 เดือ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด 5.000 EA 18,000.00 90,000.00 THB
4110146270 97 4110146270/001 1000036780 TRANSMITTER FEEDBACK TRANSMITTER FEEDBACKTRANSMITTER FEEDBACK (33PT1,33PT2)WT707-143EA051A/MITEM NO.8 80-831-190 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอไอที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 1.000 EA 52,000.00 52,000.00 THB
4110146276 98 4110146276/001 MIR9000 MIR9000 Analyzerยี่ห้อ Environnement S.A.Model: MIR9000 Rack 19"CO2 Range 0-2,00 0 ppmH2O Range 0-10,000 ppmส่งพร้อม CertificateSpare Part for CEMsทั้ง 2 รายการผ ลิตภัณฑ์ของประเทศฝรั่งเศสรับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไขการรับประกันแนบ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กองบริหาร 07/03/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น 2.000 EA 499,550.00 999,100.00 THB
4110146276 99 4110146276/002 CO Analyzer CO Analyzerยี่ห้อ Environnement S.A.Model: CO12e Rack 19"ส่งพร้อม CertificateSpa re Part for CEMs ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กองบริหาร 07/03/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น 2.000 EA 396,245.00 792,490.00 THB
4110146278 100 4110146278/001 Hand Pump Low Pressure Calibrator ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA./CHINA BETA/ 321/ 1 ปี ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 09/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค คอนโทรล จำกัด 1.000 SE 170,000.00 170,000.00 THB
4110146278 101 4110146278/002 Hand Pump Low Pressure Calibrator ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA./CHINA BETA/ 321/ 1 ปี ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 09/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค คอนโทรล จำกัด 1.000 SE 170,000.00 170,000.00 THB
4110146280 102 4110146280/001 Barium Chloride Dihydrate ชื่อสารเคมี แบเรี่ยมคลอไรด์ไดไฮเดรต สูตร BaCl2.2H2OM.W. 244.28 AR grade Assay mi n 99%ขนาดบรรจุ 1.0 kg ต่อขวดเงื่อนไขการส่งมอบ1. มีใบ Certificate of analysis จาก บริษัทผู้ผลิตซึ่งมีรายละเอียด บ่งชี้ได้ว่า ตรงกับสารเคมีที่ส่งมอบ เช่น วันบรรจุ2 LOBA/ 1680 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 12.000 BT 665.00 7,980.00 THB
4110146282 103 4110146282/001 คีมตัดหัวตะปู ขนาด 8 นิ้ว META ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 4.000 EA 131.00 524.00 THB
4110146282 104 4110146282/002 คีมย้ำรีเวท ชนิดมือบีบด้ามยาง ผลิตจากเหล็กอย่างดีแข็งแรงทนทาน SOLO/HR-002 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 3.000 EA 258.00 774.00 THB
4110146286 105 4110146286/001 ยางปูพื้นวางเท้าในเก๋ง แบบถาด ขนาด 19"x20" สำหรับรองพื้นในเก๋งคู่หลัง PARA-MAT/19"X20" ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. มิตรดีเซลเช็คปั้ม 50.000 EA 120.00 6,000.00 THB
4110146286 106 4110146286/002 แผ่นยางรองในเก๋ง แบบพื้นเรียบ ขนาด18"x24สำหรับรองพื้นในเก๋งคู่หลัง -/18"X24" ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. มิตรดีเซลเช็คปั้ม 50.000 EA 100.00 5,000.00 THB
4110146286 107 4110146286/003 ยางปูพื้นวางเท้าในเก๋ง แบบถาด ขนาด 19"x28" สำหรับรองพื้นในเก๋งคู่หน้า PARA-MAT/19"X28" ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. มิตรดีเซลเช็คปั้ม 50.000 EA 140.00 7,000.00 THB
4110146289 108 4110146289/001 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนขนาด 205/75 R14C และอื่นๆที่เกี่ยวข้องใช้กับรถนั่ง 2 ตอนท้ายบรรทุกFORD URO1RAH[2004] (หงค-ช.)กฟผ. 01-1566 ทะเบียน กจ-521 ลป.เลขกิโลเมตรที่เปลี่ยน..................... BRIDGESTONE/R611/1ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลำปางทรัคไทร์ จำกัด 4.000 EA 3,094.00 12,376.00 THB
4110146290 109 4110146290/001 หลอดไฟหน้า ขนาด 12V25W P/N A3603(A3613) STENLEY: A3603(A3613) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 20.000 EA 29.00 580.00 THB
4110146290 110 4110146290/002 หลอดไฟท้าย ขนาด 12V15/5W P/N A4873 STENLEY: A4873 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 20.000 EA 25.00 500.00 THB
4110146290 111 4110146290/003 หลอดไฟเลี้ยว ขนาด 12V10W สีส้ม -ของในประเทศ:12V10W ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 20.000 EA 15.00 300.00 THB
4110146292 112 4110146292/001 จานกดคลัทช์ P/N 1-31220380-2 ISUZU/FXZ23NZF: 1-31220380-2 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 1.000 EA 11,280.00 11,280.00 THB
4110146292 113 4110146292/002 ลูกปืนกดคลัทช์ P/N 1-09820117-0 ISUZU/FXZ23NZF: 1-09820117-0 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 1.000 EA 976.00 976.00 THB
4110146292 114 4110146292/003 แผ่นคลัทช์ P/N 1-31240735-2 ISUZU/FXZ23NZF: 1-31240735-2 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 1.000 EA 9,840.00 9,840.00 THB
4110146292 115 4110146292/004 หัวน๊อต P/N 1-09464011-0 ISUZU/FXZ23NZF: 1-09464011-0 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 18.000 EA 65.60 1,180.80 THB
4110146292 116 4110146292/005 สลักเพลาหามแหนบ P/N 1-09740009-0 ISUZU/FXZ23NZF: 1-09740009-0 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 4.000 EA 80.00 320.00 THB
4110146292 117 4110146292/006 ลูกหมากเพลาหามแหนบ P/N 8-97915999-T ISUZU/FXZ23NZF: 8-97915999-T ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 12.000 EA 680.00 8,160.00 THB
4110146292 118 4110146292/007 สกรูขันลูกหมาก P/N 1-09000525-0 ISUZU/FXZ23NZF: 1-09000525-0 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 6.000 EA 776.00 4,656.00 THB
4110146292 119 4110146292/008 สกรูก้านลูกหมาก P/N 8-98012877-0 ISUZU/FXZ23NZF: 8-98012877-0 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 12.000 EA 196.00 2,352.00 THB
4110146298 120 4110146298/001 สกรูขันลูกหมากP/N 1-09000525-0 ISUZU/FXZ23NZF: 1-09000525-0 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 6.000 EA 776.00 4,656.00 THB
4110146298 121 4110146298/002 ลูกหมากเพลาหามแหนบP/N 8-97915999-T ISUZU/FXZ23NZF: 8-97915999-T ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 12.000 EA 680.00 8,160.00 THB
4110146298 122 4110146298/003 สลักเพลาหามแหนบ P/N 1-09740009-0 ISUZU/FXZ23NZF: 1-09740009-0 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 4.000 EA 80.00 320.00 THB
4110146298 123 4110146298/004 สกรูก้านลูกหมากP/N 8-98012877-0 ISUZU/FXZ23NZF: 8-98012877-0 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 12.000 EA 196.00 2,352.00 THB
4110146298 124 4110146298/005 ชุดซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ P/N 1-85572010-0 (1-85576114-0) ISUZU/FXZ23NZF: 1-85572010-0(1-85576114- ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 1.000 EA 628.00 628.00 THB
4110146298 125 4110146298/006 ชุดซ่อม Booster CLU. P/N 1-31829543-0 ISUZU/FXZ23NZF: 1-31829543-0 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 1.000 EA 1,400.00 1,400.00 THB
4110146298 126 4110146298/007 หัวน๊อตP/N 1-09464011-0 ISUZU/FXZ23NZF: 1-09464011-0 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริชัย 18.000 EA 65.60 1,180.80 THB
4110146299 127 4110146299/001 INSERT REFILL M16-2 x1.5D เป็นสปริงเกลียวทำด้วยสเตนเลสขนาด1.5D ยาว16.5 มม.ความจุ 1กล่อง/50EA BAERขนาด1.5Dยาว16.5มม. ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 1.000 BX 1,698.00 1,698.00 THB
4110146300 128 4110146300/001 1000005396 PACKING P/N 34294 LINCOLN PUMP POWER MASTER AIR MOTORS;SERIES J;MODEL 82730;P<(>&<)>H 2100BL; LINCOLN :34294 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 24.000 EA 767.00 18,408.00 THB
4110146303 129 4110146303/001 3000002161 LAMP,INCANDESCENT 24VDC.10W. LAMP,INCANDESCENTRATING:24VDC.10W. TYPE:BA15SBULB SIZE:18.5X35 MM. COLOR:CLEARAD D:AUXILIARY LAMP (เขี้ยวตรง) STANLEY :A4135M ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริโรจน์ 20.000 EA 14.00 280.00 THB
4110146303 130 4110146303/002 3000002041 LAMP,INCAND 24VDC.25/10W. TYPE:BA15D LAMP,INCANDESCENTRATING:24VDC.25/10W.TYPE:BA15DBULB SIZE:25X48MM. COLOR:CLEARADD :AUXILIARY LAMP (เขี้ยวเยื้อง)651 STANLEY :A4887M ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริโรจน์ 70.000 EA 17.50 1,225.00 THB
4110146307 131 4110146307/001 3000048291 LIVALO 2 MG. TAB. CONTAIN: 10*10'Sผู้จำหน่าย บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ จำกัด ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 40.000 EA 2,093.00 83,720.00 THB
4110146309 132 4110146309/001 จัดซื้อ Phosphate dosing pump Phosphate Dosing pumpยี่ห้อ : Milton royรุ่น : XT11102XNNM1C5NNFlow rate : 6 l/h Pressure : 207 BarHUB no. : 152/minจำนวน 1 Setผลิตภัณฑ์ของประเทศ สหรัฐอเมริกา(รา ยละเอียดตามเอกสารแนบ) MILTON ROY/XT11102XNNM1C5NN/6 months โรงไฟฟ้าจะนะ กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลเทรดดิ้ง จำกัด 1.000 EA 237,710.00 237,710.00 THB
4110146310 133 4110146310/001 เครื่องยิงบอร์ด -ผลิตจากเหล็กอย่างดีแข็งแรงทนทาน-ใช้ลวดยิงเบอร์ T3-10 MM.และT3-13 MM.-บรรจุลวดได ้ประมาณ 100 ตัว-ขนาด 160(H)x34(W)x176(L) MM. MAX/TG-A ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง รัตนาพันธ์ 5.000 EA 1,250.00 6,250.00 THB
4110146312 134 4110146312/001 ถังแช่เก็บความเย็น ขนาดบรรจุ 80 ลิตร -สีฟ้า แบบมีเชือก-ถังแช่เก็บความเย็นคุณภาพดี เก็บความเย็นได้นาน 3-5 วัน-ผลิตจากเ ม็ดพลาสติก Food Grade ผ่าน การรับรองมาตรฐาน มอก. 816-2538-ผ่านกระบวนฉีดโฟมคุณภาพ แบบ Non-CFC เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน-เนื้อพลาสติกหนา แข็งแรง ทนท COMOS/80 ลิตร ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 1.000 EA 1,950.00 1,950.00 THB
4110146317 135 4110146317/001 1000047324 FILTER,DUPLEX 78.5*94.5*349MM.PULV#8-13 ID:78.5 MM. OD:94.5 MM. H:349 MM.DWG:BA05 006-25SPEC:1 SH.9/12/2559 Rev.2USE FOR :OIL PUMP PULVERIZERหบนม2-ฟ.งาน BOM 2561 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 09/03/2018 วิธีสอบราคา บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 20.000 EA 8,494.00 169,880.00 THB
4110146319 136 4110146319/001 3000044753 เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์ (เสียบขากลม-แบนได้)พร้อมฝาครอบตะแกรง 3 ช่องบีอกซ์ลอยสูง 15A.250VAC;W/SCREWMTG; P LASTIC,WHITE; MATSUKAMI:RP2G +หน้ากากMATSUKAMI:AMSK3+บ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง 20.000 EA 55.00 1,100.00 THB
4110146320 137 4110146320/001 3000003109 WIRE,ELECTRICAL 2X1.5SQ MM;VFF;300VAC;PVC INSUL;COPPER; 70DEG C;TIS 11-2531,TABLE10;GRAY MANUFAC T.DATA:VFF ANT:2X1.5SQMM;VFF;300VAC;PVC ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2500.000 MR 8.50 21,250.00 THB
4110146320 138 4110146320/002 3000003173 WIRE,ELECTRICAL TYPE:VCT-G,2C. XSECT:1.5 SQMM(30/0.25) RATING:500VAC,70DEGC. MATL:COPPER COLOR:P VC BLACKPKG:100MR/COIL ADD:TIS 11 PART 5-2553TABLE:9ทนแรงดันไฟฟ้า 500 V. มีสายกร าวสีเขียว FUHRER:60227;IEC53VCT-G;2X1.51.5SQ.MM ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง 1000.000 MR 22.50 22,500.00 THB
4110146321 139 4110146321/001 เคียวเกี่ยวหญ้า(เคียว ตัด 10) - แบบด้ามเหล็ก- ทำจากเหล็กคุณภาพดีผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 12.000 EA 75.00 900.00 THB
4110146322 140 4110146322/001 3000007273 NIPPLE HOSE 25MM DIA;M36x12;24 DEG CONE;FEMALESWIVEL/O-RING SPIRAL SERIES 1;20 HOSE DN12 HOS E NO;77MM LG;35MM D;15MM DIA E;GAL.STEEL เดือยพร้อมปลอกชุบสีรุ้ง THAILAND:41.721-25-12 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 13.000 EA 439.00 5,707.00 THB
4110146323 141 4110146323/001 1000003896 NIPPLE 1/4IN;19BSPP;0.75IN HEX SIZE;M16X2.0 THD SIZE;1.81IN O/A LG;TEST PORT COUPLING; HYDROTECHNIK:SKU2103-01-18.00 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรฟลูอิด ลำปาง จำกัด 50.000 EA 480.00 24,000.00 THB
4110146325 142 4110146325/001 ซื้อ PFA SHEET สำหรับอุปกรณ์ LINER DUCTRAW GAS COOLERFOR LINER DUCT RAW GASCOOLER MI FGD UNIT 1 0SIZE: 1.20 ม. หนา 1.5 มม.พื้นที่ต่อม้วน=25 ตารางเมตรผลิตภัณฑ์ของประเทศ TAIWAN(ร ายละเอียดตามเอกสารแนบ) ALLIED SUPREME ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 15/03/2018 วิธีสอบราคา บริษัท สหกลเทรดดิ้ง จำกัด 5.000 RL 225,140.00 1,125,700.00 THB
4110146327 143 4110146327/001 1000003942 ORING 530MM ID;5MM W;NBR(NITRILE);FLUID COUPLING FLENDERFNDB 565,FADB 516 RICHPAC:V75 530x5MM ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริชแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 3.000 EA 850.00 2,550.00 THB
4110146327 144 4110146327/002 1000003945 ORING 179.2MM ID;5.7MM W;FPM;FLUID COUPLING FLENDER FNDB 565,FADB 516, FNDB 516; RICHPAC:V75 179.2X5.7MM ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริชแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 5.000 EA 297.00 1,485.00 THB
4110146328 145 4110146328/001 LIMIT SWITCH - TYPE ROLLER ARM , THE ROLLER CAN BE SET TWO POSITION AT 80 DEGREE , CONTRACT R ATING STADARD- TYPE : 10A 125 VAC AND 6 A 250- VAC : 1NO+1NC MOUJEN:MJ-7204 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 6.000 EA 900.00 5,400.00 THB
4110146329 146 4110146329/001 3000022142 FILTER FLUID ENGINE GROUP;COMPACTOR RT9-V8; DONALDSON:P554407 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 2.000 EA 190.00 380.00 THB
4110146329 147 4110146329/002 3000022271 FILTER HYD 8.19IN H;3.11IN OD;1.67IN ID;HYD;CARTRIDGE; DONALDSON:P164594 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 1.000 EA 1,280.00 1,280.00 THB
4110146329 148 4110146329/003 3000022159 FILTER FUEL 8.10IN H;3.72IN OD;1IN ID,12UNS-2B;FUEL;SPIN-ON;W/GASKET; DONALDSON:P556915 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 1.000 EA 210.00 210.00 THB
4110146329 149 4110146329/004 3000022141 FILTER FLUID 10.39IN H;4.28IN OD;1-1/8IN ID,16 TPI;34-37PSI BY-PASS;ANTI-DRAINBACK VALVE;W/GA SKET; DONALDSON:P551102 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 3.000 EA 695.00 2,085.00 THB
4110146329 150 4110146329/005 3000022150 FILTER FUEL 6.95IN H;3.77IN OD;1IN ID;14 TPI,UNC;UNS-2B;FUEL;SPIN-ON;NONREUSABLE; DONALDSON:P557440 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 3.000 EA 280.00 840.00 THB
4110146329 151 4110146329/006 3000022329 FILTER OIL 5.73IN H;5.02IN OD;2.28IN ID;OIL;CARTRIDGE;W/GASKETS; DONALDSON:P550066 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 1.000 EA 255.00 255.00 THB
4110146329 152 4110146329/007 3000022316 FILTER OIL OIL FILTER;FIG.008;DAEWOO SOLAR 255LC; DONALDSON:P558615 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 1.000 EA 180.00 180.00 THB
4110146329 153 4110146329/008 3000022326 FILTER OIL 5.420IN H;3.670IN OD;1-1/8-16UN-2B;LUB.OIL SPIN-ON; DONALDSON:P555570 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 1.000 EA 180.00 180.00 THB
4110146330 154 4110146330/001 สายไฟ THW ขนาด 1 x 1.5 SQ.MM. ผลิตตามมาตรฐาน : TIS 11 PART 3-2553ชนิด : THWขนาดพื้นที่หน้าตัดสาย : 1x1.5 SQ.MM .ฉนวนสายไฟ : PVCพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V.) : 450/750Vชนิดตัวนำกระแส : Copperพิกัดกระแ สสายเดินอากาศที่อุณหภูมิ40 องศา C (A.) : 21Aความยาว : 100 ม./ม้วนสี : แดง สีดำ ส FUHRER:60227 IEC 01 THW1X1.5 SQ.MM ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง 3.000 RL 500.00 1,500.00 THB
4110146331 155 4110146331/001 3000005503 CLAMP,HOSE SIZE:1-1/2 IN -:SCREW<(>&<)>NUT EXPANSION(28-41MM) MATL:STEEL ORBIT:25-35 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 208.000 EA 5.90 1,227.20 THB
4110146332 156 4110146332/001 3000002968 TIMER TIMER SEQUENTIAL 24HR INTERNAL;16A;220VAC;1VA;100-160VDC;1350W;IP20;1 CHANNEL;150HR RUN RESERVE;4 5X54X60MM DIM;35MM DIN RAIL<(>&<)>SURFACE MTG GRASSLIN:TALENTO-211 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางแสงสว่าง 20.000 EA 1,090.00 21,800.00 THB
4110146333 157 4110146333/001 ตู้สวิทช์บอร์ด - ขนาด W200*H300*D150 mm.- มาตรฐาน : IP 55 KJL:KBSW001 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิเนียริ่ง 30.000 SE 920.00 27,600.00 THB
4110146334 158 4110146334/001 1000005325 LINING PENUMATIC BRAKE FOR SWING;P.107;P<(>&<)>H 2100BL;(UNDRILLED LINNING) SKC:15P1177 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 4.000 EA 4,000.00 16,000.00 THB
4110146337 159 4110146337/001 หน้ากากป้องกันสารเคมี มี Activated Carbon ในชั้นกรองป้องกันกรด แก๊ส ไอระเหยกลิ่นเจือจางแบบคล้องหูพับเก ็บได้มาตรฐาน AS/NZS 1716-2012 และ P1บรรจุ 25 ชิ้น / กล่อง(ตามรายละเอียดแนบ) 3M / 9043 / ถึงวันที่ 31-12-2018 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) 2.000 BX 750.00 1,500.00 THB
4110146341 160 4110146341/001 Banding Tape (size 25 mm.) ผลิตภัณฑ์ของประเทศอินเดีย Nashik Insulations/ H/1 เดือน ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) 6.000 EA 3,500.00 21,000.00 THB
4110146343 161 4110146343/001 จาระบี สำหรับหล่อลื่น Electric moror bearing และงานรอบสูงViscosity: Grade 100NLGI: Grad e 2อุณหภูมิใช้งาน: ระหว่าง -40 องศาC ถึง 150 องศาCThickener type: Lithium comple xDrop point: มากกว่า 250 องศาCขนาดบรรจุ: 1PL บรรจุ 16 kg. MOBIL/Lith SHC 100 (ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ส โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา 09/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออยล์ อาร์ อาส จำกัด 2.000 PL 10,000.00 20,000.00 THB
4110146343 162 4110146343/002 Grease เอนกประสงค์ เบอร์ 2 NLGI: Grade 2อุณหภูมิใช้งาน: ระหว่าง -20 องศาC ถึง 130 องศาCThickener type: Lith ium complexDrop point 190 องศาCขนาดบรรจุ: 1PL บรรจุ 18 kg. MOBIL/LUX EP2 (ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สหรัฐอ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา 09/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออยล์ อาร์ อาส จำกัด 4.000 PL 2,500.00 10,000.00 THB
4110146343 163 4110146343/003 Grease สำหรับสำหรับหล่อลื่นสลิง ใช้ป้องกันสนิมสลิงลวด(Wire rope)Viscosity cSt@100 องศาC 23.1Drop point 63 องศาCข นาดบรรจุ: 1PL บรรจุ 19 Liter MOBIL/arma 798 (ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สหรัฐ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา 09/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออยล์ อาร์ อาส จำกัด 4.000 PL 4,500.00 18,000.00 THB
4110146347 164 4110146347/001 ท่อ ค.ส.ล. สีเหลี่ยม -ขนาดภายในก้วาง 2.10X ภายในสูง 2.10 เมตร (ใต้ผิวจราจร)-เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กห ล่อสำเร็จรูป พี.เอ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 09/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด 17.000 EA 16,835.00 286,195.00 THB
4110146349 165 4110146349/001 รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 108.2 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติระบบสตาร์ทมือ ALTERNATOR และสตาร์ ทเท้าพร้อมอุปกรณ์และส่วนควบ HONDA/Scoopy-i ACF110BTHTH/1 ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด 1.000 EA 44,400.00 44,400.00 THB
4110146349 166 4110146349/002 รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 108.2 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติระบบสตาร์ทมือ ALTERNATOR และสตาร์ ทเท้าพร้อมอุปกรณ์และส่วนควบ HONDA/Scoopy-i ACF110BTHTH/1 ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด 1.000 EA 44,400.00 44,400.00 THB
4110146349 167 4110146349/003 รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 108.2 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติระบบสตาร์ทมือ ALTERNATOR และสตาร์ ทเท้าพร้อมอุปกรณ์และส่วนควบ HONDA/Scoopy-i ACF110BTHTH/1 ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด 1.000 EA 44,400.00 44,400.00 THB
4110146349 168 4110146349/004 รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 108.2 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติระบบสตาร์ทมือ ALTERNATOR และสตาร์ ทเท้าพร้อมอุปกรณ์และส่วนควบ HONDA/Scoopy-i ACF110BTHTH/1 ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด 1.000 EA 44,400.00 44,400.00 THB
4110146349 169 4110146349/005 รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 108.2 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติระบบสตาร์ทมือ ALTERNATOR และสตาร์ ทเท้าพร้อมอุปกรณ์และส่วนควบ HONDA/Scoopy-i ACF110BTHTH/1 ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด 1.000 EA 44,400.00 44,400.00 THB
4110146349 170 4110146349/006 รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 108.2 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติระบบสตาร์ทมือ ALTERNATOR และสตาร์ ทเท้าพร้อมอุปกรณ์และส่วนควบ HONDA/Scoopy-i ACF110BTHTH/1 ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด 1.000 EA 44,400.00 44,400.00 THB
4110146352 171 4110146352/001 1000083959 FILTER ELEMENT P/N R961002839 MAT. NV : R961002839SPARE PART FOR IP.VALVEทุกรายการยี่ห้อ REXROTHผลิตภัณฑ์ของปร ะเทศแถบยุโรปสำรองคลัง8 หบครรก-ฟ. ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กองบริหาร 07/03/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 1.000 EA 10,450.00 10,450.00 THB
4110146352 172 4110146352/002 1000084004 FILTER ELEMENT P/N R961002839 MATERIAL NR : R961002839SPARE PART FOR ELECTRICAL CONTROLDEVICE LP ADMISSION STO P VALVE ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กองบริหาร 07/03/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 3.000 EA 10,450.00 31,350.00 THB
4110146352 173 4110146352/003 1000083988 FILTER ELEMENT P/N R961002839 MATERIAL NV : R961002839SPARE PART FOR 50MAA11AA051[MAIN STOP VALVE]รายละเอียดตา มเอกสารแนบ 2 แผ่น ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กองบริหาร 07/03/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 4.000 EA 10,450.00 41,800.00 THB
4110146352 174 4110146352/004 1000084009 FILTER ELEMENT P/N R961003603 MATERIAL NR : R961003603SPARE PART FOR CONTROL VALVEACTUATOR IP STEAM BY PASS ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กองบริหาร 07/03/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 4.000 EA 8,970.00 35,880.00 THB
4110146352 175 4110146352/005 1000084006 FILTER ELEMENT P/N R961003603 MATERIAL NR : R961003603SPARE PART FOR ELECTRICAL CONTROLDEVICE LP ADMISSION CTL VALVE ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กองบริหาร 07/03/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 2.000 EA 8,970.00 17,940.00 THB
4110146352 176 4110146352/006 1000083957 FILTER ELEMENT P/N R961003603 MATERIAL NV : R961003603SPARE PART FOR 50MAA12AA151[MAIN STEAM CONTROL VALVE]ราย ละเอียดตามเอกสารแนบ 2 แผ่น ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กองบริหาร 07/03/2018 วิธีพิิเศษ บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 4.000 EA 8,970.00 35,880.00 THB
4110146353 177 4110146353/001 1000007569 CELL,CONDUCTIVITY SPARE PART FORCONDUCTIVITY CELLยี่ห้อ Honeywellรุ่น 04909-X10-44-333-X1-02รับประ กัน 1 ปี หบอรต2-ฟ.รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 แผ่น ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1 กองบริหาร 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอเค ออโต้ พาร์ท 1.000 SE 110,000.00 110,000.00 THB
4110146359 178 4110146359/001 คอนกรีตผสมเสร็จ ผสม FLY ASH กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 KSC.กำหนดส่งมอบตามเงื่อนไข ข้อ 6ผลิตใน ประเทศไทยเงื่อนไขตามรายละเอียดแนบ นอร์ทแมค ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ทเทิร์น แมททีเรียล แอนด์ 50.000 CZ 1,720.00 86,000.00 THB
4110146368 179 4110146368/001 3000051070 TOBRADEX 1EA = 1 กล่อง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 15.000 EA 93.00 1,395.00 THB
4110146368 180 4110146368/002 3000051210 TRESIBA FLEXTOUCH 1EA = 1 กล่อง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 60.000 EA 800.00 48,000.00 THB
4110146368 181 4110146368/003 3000051207 SERTRALINE SANDOZ 1EA = 1 กล่อง (30'S) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 60.000 EA 90.00 5,400.00 THB
4110146368 182 4110146368/004 3000048935 TWYNSTA 40/5 MG.Tab.CONTAIN: 3*10#S CONTAIN: 3*10'S ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 14.000 EA 0.00 0.00 THB
4110146368 183 4110146368/005 3000048935 TWYNSTA 40/5 MG.Tab.CONTAIN: 3*10#S 1EA = 1 กล่อง (30'S) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 287.000 EA 400.00 114,800.00 THB
4110146368 184 4110146368/006 3000047389 GALVUS 50 MG. 1EA = 1 กล่อง (56'S) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 80.000 EA 1,025.00 82,000.00 THB
4110146368 185 4110146368/007 3000047029 NORMETEC 10/40 MG. 1EA = 1 กล่อง (30'S) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 60.000 EA 657.00 39,420.00 THB
4110146368 186 4110146368/008 3000010195 CURAM 1000 MG. TAB. CONTAIN: 12'S ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 168.000 EA 0.00 0.00 THB
4110146368 187 4110146368/009 3000010915 ZITHROMAX Tablet 250 1EA = 1 กล่อง (6'S) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 50.000 EA 407.00 20,350.00 THB
4110146368 188 4110146368/010 3000010734 SERETIDE ACCUHALER 50/250 1EA = 1 กล่อง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 96.000 EA 437.00 41,952.00 THB
4110146368 189 4110146368/011 3000010550 N.S.S. 500 ML. (NO SET) 1EA = 1 ขวด (500ml) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20.000 EA 25.00 500.00 THB
4110146368 190 4110146368/012 3000010549 N.S.S. 1000 ML. (NO SET) 1EA = 1 ขวด (1000ml) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 40.000 EA 30.00 1,200.00 THB
4110146368 191 4110146368/013 3000010491 MEPTIN SYRUP 1EA = 1 ขวด (60ml) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20.000 EA 31.00 620.00 THB
4110146368 192 4110146368/014 3000047063 ELOMET CREAM 1EA = 1 หลอด (5g) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 320.000 EA 72.00 23,040.00 THB
4110146368 193 4110146368/015 3000010195 CURAM 1000 MG. TAB. 1EA = 1 กล่อง (12'S) ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 420.000 EA 180.00 75,600.00 THB
4110146368 194 4110146368/016 3000010087 BERODUAL INHALER 1EA = 1 กล่อง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 60.000 EA 177.00 10,620.00 THB
4110146371 195 4110146371/001 ปูนมอร์ตาร์ ชนิดฉาบทั่วไป จุ 50 กก. ดอกบัวมอร์ต้า ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 20.000 BG 101.00 2,020.00 THB
4110146372 196 4110146372/001 Vibration Meter Specifications: MeasurementsVelocity Sensor: Integrated PiezoelectricAcceleromet er, Ceramic, Shear TypeMeasurement Range:Velocity: 0.3 - 55 mm/sec RMS 0.02- 3.0 in/sec (Eq. Peak)Enveloped Acceleration: 0.3 gE - 20.0 gETemperature: +32#F toF ค.เดินเครื่อง&บำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าฯ หน่วยบริหารและการเงิน 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.สยามยนต์ 1.000 SE 107,000.00 107,000.00 THB
4110146373 197 4110146373/001 VALVE CAGE ANTI-CAVITATION 2 STAGES VALVE BODY SIZE : 2" Class 15000PRESS INLET MIN 89.24 BAR NORMAL 82.51DIFF PRESS MIN 40.83 BAR NORMAL 0.035FLOW RATE MIN 0.098 kg/s NORMAL 0.035 kg/sMATERIAL : 440c + HARDENEDผลิตภัณฑ์ของประเทศ THAILAND SM/SM.33B0160X012 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท เอสเอ็มคอนโทรลวาล์ว จำกัด 2.000 EA 46,500.00 93,000.00 THB
4110146374 198 4110146374/001 กระติกน้ำแข็งทรงกลมมีหูหิ้ว ขนาดจุ 19 ลิตรผลิตในประเทศไทย ไซโจ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 5.000 EA 295.00 1,475.00 THB
4110146375 199 4110146375/001 รองเท้าบู๊ทยาง มีผ้าบุภายใน ชนิดยาวหุ้มน่องความสููงไม่น้อยกว่า 15 "No.37 = 1 คู่No.40 = 6 คู่No.42 = 3 คู่ MT ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 10.000 PR 320.00 3,200.00 THB
4110146377 200 4110146377/001 ทินเนอร์ 100% อย่างดี AAA ขนาดจุ 10 กก. ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 8.000 DR 463.00 3,704.00 THB
4110146378 201 4110146378/001 การประกันภัยความรับผิดตามกม.ต่อบุคคลที่3 (โดรน) คุ้มครองวันที่ 1 เม.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61 ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1.000 JB 2,228.57 2,228.57 THB
4110146378 202 4110146378/002 การประกันภัยความรับผิดตามกม.ต่อบุคคลที่3 (โดรน) คุ้มครองวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหากลาง 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1.000 JB 2,971.43 2,971.43 THB
4110146380 203 4110146380/001 ซื้อพร้อมติดตั้ง Bladder's Accumulator รายละเอียดตามเอกสารแนบ HYDAC/50L/12 เดือน ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท แอโรฟลูอิด ลำปาง จำกัด 1.000 SE 45,300.00 45,300.00 THB
4110146380 204 4110146380/002 ซื้อพร้อมติดตั้ง Bladder's Accumulator รายละเอียดตามเอกสารแนบ HYDAC/50L/12 เดือน ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท แอโรฟลูอิด ลำปาง จำกัด 1.000 SE 45,300.00 45,300.00 THB
4110146381 205 4110146381/001 บานพับสแตนเลส ขนาด 5"x 4" ชนิดแหวนสแตนเลส BERRY / 254AC ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 24.000 SE 170.00 4,080.00 THB
4110146381 206 4110146381/002 มือจับหน้าต่างประตูชุบโครมเมี่ยมขนาด 4" ทั่วไป / #696 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 100.000 EA 5.00 500.00 THB
4110146383 207 4110146383/001 1000071320 GASKET&PACKING SET EQUIP:VALVE VF11S502TYPE ET 1-1/2 IN CLASS 150USE FOR WATER TEMP 31 DEG CMFR: SM .USE FOR:50.1 HOT DRN.TANK TEMP.CRV.CONSIST OF:BACK-UP RING 1V6592X0032 1 EASEAL RING 1V659305092 1 EAPACKING RING SET 1R290001012 1 SEUPPER WIPER 1J87BONNET GA SM / VF11S502 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท เอสเอ็มคอนโทรลวาล์ว จำกัด 3.000 SE 6,800.00 20,400.00 THB
4110146384 208 4110146384/001 กล่องพลาสติกแบบฝาทึบวัสดุ ABS. พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์อลูซิงค์ขนาด 350x480x180 MM. ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 10.000 EA 849.00 8,490.00 THB
4110146384 209 4110146384/002 กล่องพลาสติกแบบฝาใสวัสดุ ABS. พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์อลูซิงค์ขนาด 300x280x130 MM. ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 10.000 EA 539.00 5,390.00 THB
4110146384 210 4110146384/003 กล่องพลาสติกแบบฝาทึบวัสดุ ABS. พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์อลูซิงค์ขนาด 300x280x130 MM. ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 10.000 EA 449.00 4,490.00 THB
4110146384 211 4110146384/004 กล่องพลาสติกแบบฝาใสวัสดุ ABS. พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์อลูซิงค์ขนาด 180x300x130 MM. ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 20.000 EA 369.00 7,380.00 THB
4110146384 212 4110146384/005 กล่องพลาสติกแบบฝาทึบวัสดุ ABS. พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์อลูซิงค์ขนาด 180x300x130 MM. ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 20.000 EA 309.00 6,180.00 THB
4110146384 213 4110146384/006 กล่องพลาสติกแบบฝาใสวัสดุ ABS. พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์อลูซิงค์ขนาด 200x200x100 MM. ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 20.000 EA 369.00 7,380.00 THB
4110146384 214 4110146384/007 กล่องพลาสติกแบบฝาทึบวัสดุ ABS. พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์อลูซิงค์ขนาด 200x200x100 MM. ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 20.000 EA 309.00 6,180.00 THB
4110146384 215 4110146384/008 กล่องพลาสติกแบบฝาใสวัสดุ ABS. พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์อลูซิงค์ขนาด 200x150x100 MM. ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 20.000 EA 309.00 6,180.00 THB
4110146384 216 4110146384/009 กล่องพลาสติกแบบฝาทึบวัสดุ ABS. พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์อลูซิงค์ขนาด 200x150x100 MM. ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 20.000 EA 249.00 4,980.00 THB
4110146385 217 4110146385/001 3000022531 FILTER,OIL PN.90915-TB001 OIL FILTEROIL FILTER (กรองน้ำมันเครื่อง)P/N: 90915-TB001FOR: TOYOTA HILUX VIGO K UN15R-CRMSYT, 2KD หรือ P/N: 90915-YZZD2 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า 3.000 EA 170.00 510.00 THB
4110146387 218 4110146387/001 เครื่องเชื่อม INVERTER -แรงดันไฟฟ้า 220 VOLT-กำลังไฟฟ้า 3.9 KVA-แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ 67 VOLT-กระแส ไฟเชื่อม 20-160 AMP-ความสามารถในการทำงาน 60%-ประสิทธิภาพ 85%-สัมประสิทธิทางไฟฟ้า 0.93-ระดับความเป็นฉนวน CLASS B-น้ำหนัก 7.55 KG-ขนาด 400x160x295 MM.-PROTECTIONพ I WELD/MMA160I/2ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 1.000 EA 6,055.00 6,055.00 THB
4110146388 219 4110146388/001 ซื้อพร้อมติดตั้งโช๊คอัพชนิดฝังพื้น สวิง 2 ทาง ใช้กับบานกระจกเปลือย ขนาด 1.00 x 2.00 เมตรหมายเหตุ ผู้ขายต้องรื้อของเ ดิมและติดตั้งของใหม่ทดแทนซึ่งของเดิมใช้ ยี่ห้อ Normaภายใน 30 วัน หลังจากรับใบสั่ งบริเวณอาคารที่ กฟผ. กำหนดรับประกัน 1 ปี ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จันทราช 26 6.000 EA 4,000.00 24,000.00 THB
4110146389 220 4110146389/001 วงกบพร้อมประตูเหล็กทนไฟขนาด 90x200 ซม. สีเทาพร้อมโช๊คอัพ คานผลักบานลูกบิดเขาควายครบชุดผลิตในโซนเอเชีย - / DM-9 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พีพีบี แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง 1.000 SE 18,500.00 18,500.00 THB
4110146392 221 4110146392/001 แผ่นเมทัลชีล หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. แบบลอนมาตรฐาน เคลือบสีน้ำเงินยาว 3.80 เมตร พร้อมดัดโค้ง ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. รักบ้านโลหะภัณฑ์ 30.000 EA 545.00 16,350.00 THB
4110146394 222 4110146394/001 สกรูยิงฝ้าเพดานสีดำ ขนาด No. 6x1.1/2" จุ 500 ตัว ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. รักบ้านโลหะภัณฑ์ 10.000 BX 185.00 1,850.00 THB
4110146394 223 4110146394/002 สกรูปลายสว่าน เบอร์ 8 x 3/4" จุ 1000 ตัว ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. รักบ้านโลหะภัณฑ์ 10.000 BX 485.00 4,850.00 THB
4110146396 224 4110146396/001 จาระบี High Performance Multipurpose Extreme Pressure(S2)NLGI 2 GreaseNLGI Consistency = 2;Soap Type = LithiumBase Oi l = Mineral;ASTM D455 40ํC = 220ASTM D455 100ํC = 19;ASTM D217 = 265-295IP 396 = 180;ขนาดบรรจุ 180 KG/DR SHELL/Gadus S2 V220_2/1 ปี ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 1800.000 KG 105.00 189,000.00 THB
4110146399 225 4110146399/001 เหล็กฉากยึดมุม ประตู มุ้งลวด อย่างหนา ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. รักบ้านโลหะภัณฑ์ 500.000 EA 2.35 1,175.00 THB
4110146399 226 4110146399/002 ลูกบิดหางปลาพลาสติก สีขาว ล็อคบานมุ้งลวด ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. รักบ้านโลหะภัณฑ์ 2000.000 EA 0.50 1,000.00 THB
4110146401 227 4110146401/001 ใบมีดสำหรับตัดพลาสติกอะคริลิค PB-450 สำหรับใช้ร่วมกับรายการที่ 1ผลิตในโซนเอเชีย OLFA / PB-450 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พีพีบี แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง 30.000 EA 40.00 1,200.00 THB
4110146401 228 4110146401/002 มีดคัดเตอร์ ตัดอะครีลิค PC-S ขนาด 2x14x1.3 ซม.ตัวด้ามมีดผลิตจากสแตนเลสใช้กับใบมีดรุ่น PB-450ผลิตในโซนเอเชีย OLFA / PC-S YELLOW ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พีพีบี แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง 6.000 EA 340.00 2,040.00 THB
4110146402 229 4110146402/001 Filter กรองฝุ่น หนา 2.5 M กว้าง 2 M ยาว 20 M โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด 1.000 RL 9,400.00 9,400.00 THB
4110146402 230 4110146402/002 ลวดสแตนเลส ขนาด 1 mm โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด 10.000 KG 314.00 3,140.00 THB
4110146402 231 4110146402/003 ถ่าน Alkaline ขนาด 9 Volt PANASONIC โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด 12.000 EA 95.00 1,140.00 THB
4110146402 232 4110146402/004 เทปพันเกลียว หนา 0.075mm กว้าง 12 mm JOY-TEX โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด 100.000 EA 7.50 750.00 THB
4110146402 233 4110146402/005 กระดาษทราย เบอร์ 1000 โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด 24.000 EA 15.00 360.00 THB
4110146402 234 4110146402/006 กระดาษทราย เบอร์ 240 โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด 24.000 EA 15.00 360.00 THB
4110146402 235 4110146402/007 น้ำมันอเนกประสงค์ ขนาด 400ml WD-40 โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด 36.000 CN 150.00 5,400.00 THB
4110146402 236 4110146402/008 น้ำยาล้างหน้าสัมผัสชนิดแห้งเร็ว ขนาด 0.4 WESTBORNE โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด 36.000 CN 395.00 14,220.00 THB
4110146403 237 4110146403/001 ถ้วยแก้วกระดาษกรวย ขนาดบรรจุ 5000ใบ/1ลัง DIMOND CUP ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 2.000 BX 730.00 1,460.00 THB
4110146404 238 4110146404/001 คอนกรีตผสมเสร็จ -กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 KSC. (Cylinder test ที่อายุ 28 วัน )-ผู้ขายส่ง Mi x design รายละเอียดส่วนผสมให้ กฟผ. พิจารณา-ผู้ขายจัดส่งถึงหน้างานให้แล้วเสร็จภาย ใน 120 วัน (นับจากวันลงนามรับใบสั่งซื้อ)-กฟผ.จะแจ้งปริมาณ สถานที่ และกำหนดเวลาที CPAC ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิวหลีพาณิชย์ จำกัด 45.000 CZ 1,720.00 77,400.00 THB
4110146406 239 4110146406/001 หมวกคลุมผมบรรจุซองพลาสติก พร้อมมีข้อความ หมวกคลุมผม และโลโก้ กฟผ.แม่เมาะ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โชติช่วงซัพพลายส์เทรดดิ้ง 10000.000 EA 2.20 22,000.00 THB
4110146406 240 4110146406/002 ถุงใส่ผ้าซัก-รีด ขนาด 18 x 23.5 นิ้ว พร้อมมีข้อความ ถุงส่งผ้าซัก-รีด และโลโก้ กฟผ.แม่เมาะ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โชติช่วงซัพพลายส์เทรดดิ้ง 5000.000 EA 1.50 7,500.00 THB
4110146407 241 4110146407/001 ชุดอุปกรณ์ลูกลอยครบเซ็ท สำหรับติดตั้งในถังพักน้ำของชักโครกขนาดมาตรฐานทั่วไป USA /2002 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 20.000 SE 204.00 4,080.00 THB
4110146407 242 4110146407/002 ชุดฝารองนั่งชักโครก สีขาว ขนาด 48 x 37 x 5 cm. CORAL /1252 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 20.000 SE 250.00 5,000.00 THB
4110146408 243 4110146408/001 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ แบบ SCROLLขนาด 47000 บีทียู380V.3PH.น้ำยา R-22ใช้งานเครื่องปรับอากาศ 1000-114-00 1-19958 COPELAND /ZR57KE-TFP ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตพาณิชย์ 1.000 EA 12,040.00 12,040.00 THB
4110146408 244 4110146408/002 มอเตอร์พัดลมคอล์ยเย็น 2 แกนเพลา ขนาดแกนเพลา 1/2 นิ้ว ขนาด1/8HP.แกนเพลายาว 7 - 8" 3สปีด 220 V.1 PH.50 HZ. มีใบรับ รองมาตรฐาน ISOหรือ มอก.ใช้งานเครื่องปรับอากาศโรงไฟฟ้าแม่เมาะรหัส1000-10-1214-B09 58 1000-10-1214-B09591000-10-1214-B0960 1000-10-1214-E00901000-10-1215-E0175 110 PIONEER /PM410806 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตพาณิชย์ 20.000 EA 960.00 19,200.00 THB
4110146408 245 4110146408/003 มอเตอร์พัดลมคอนเดนซิ่งแบบมีปีก ขนาดแกนเพลา 1/2 นิ้ว ยาว 3-4 นิ้ว1 สปีค 1/8 HP. 900 RPM.220V.1 PH.50HZ. มีใบรับร องมาตรฐาน ISO หรือ มอก.ใช้งานเครื่องปรับอากาศโรงไฟฟ้าแม่เมาะรหัส1000-10-1214-000 19 1000-10-1221-B06171000-10-1214-00020 1000-10-1214-B07131000-10-1214-B07141000 PIONEER /PM3108258 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตพาณิชย์ 20.000 EA 730.00 14,600.00 THB
4110146410 246 4110146410/001 เหล็กแบน ขนาด 2" หนา6 มม.ยาว 6ม. ของทั่วไป ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 50.000 EA 332.00 16,600.00 THB
4110146410 247 4110146410/002 เหล็กแบน ขนาด 2" หนา 9 มม.ยาว 6ม. ของทั่วไป ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 50.000 EA 497.00 24,850.00 THB
4110146410 248 4110146410/003 ไม้อัดยาง ขนาด 4" x 8" หนา 20มม. ของทั่วไป ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 40.000 SH 781.00 31,240.00 THB
4110146411 249 4110146411/001 สเปร์ยสมุนไพรไล่จิ้งจก ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้างขนาดความจุ 200mlผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย NOGECKO ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 6.000 EA 280.00 1,680.00 THB
4110146411 250 4110146411/002 กุญแจมาสเตอร์คีย์ ระบบล๊อคด้วยลูกปืน แบบคอยาว ขนาด 40 มม.1 SE ประกอบด้วยแม่กุญแจ 5 ตัว ลูกกุญแจ 4 ตัว/ชุดผลิตภัณฑ์ของ ประเทศไทย PUMPKIN /40MM ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 1.000 SE 1,975.00 1,975.00 THB
4110146412 251 4110146412/001 น้ำยาซักผ้า ขนาด 700 มล เอสเซ้นส์ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 480.000 BG 49.00 23,520.00 THB
4110146412 252 4110146412/002 น้ำดื่ม ขนาด 600 มล. ตราสิงห์ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 480.000 DZ 55.00 26,400.00 THB
4110146413 253 4110146413/001 Governor Rope 8mm. H-1344004 เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 88.000 MR 475.00 41,800.00 THB
4110146413 254 4110146413/002 Main Rope 12mm. H-1345006 [5เส้น / 1 เส้น=44 เมตร] เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 220.000 MR 712.50 156,750.00 THB
4110146413 255 4110146413/003 Repair Deflecor Sheave TKL IPOH-2321-00 เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 1.000 SE 52,250.00 52,250.00 THB
4110146413 256 4110146413/004 Aux.Relay "SH4/4"110V 2A2B H-9900446 เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 1.000 EA 1,995.00 1,995.00 THB
4110146413 257 4110146413/005 AVR"KS-A0506"DC5V 6V H-1731232 เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 1.000 EA 38,570.00 38,570.00 THB
4110146413 258 4110146413/006 MG CTT "H50"AC100V 70A 2A2B H-1719074-S เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 1.000 EA 5,225.00 5,225.00 THB
4110146413 259 4110146413/007 MX-BAT Battery ASS Y H-1757850-S เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 1.000 EA 1,710.00 1,710.00 THB
4110146413 260 4110146413/008 Interphone ASS Y "E-06RG4" Slave H-1758402 เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 1.000 EA 29,830.00 29,830.00 THB
4110146413 261 4110146413/009 Interphone E-06MV2" Master" H-1758598 เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 1.000 EA 13,395.00 13,395.00 THB
4110146413 262 4110146413/010 5N-500AA-S NI-CD Battery 6V H-1732120-S เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 1.000 EA 997.50 997.50 THB
4110146414 263 4110146414/001 น้ำยาล้างสีสเปรย์(Cleaning Spray) ขนาดบรรจุ 400 CCสามารถล้างพื้นผิวที่จะลอกให้สะอาดโดยไม่มีคราบน้ำมันและแห้งสนิทสา มารถใช้ได้กับเหล็ก,พลาสติกได้ LEYLAND /M-164 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง 12.000 CN 95.00 1,140.00 THB
4110146416 264 4110146416/001 กาวอีพ็อกซีแบบดินน้ำมัน - ใช้อุด,ปะ,แต่งเติมได้กับวัสดุหลายชนิด- แข็งดุจเหล็ก,ไม่แตกร้าว,สามารถกลึง,เจีย ร,เจาะได้- ทนทานต่อแรงกระแทก,กรด,น้ำมันและการกัดกร่อน- เมื่อผสมส่วน A และ B เข้า ด้วยกันจะแข็งตัว พร้อมใช้งานภายใน 1-3 ชั่วโมง- ขนาดบรรจุ 454 กรัม BONDALL /454G ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง 24.000 SE 420.00 10,080.00 THB
4110146418 265 4110146418/001 ตะปูคอนกรีตขนาด 9x1" ตราเพชร ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 10.000 BX 66.00 660.00 THB
4110146418 266 4110146418/002 ตะปูคอนกรีตขนาด 9x2" ตราเพชร ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 10.000 BX 60.00 600.00 THB
4110146418 267 4110146418/003 ตะปูคอนกรีตขนาด 7x3" ตราเพชร ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 10.000 BX 55.00 550.00 THB
4110146419 268 4110146419/001 ดอกรีเวทขนาด 1/8"x3/4" จุ 1000 EA/กล่อง ตราคนป่า ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 20.000 BX 324.00 6,480.00 THB
4110146420 269 4110146420/001 ชุดตัดกันไฟย้อนกลับ สำหรับใช้กับด้ามถือด้านแก๊สอ๊อกซิเจนสามารถใช้กับขุดตัดแก๊สเบอร์ 49-3 , 43-2อัตตา ไหลสูงสุด 65 M3/HRแรงดันสูงสุด 20 BARเกลียวต่อด้านแก๊สเข้า 9/16x18 RHเกลียวต่อด้ านแก๊สออก 9/16x18 RH HARRIS / #188 GGR ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 2.000 EA 850.00 1,700.00 THB
4110146420 270 4110146420/002 ชุดตัดกันไฟย้อยกลับ สำหรับใช้กับด้ามถือด้านแก๊สอะเซทิลินสามารถใช้กับขุดตัดแก๊สเบอร์ 49-3 , 43-2อัตตา ไหลสูงสุด 20 M3/HRแรงดันสูงสุด 5 BARเกลียวต่อด้านแก๊สเข้า 9/16x18 LHเกลียวต่อด้า นแก๊สออก 9/16x18 LH HARRIS / #188 GGR ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 2.000 EA 850.00 1,700.00 THB
4110146421 271 4110146421/001 ลวดหนาม NO. 14 หนึ่งม้วนหนักประมาณ 4 กก.ความยาวประมาณ 36 ม.มีความแข็งแรง ทนทาน ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 170.000 RL 142.00 24,140.00 THB
4110146422 272 4110146422/001 แผ่น PB BOARD ขนาด 4' x 8' หนา 3 มม. สีขาว ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 30.000 SH 115.00 3,450.00 THB
4110146422 273 4110146422/002 แผ่น PB BOARD ขนาด 4' x 8' หนา 3 มม. สีเหลือง ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 30.000 SH 115.00 3,450.00 THB
4110146422 274 4110146422/003 แผ่น PB BOARD ขนาด 4' x 8' หนา 3 มม. สีน้ำเงิน ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 30.000 SH 115.00 3,450.00 THB
4110146423 275 4110146423/001 Molybdate 3 Reagent 2.9L สารเคมี Molybdate 3 Reagent 2.9Lสำหรับใช้งานกับเครื่องวิเคราะห์ Online Silicaระบ บน้ำ Boiler: HACH Series 5000 Silica Analyzerยี่่ห้อ Hach รุ่น 5000 ผลิตภัณฑ์จาก ประเทศ USA ค.เดินเครื่อง&บำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าฯ หน่วยบริหารและการเงิน 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด 6.000 EA 4,400.00 26,400.00 THB
4110146423 276 4110146423/002 Amino Acid F Reagent pack 2.9L สารเคมี Amino Acid F Reagent pack 2.9Lสำหรับใช้งานกับเครื่องวิเคราะห์ Online Sil icaระบบน้ำ Boiler: HACH Series 5000 Silica Analyzerยี่่ห้อ Hach รุ่น 5000 ผลิตภั ณฑ์จากประเทศ USA ค.เดินเครื่อง&บำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าฯ หน่วยบริหารและการเงิน 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด 5.000 EA 3,200.00 16,000.00 THB
4110146423 277 4110146423/003 Citric Acid Surfactant Reagent 2.9L สารเคมี Citric Acid Surfactant Reagent 2.9Lสำหรับใช้งานกับเครื่องวิเคราะห์ Onlin e Silicaระบบน้ำ Boiler: HACH Series 5000 Silica Analyzerยี่่ห้อ Hach รุ่น 5000 ผ ลิตภัณฑ์จากประเทศ USA ค.เดินเครื่อง&บำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้าฯ หน่วยบริหารและการเงิน 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด 3.000 EA 2,100.00 6,300.00 THB
4110146426 278 4110146426/001 1000040519 BELT,V P/N:8V-2500 FOR:OXIDATION FGD#12 P/N:8V-2500 ;ANGLE:40 DEGIC:2500 MM THK(H):22.2 MM TW:25.4 MMUSE FOR:OXIDATION A IR BLOWER FGD#12-13SPEC:1 SH.23/11/59หคซม3-ฟ.ผุ้ขายต้องบรรจุในถุงพลาสติก ถุงละ 1 EAรายละเอียดตามสิ่งแนบ BANDO/8V-2500/12 เดือน ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท ทีเอ็นเอสอุปกรณ์แอนด์เอ็นยิเนียริ่ง 20.000 EA 2,940.00 58,800.00 THB
4110146427 279 4110146427/001 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งตู้เก็บเครื่อง AEDตามรายละเอียดแนบท้าย.. HEARTSINE/ SAMARITAN PAD 500P ของ สหราชอ โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพรสเพอรัส จำกัด 1.000 EA 86,728.97 86,728.97 THB
4110146427 280 4110146427/002 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งตู้เก็บเครื่อง AEDตามรายละเอียดแนบท้าย. HEARTSINE/ SAMARITAN PAD 500P ของ สหราชอ โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพรสเพอรัส จำกัด 1.000 EA 86,728.97 86,728.97 THB
4110146427 281 4110146427/003 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งตู้เก็บเครื่อง AEDตามรายละเอียดแนบท้าย HEARTSINE/ SAMARITAN PAD 500P ของ สหราชอ โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพรสเพอรัส จำกัด 1.000 EA 86,728.97 86,728.97 THB
4110146428 282 4110146428/001 bleeder screw สามารถใช้กับ Gate Valve 8" class 600KKS code : 11 LBB18AA151Ref : 08 G56 B3G8U 1 ZAGU Malbraque SNRI ผลิตภัณฑ์ของประเทศฝรั่งเศ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนส เทคนิค จำกัด 1.000 EA 10,000.00 10,000.00 THB
4110146428 283 4110146428/002 spare parts Spare Parts จะประกอบด้วย- Presssure Seal Gasket 1 Pcs- Braided Graphite Packing 2 Pcs- Expanded Graphite Packing 4 Pcsสามารถใช้กับ Gate Valve 8" class 600KKS co de : 11 LBB18AA151Ref : 08 G56 B3G8U 1ZAGU Malbraque SNRI/ TAG: 11 LBB18 AA151 ROB โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนส เทคนิค จำกัด 1.000 SE 128,100.00 128,100.00 THB
4110146430 284 4110146430/001 ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาด AA 1.5 V DC, ALKALINE (4 ก้อน/แพ็ค) PANASONIC ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 36.000 EA 13.50 486.00 THB
4110146430 285 4110146430/002 ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาด AAA 1.5V PANASONIC ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 36.000 EA 13.50 486.00 THB
4110146430 286 4110146430/003 ถ่านไฟฉาย ขนาด D 1.5 V DC, NORMAL (2 ก้อน/แพ็ค) PANASONIC ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 36.000 EA 11.50 414.00 THB
4110146431 287 4110146431/001 3000046917 COVERAM 5 MG. 30'S ยาเม็ดรับประทานผู้จำหน่าย บริษัทดีเคเอสเอชประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์แผนก servier ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 200.000 EA 273.00 54,600.00 THB
4110146433 288 4110146433/001 สี EPOXY A-B (เขียวอ่อน) ขนาดจุ 18.925L. TOA-CHUGOGU/ EPICON FINISH RAL6018 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 2.000 DR 3,389.00 6,778.00 THB
4110146433 289 4110146433/002 THINNER ผสมสี ACRLIC SILICONE TOA /CMP-91 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 12.000 CN 350.00 4,200.00 THB
4110146433 290 4110146433/003 สีประเภทACRYLIC SILICONE (แดง+ส้ม)ทนความร้อนมากกว่า 260 องศาขนาดจุ 3.785 ลิตร RAL 2003 TOA-CHUGOGU/ SILICON AS RAL2003 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 36.000 GL 1,590.00 57,240.00 THB
4110146433 291 4110146433/004 THINNER ผสมสี EPOXY TOA /CMP-31 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 5.000 CN 407.00 2,035.00 THB
4110146434 292 4110146434/001 แถบกั้นพลาสติก (BARRIER TAPE ) เทปขาว-แดง ขนาดกว้าง 75 มม. ยาว 500 ม./ม้วน JKC ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด 20.000 RL 405.00 8,100.00 THB
4110146435 293 4110146435/001 ดอกรีเวทขนาด 3/16"x3/4" จุ 1000 EA/กล่อง คนป่า ของไทย ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พีพีบี แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง 20.000 BX 525.00 10,500.00 THB
4110146436 294 4110146436/001 ยางรถยนต์ ขนาด215/70R15 Bridgestone/R611 ของไทย/1ปี ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลำปางทรัคไทร์ จำกัด 4.000 EA 2,490.00 9,960.00 THB
4110146437 295 4110146437/001 เสาไฟคอนกรีตอัดแรง ขนาดยาว 12 เมตร ยงสวัสดิ์ เขื่อนวชิราลงกรณ กองบริหาร 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ช.วัฒนะกิจก่อสร้าง 20.000 EA 5,650.00 113,000.00 THB
4110146437 296 4110146437/002 ลูกสมอบกคอนกรีตใช้งานกับเสาไฟฟ้า 12 เมตร เขื่อนวชิราลงกรณ กองบริหาร 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ช.วัฒนะกิจก่อสร้าง 10.000 EA 290.00 2,900.00 THB
4110146437 297 4110146437/003 BOLT,MACHINE ขนาด M.16X250 มม. พร้อมนัทเหลี่ยม เขื่อนวชิราลงกรณ กองบริหาร 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ช.วัฒนะกิจก่อสร้าง 200.000 EA 38.00 7,600.00 THB
4110146437 298 4110146437/004 BOLT,MACHINE ขนาด M.16X300 มม. พร้อมนัทเหลี่ยม เขื่อนวชิราลงกรณ กองบริหาร 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ช.วัฒนะกิจก่อสร้าง 200.000 EA 45.00 9,000.00 THB
4110146437 299 4110146437/005 แหวนสี่เหลี่ยม ขนาด 50X50X4.5 มม. เขื่อนวชิราลงกรณ กองบริหาร 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ช.วัฒนะกิจก่อสร้าง 800.000 EA 10.00 8,000.00 THB
4110146437 300 4110146437/006 BOLT,MACHINE ขนาด M.16X350 มม. พร้อมนัทเหลี่ยม เขื่อนวชิราลงกรณ กองบริหาร 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ช.วัฒนะกิจก่อสร้าง 200.000 EA 49.50 9,900.00 THB
4110146438 301 4110146438/001 แปรงลวดถ้วย 2.5" ขนาด 2.5" x M10 x 1.2 CROWN/2.5"X10X1.50(CW) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 2.000 EA 70.00 140.00 THB
4110146438 302 4110146438/002 ใบตัดเพชร 4" ใช้สำหรับตัดคอนกรีต กระเบื้อง หินอ่อน(SEG)เส้นผ่าศูนย์กลาง 105 x 20 มม.สำหรับเคร ื่องตัด Makita รุ่น 9500 NBใช้ตัดได้ทั้งแห้งและเปียก MAKITA/D44351 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 4.000 EA 195.00 780.00 THB
4110146440 303 4110146440/001 3000000019 BAR METAL 9MMX10M RD SR24 STEEL 9MM DIA;10MR LG;RD;SR24;STEEL;TIS20-2527มอก.20-2527 SKY/9MM-10MR(SR24) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 100.000 EA 105.00 10,500.00 THB
4110146441 304 4110146441/001 บล็อกปูสนามหญ้า Truf Stone ขนาด 25x40x8 ซม. SCG/ไม่มีผิวหน้า สีเทา เขื่อนวชิราลงกรณ กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ว.ธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง 5000.000 EA 33.45 167,250.00 THB
4110146442 305 4110146442/001 3000003376 ANGLE STRUCTURAL 6X50X50MMX6M EQUAL BAR 50X50X6MM;6MR LG;JIS G3192,FE24;STEEL;มอก.116-2529 SAHAVIRI/6X50X50MM 6MR FE24 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 10.000 EA 555.00 5,550.00 THB
4110146443 306 4110146443/001 OIL FILTER 1-13240-234-0 NIPPON ROKAKI/ISUZU ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พิพัฒน์สหกล 1.000 EA 1,000.00 1,000.00 THB
4110146443 307 4110146443/002 OIL FILTER 1-13240-233-0 NIPPON ROKAKI ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พิพัฒน์สหกล 1.000 EA 315.00 315.00 THB
4110146443 308 4110146443/003 AIRFILTER INNER P 114931 DONALDSON ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พิพัฒน์สหกล 1.000 EA 1,290.00 1,290.00 THB
4110146443 309 4110146443/004 AIRFILTER OUTER P 182039(P 181039) DONALDSON ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พิพัฒน์สหกล 1.000 EA 2,147.00 2,147.00 THB
4110146443 310 4110146443/005 HYDRAULIC 20807-50021 TCM ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พิพัฒน์สหกล 1.000 EA 8,000.00 8,000.00 THB
4110146443 311 4110146443/006 TORQUE 26817-87011 TCM ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พิพัฒน์สหกล 1.000 EA 2,322.00 2,322.00 THB
4110146443 312 4110146443/007 PILOT FILTER 26557-42471 TCM ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พิพัฒน์สหกล 1.000 EA 7,900.00 7,900.00 THB
4110146444 313 4110146444/001 BLADE ASSY WIPER S85220E0020(85222E0020) HINO/FM1JNRD ของญี่ปุ่น ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงแสงลำปาง 2.000 EA 1,033.60 2,067.20 THB
4110146445 314 4110146445/001 อะไหล่ระบบแอร์ จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง เออี วิกเตอร์ เซอร์วิส 1.000 SE 13,755.00 13,755.00 THB
4110146446 315 4110146446/001 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งฯ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ Fire Ratting 6A20B FIREMAN/10lbs 6A-20B/1 YEAR ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ 86.000 EA 785.00 67,510.00 THB
4110146447 316 4110146447/001 กุญแจ - ระบบลูกปืน- ทองเหลืองแท้ใช้งาน : FOR ABSORBER SYSTEM FGD. UNIT 8-11แผนก หตซม2- ฟ โทร 3282 SOLEX/คอยาว 60 MM./- /ผลิตภัณฑ์ประเทศ โซ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา หจก. พีพีบี แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง 24.000 EA 825.00 19,800.00 THB
4110146448 317 4110146448/001 3000007858 REGULATOR,GAS PRESS. AC.PRESSURE REGULATORSPRESSURE REGULATORS HARRIS/25GX-1.5AC ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 3.000 SE 1,824.00 5,472.00 THB
4110146449 318 4110146449/001 ข้องอ 90 องศา PVC สีฟ้า ขนาด 1/2นิ้ว ท่อน้ำไทย ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 100.000 EA 3.49 349.00 THB
4110146449 319 4110146449/002 ข้อต่อสามทาง PVC สีฟ้า ขนาด 1/2นิ้วเพื่อใช้งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รฟ. แม่เมาะ ท่อน้ำไทย ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 100.000 EA 4.49 449.00 THB
4110146450 320 4110146450/001 SEAL PISTON ขนาด 23X36X12/18MM NOK ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 1.000 SE 1,200.00 1,200.00 THB
4110146450 321 4110146450/002 สามทางน้ำมันไหลกลับ RTA/37-412 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 20.000 EA 70.00 1,400.00 THB
4110146450 322 4110146450/003 O-RING SEAL ขนาด 3X28MM NOK ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 1.000 EA 40.00 40.00 THB
4110146450 323 4110146450/004 ปลอกรัดสายขนาด 1/4" แบบบีบ CR ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 10.000 EA 14.00 140.00 THB
4110146450 324 4110146450/005 สายน้ำมันโซล่า OD:1/4" x 3MR BS ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 1.000 EA 330.00 330.00 THB
4110146450 325 4110146450/006 สายน้ำมันไหลกลับOD:4MM x 2MR BS ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 1.000 EA 220.00 220.00 THB
4110146451 326 4110146451/001 ยางนอก+ยางใน+ยางรอง ขนาด 650-10-12PR(ดอกบั้ง) Bridgestone/JL ของอินโดนีเซีย/1ปี ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลำปางทรัคไทร์ จำกัด 2.000 SE 5,900.00 11,800.00 THB
4110146452 327 4110146452/001 อุปกรณ์ป้องกันการตก ชนิดดูดซับแรงกระชาก Fall arrest system withenergy absorbor BESTSAFE/SB-W102+TK0002/1 YEAR ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 2.000 SE 3,200.00 6,400.00 THB
4110146453 328 4110146453/001 สลักล๊อคหางเทรลเลอร์แบบยึดน๊อต ขนาด 3 1/2"พร้อมสกรู MAGNUD/14-19mm.BO-1PE 10016 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พิพัฒน์สหกล 1.000 SE 18,900.00 18,900.00 THB
4110146454 329 4110146454/001 ALTINATOR 12V.120Ah E93-120006KL BOSCH ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 1.000 EA 23,000.00 23,000.00 THB
4110146455 330 4110146455/001 Miniature Circuit Breaker (MCB) 2 Pole 32 A ABB:S202M-C ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางแสงสว่าง 20.000 EA 360.00 7,200.00 THB
4110146455 331 4110146455/002 Miniature Circuit Breaker (MCB) 2 Pole 63 A ABB:S202M-C ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางแสงสว่าง 20.000 EA 612.00 12,240.00 THB
4110146456 332 4110146456/001 3000004654 BEARING CYLINDRICAL ID:240 MM OD:320 MM W:48 MMTYPE:SINGLE ROW FULL COMPLEMENTADD:P/N NCF 2948 CVหบถ ม-ฟ. SPEC:2 SH.31/1/60 INA:SL182948B ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 12.000 EA 25,500.00 306,000.00 THB
4110146457 333 4110146457/001 Hexagon Fit Bolt ตามมาตราฐานDIN 609(1995-02)ขนาด M16 x 1.5 ยาว ( I ) =64 mm.(2 1/2") ความยาว ระยะ Pitch (b)=27 mm.พร้อม Nut เกรดความแข็งแรง 8.8 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 60.000 SE 145.00 8,700.00 THB
4110146458 334 4110146458/001 3000022220 FILTER HYD 7IN H;5.07IN OD;3.34IN ID;HYD;CARTRIDGE;P.215;CAT D6H; DONALDSON:P550523 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 14.000 EA 505.00 7,070.00 THB
4110146458 335 4110146458/002 3000022321 FILTER OIL 10.57IN H;4.72IN OD;0.55/2.20IN ID;OIL; DONALDSON:P550041 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 2.000 EA 410.00 820.00 THB
4110146458 336 4110146458/003 3000022168 FILTER FUEL 5.71IN H;3.19IN OD;0.53IN ID;FUEL;W/GASKET DONALDSON:P550349 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 6.000 EA 235.00 1,410.00 THB
4110146459 337 4110146459/001 ซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD Map 3D AUTODESK/2018/1 ปี ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด 1.000 UN 42,000.00 42,000.00 THB
4110146459 338 4110146459/002 ซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD Map 3D AUTODESK/2018/1 ปี ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด 1.000 UN 42,000.00 42,000.00 THB
4110146459 339 4110146459/003 ซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD Map 3D AUTODESK/2018/1 ปี ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด 1.000 UN 42,000.00 42,000.00 THB
4110146459 340 4110146459/004 ซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD Map 3D AUTODESK/2018/1 ปี ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด 1.000 UN 42,000.00 42,000.00 THB
4110146459 341 4110146459/005 ซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD Map 3D AUTODESK/2018/1 ปี ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด 1.000 UN 42,000.00 42,000.00 THB
4110146459 342 4110146459/006 ซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD Map 3D AUTODESK/2018/1 ปี ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด 1.000 UN 42,000.00 42,000.00 THB
4110146460 343 4110146460/001 ซอฟต์แวร์ ABBYY FineReader ABBYY/ABBYY FINEREADER14 ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ 1.000 UN 20,000.00 20,000.00 THB
4110146462 344 4110146462/001 1000004269 SEAL SIZE : 110X130X12MM TYPE : 2 lips rubber caseMAT : FLUORO RUBBER (FPM, FKM) "VITON#"STANDARD : DIN37 60/AS GEAR BOX SOND360 SOG:101046V ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 2.000 EA 340.00 680.00 THB
4110146462 345 4110146462/002 1000004273 SEAL SIZE : 120X150X15MM 120MM ID;150MM OD;15MM THK;FPM/FKMRUBBER COVER CASE;W/DUST-LIP;AISI 304, DIN.376 0 CDIR-584XR,75KW; SOG:105268V ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 2.000 EA 368.00 736.00 THB
4110146462 346 4110146462/003 1000004305 SEAL SIZE : 265X290X16MM TYPE : 2 LIPS RUBBER CASEMAT: FLUORO RUBBER(FPM,FKM)#VITON##STANDARD:DIN3760/AS GEAR BOX:SOND360 SOG:112530V ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปาง เอ็น.ที.เอส.พาร์ท 9.000 EA 1,995.00 17,955.00 THB
4110146464 347 4110146464/001 3000010204 D-5-S/2 500 ML. (NO SET) CONTAIN:500 ML.APPL:ยาฉีด (INJECTION)CATEGORY:LARGE-VOLLUME IV FLUID ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 40.000 EA 23.36 934.58 THB
4110146466 348 4110146466/001 3000010282 ELASTIC BANDAGE 2" CONTAIN:12'SAPPL:เวชภัณฑ์ (MEDICAL ACC.)CATEGORY:MEDICAL SUPPLIES AND OTHERS ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช จำกัด 20.000 EA 98.13 1,962.60 THB
4110146466 349 4110146466/002 3000010724 SCHERIPROCT N CREAM CONTAIN:10 GM.APPL:ยาใช้ภายนอก (EXTERNAL USE)CATEGORY:DERMATOLOGICAL AGENTS ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช จำกัด 100.000 EA 74.77 7,477.00 THB
4110146467 350 4110146467/001 Software LabVIEW Base Ediion (LabVIEW Base Development Systems)พร้อมอบรมการใช้งานORDER : Z518G2010404 LabVIEW ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิว เวฟ ซิสเต็มส์ จำกัด 2.000 EA 18,750.00 37,500.00 THB
4110146467 351 4110146467/002 ค่าอบรม 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 วัน จำนวน 2 คน-หลักสูตรอบรมการใช้งาน LABVIEW BASICEMBEDDED FOR MICROCONTROLLER-หลักส ูตรอบรมการใช้งาน LABVIEW ADVANCEFOR EMBEDDED LINUX (RPI)ORDER : ES05G0430000 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิว เวฟ ซิสเต็มส์ จำกัด 2.000 EA 15,800.00 31,600.00 THB
4110146468 352 4110146468/001 Compound สารหล่อลื่นวาล์วและสารกันรั่ว ขนาดจุ 100 กรัมEA.(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)งาน MINOR INSPECTIONซ่อมบำรุงรักษาตามร ะยะ UNIT 11 MOLYKOTE/ 111 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 09/03/2018 วิธีสอบราคา หสน. ซางหลี 100.000 EA 749.00 74,900.00 THB
4110146469 353 4110146469/001 เกจปรับแรงดันออกซิเจน BOXING ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทิพย์ช้าง ออโต้ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1.000 SE 1,150.00 1,150.00 THB
4110146469 354 4110146469/002 ชุดเกจวัดน้ำยาแอร์ สายยาว 60 นิ้ว DHZH/CT-560G ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทิพย์ช้าง ออโต้ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2.000 SE 1,500.00 3,000.00 THB
4110146470 355 4110146470/001 3000008470 PLATE METAL3MM.4x8FT.SS400 SHEET, METALSIZE W:1219 MM. LG:2438 MM. THK:3 MM.(4x8FT.)MATL:STEEL SS400 TYPE:P LAINMFG PROC:ไม่ต่ำกว่า HR1ADD:ตามมาตรฐาน มอก.528-2540 G-J STEEL/3MM.4x8FT.SS400 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 20.000 SH 1,666.00 33,320.00 THB
4110146470 356 4110146470/002 3000007684 PLATE METAL19x1219x2438 MM.SS400 PLATE, METALSIZE W:1219 MM. LG:2438 MM. THK:19 MM.MATL:STEEL SS400 TYPE:PLAINMFG PROC:ไม่ต่ำกว่า HR1ADD:ตามมาตรฐาน มอก.528-2540ADD:มอก.1479-2541 G-J STEEL/19x1219x2438 MM.SS400 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 10.000 SH 10,600.00 106,000.00 THB
4110146470 357 4110146470/003 3000007734 PLATE METAL1.5MM.1219x2438 MM.SS400 PLATE, METALSIZE W:1219 MM. LG:2438 MM. THK:1.5 MM.MATL:STEEL SS400 TYPE:PLAINMF G PROC:ไม่ต่ำกว่า HR1ADD:ตามมาตรฐาน มอก.528-2540ADD:มอก.1479-2541 G-J STEEL/1.5MM.1219x2438 MM.SS400 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 16.000 SH 899.00 14,384.00 THB
4110146474 358 4110146474/001 เครื่องสำรองไฟ UPS สำหรับคอมพิวเตอร์ PC ขนาด 1000 VAมีช่องต่อปลั๊กแบบ Universal 4 ช่องขึ้นไป APC/110LI/ 2 ปี ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จ. เจริญพาณิชย์ 2.000 EA 4,900.00 9,800.00 THB
4110146476 359 4110146476/001 ถุงมือจราจรสีขาว ถุงมือจราจรสีขาว สำหรับ พรป. EYE BRAND ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสรีชัย คอมเมอร์เชียล 54.000 PR 39.60 2,138.40 THB
4110146476 360 4110146476/002 รองเท้าหนังหุ้มข้อสีดำ#44 รองเท้าหนังหุ้มข้อสีดำผูกเชือกสูงครึ่งน่อง พื้นเรียบ เบอร์ 44 COBRA/006-F ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสรีชัย คอมเมอร์เชียล 8.000 PR 1,055.00 8,440.00 THB
4110146476 361 4110146476/003 รองเท้าหนังหุ้มข้อสีดำ#43 รองเท้าหนังหุ้มข้อสีดำผูกเชือกสูงครึ่งน่อง พื้นเรียบ เบอร์ 43 COBRA/006-F ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสรีชัย คอมเมอร์เชียล 20.000 PR 1,055.00 21,100.00 THB
4110146476 362 4110146476/004 รองเท้าหนังหุ้มข้อสีดำ#42 รองเท้าหนังหุ้มข้อสีดำผูกเชือกสูงครึ่งน่อง พื้นเรียบ เบอร์ 42 COBRA/006-F ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสรีชัย คอมเมอร์เชียล 20.000 PR 1,055.00 21,100.00 THB
4110146476 363 4110146476/005 รองเท้าหนังหุ้มข้อสีดำ#45 รองเท้าหนังหุ้มข้อสีดำผูกเชือกสูงครึ่งน่อง พื้นเรียบ เบอร์ 45 COBRA/006-F ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสรีชัย คอมเมอร์เชียล 4.000 PR 1,055.00 4,220.00 THB
4110146476 364 4110146476/006 รองเท้าหนังหุ้มข้อสีดำ#46 รองเท้าหนังหุ้มข้อสีดำผูกเชือกสูงครึ่งน่อง พื้นเรียบ เบอร์ 46 COBRA/006-F ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสรีชัย คอมเมอร์เชียล 2.000 PR 1,055.00 2,110.00 THB
4110146476 365 4110146476/007 ถุงเท้าสีดำ ถุงเท้าสีดำ สำหรับ พรป CLASSIC/FREESIZE ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เสรีชัย คอมเมอร์เชียล 54.000 PR 54.00 2,916.00 THB
4110146477 366 4110146477/001 ซื้อ Dual zone input module ZN-31U รายละเอียดอุปกรณ์- ZN-31U Dual zone input module (Siemens)- Part Number.500-8861 70- ใช้ร่วมกับ CO2 Control Panel SIEMENS SYSTEM3 Siemens / ZN-31U ผลิตภัณฑ์ของประเทศ U.S. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.000 PC 21,739.72 21,739.72 THB
4110146477 367 4110146477/002 ซื้อDual zone input module_ZN-34US รายละเอียดอุปกรณ์- ZN-34US Dual zone input module (Siemens)- Part Number.500-895 357- ใช้ร่วมกับ CO2 Control Panel SIEMENS SYSTEM3 Siemens / ZN-34US ผลิตภัณฑ์ของประเทศ U.S โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2.000 PC 25,314.66 50,629.32 THB
4110146477 368 4110146477/003 ซื้อ Control panel module_CP-35 รายละเอียดอุปกรณ์- CP-35 Control panel module (Siemens)- Part Number.500-884879- ใช้ร่วมกับ CO2 Control Panel SIEMENS SYSTEM3 Siemens / CP-35 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ U.S.A โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.000 PC 71,617.94 71,617.94 THB
4110146477 369 4110146477/004 ซื้อ Power supply,220 vac._PS-35 รายละเอียดอุปกรณ์- PS-35 Power Supply,220 vac. (SIEMENS)- Part Number.500-891594 - ใช้ร่วมกับ CO2 Control Panel SIEMENS SYSTEM3ยี่ห้อ Siemens รุ่น PS-35/220 ผลิต ภัณฑ์ของประเทศ U.S.A รับประกัน 1 ปี โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.000 PC 82,131.86 82,131.86 THB
4110146477 370 4110146477/005 ซื้อ Battery charger_BC-35 รายละเอียดอุปกรณ์- BC-35 Battery charger (Siemens)- Part Number.500-884857- ใช้ร ่วมกับ CO2 Control Panel SIEMENS SYSTEM3 Siemens / BC-35 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ U.S.A โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.000 PC 12,079.02 12,079.02 THB
4110146477 371 4110146477/006 ซื้อ Alarm extender module_AE-30U รายละเอียดอุปกรณ์- AE-30U Alarm exender module (Siemens)- Part Number.500-884320 - ใช้ร่วมกับ CO2 Control Panel SIEMENS SYSTEM3 Siemens / AE-30U ผลิตภัณฑ์ของประเทศ U.S. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2.000 PC 8,622.48 17,244.96 THB
4110146477 372 4110146477/007 ซื้อ Release module_RM-30U รายละเอียดอุปกรณ์- RM-30U Release module (Siemens)- Part Number.500-884330- ใช้ร ่วมกับ CO2 Control Panel SIEMENS SYSTEM3 Siemens / RM-30U ผลิตภัณฑ์ของประเทศ U.S. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 3.000 PC 14,242.04 42,726.12 THB
4110146477 373 4110146477/008 ซื้อ Relay module_SR-35 รายละเอียดอุปกรณ์- SR-35 Relay module (Siemens)- Part Number.500-887690- ใช้ร่วม กับ CO2 Control Panel SIEMENS SYSTEM3 Siemens / SR-35 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ U.S.A โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 4.000 PC 20,728.14 82,912.56 THB
4110146477 374 4110146477/009 ซื้อ Program matrix module_PM-32 รายละเอียดอุปกรณ์- PM-32 Program matrix module (Siemens)- Part Number.500-884879 - ใช้ร่วมกับ CO2 Control Panel SIEMENS SYSTEM3 Siemens / PM-32 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ U.S.A โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2.000 PC 14,264.24 28,528.48 THB
4110146477 375 4110146477/010 ซื้อ Dual zone input module_ZU-35 รายละเอียดอุปกรณ์- ZU-35 Dual zone input module (Siemens)- Part Number.500-88858 3- ใช้ร่วมกับ CO2 Control Panel SIEMENS SYSTEM3 Siemens / ZU-35 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ U.S.A โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กองบริหาร 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2.000 PC 28,706.82 57,413.64 THB
4110146479 376 4110146479/001 FITTING THAI:GBS-45-3232 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรฟลูอิด ลำปาง จำกัด 5.000 EA 1,420.00 7,100.00 THB
4110146479 377 4110146479/002 FITTING THAI:GBS-90-3232 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรฟลูอิด ลำปาง จำกัด 5.000 EA 1,420.00 7,100.00 THB
4110146479 378 4110146479/003 COUPLING THAI:GBS-0606 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรฟลูอิด ลำปาง จำกัด 10.000 EA 45.00 450.00 THB
4110146479 379 4110146479/004 COUPLING THAI:GBS-90-0606 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรฟลูอิด ลำปาง จำกัด 10.000 EA 85.00 850.00 THB
4110146480 380 4110146480/001 COUPLING CAT:1241944 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 15.000 EA 357.00 5,355.00 THB
4110146480 381 4110146480/002 COUPLING CAT:1241943 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 15.000 EA 325.00 4,875.00 THB
4110146480 382 4110146480/003 COUPLING CAT:1241941 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 15.000 EA 318.00 4,770.00 THB
4110146480 383 4110146480/004 COUPLING CAT:1241940 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 05/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 15.000 EA 287.00 4,305.00 THB
4110146482 384 4110146482/001 compressor เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18.000 BTUชนิดโรตารี่ 50 Hz. 220-240 V.ใช้กับเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Central air ขนาด 18.000 BTU รุ่น CFH-EF18 SCI/RH-313VAGT ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตพาณิชย์ 1.000 EA 4,600.00 4,600.00 THB
4110146484 385 4110146484/001 O-RING 53000010 ใช้กับรถ กฟผ.55-0132 ใช้งานที่ กปถม-ฟ.LOADER POTON FL936F CLW009LDTAX00715 FOTON/FL936F ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พารากอน แมชีนเนอรี่ จำกัด 8.000 EA 80.00 640.00 THB
4110146484 386 4110146484/002 REPAIR KIT BRAKE CALIPER 75700438 FOTON/FL936F ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พารากอน แมชีนเนอรี่ จำกัด 16.000 EA 85.00 1,360.00 THB
4110146484 387 4110146484/003 REPAIR KIT BRAKE CALIPER 75700439 FOTON/FL936F ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พารากอน แมชีนเนอรี่ จำกัด 16.000 EA 90.00 1,440.00 THB
4110146484 388 4110146484/004 BRAKE DISC REAR WHEEL 720065612 FOTON/FL936F ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พารากอน แมชีนเนอรี่ จำกัด 4.000 EA 3,100.00 12,400.00 THB
4110146484 389 4110146484/005 BRAKE DISC FRONT WHEEL 720065611 FOTON/FL936F ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พารากอน แมชีนเนอรี่ จำกัด 4.000 EA 3,100.00 12,400.00 THB
4110146484 390 4110146484/006 FRICTION DISC 9F85027A020000A0(84688302) FOTON/FL936F ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พารากอน แมชีนเนอรี่ จำกัด 8.000 EA 800.00 6,400.00 THB
4110146485 391 4110146485/001 3000002006 LAMP,FLUORESCENT 36W.(13)DAYLIGHT LAMP, FLUORESCENTRATING:220VAC. 36W.ขั้ว G13/T8 DAY LIGHTความสว่างไม่น้อยกว่า 32 00 LUMENมอก.236-2533,มอก.956-2533 PHILIPS เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรชัยอีเล็คตริค 50.000 EA 56.00 2,800.00 THB
4110146485 392 4110146485/002 3000007170 JUNCTION BOX,1-1/4X3X5 IN,PLASTIC JUNCTION BOXTYPE:HANDY BOXSIZE:1-1/4X3X5 INMATL:PLASTICADD:USE FOR PLUG NATIONAL ONLY เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรชัยอีเล็คตริค 100.000 EA 6.50 650.00 THB
4110146485 393 4110146485/003 3000000691 BALLAST,FLUORESCEN LAMP 36-40 W. BALLAST, LAMPRATING:220V 50HZ TW.90-120 DEG CTYPE:NORMAL STARTLAMP DATA:36-40W F LUORESCENTSPL:STD TIS 23-2521 PHILIPS เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรชัยอีเล็คตริค 80.000 EA 82.00 6,560.00 THB
4110146486 394 4110146486/001 แผงกั้นสแตนเลส แบบยืดหดได้ ขนาด 50 x270x120CM (กxยxส) รุ่น ST-RF03ใช้สำหรับปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เกิดความป ลอดภัยตามที่คณะกรรมการคปอส-ฟม.ได้สำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยแล ะสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอส-ฟม)ครั้งที่ 12/2560 ลว.22 มกราคม 2561 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด 4.000 EA 3,450.00 13,800.00 THB
4110146487 395 4110146487/001 Spacer Part No. 201430 4600 mm. DBSE ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กองบริหาร 09/03/2018 วิธีพิิเศษ หจก. เอ็ม.อี.คอน 2.000 EA 190,000.00 380,000.00 THB
4110146487 396 4110146487/002 Flex Element without Bolt-Nut Part No. 200917-085ทั้ง 2 รายการ for BPK-C50 Cooling Tower Couplingยี่ห้อ ADDAX รุ่น LRR850.625SSMFG : Rexnord Industries, LLC.ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหมา ยเหตุ1.ส่งของพร้อมใบ Certificate of Analysis ของผลิตภัณฑ์2.ส่งของพร้อมหนังสือรับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กองบริหาร 09/03/2018 วิธีพิิเศษ หจก. เอ็ม.อี.คอน 20.000 EA 22,800.00 456,000.00 THB
4110146490 397 4110146490/001 2900000531 น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ เกรด SAE 10W40 ขนาดความจุ 0.8 ลิตร เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง จ.กิจเจริญทรัพย์ไพศาล 12.000 CN 90.00 1,080.00 THB
4110146491 398 4110146491/001 3000000222 กุญแจ,2 IN.,คล้องสายยู,ทองเหลือง กุญแจMATL:BRASS SIZE:2 IN (50 MM.)TYPE:คล้องสายยู เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู๋เฮงหลี 18.000 SE 175.00 3,150.00 THB
4110146491 399 4110146491/002 3000000236 ข้องอ90,1ST CONN.1-1/2IN.GALV.IRON ข้องอท่อMATL:GALV IRONANGLE:90 DEG1ST CONN:1-1/2 IN. BSP FEMALE2ND CONN:1-1/2 IN . BSP FEMALE เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู๋เฮงหลี 10.000 EA 67.00 670.00 THB
4110146493 400 4110146493/001 กุญแจแขวนชนิดทองเหลือง ขนาด 38 mm.ชนิดห่วงยาว ประมาณ 70 CM. ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 10.000 EA 128.00 1,280.00 THB
4110146499 401 4110146499/001 ปูนซีเมนต์ บรรจุถุง 50 KG / ถุง ดอกบัวเขียว ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 100.000 BG 118.00 11,800.00 THB
4110146500 402 4110146500/001 หญ้านวลน้อย ขนาดแผ่นหน้ากว้าง 50 X 100 ซม.กำหนดส่งของไม่เกินวันที่ 19 มี.ค. 2561 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง มลฑา ใจกว้าง 300.000 EA 20.00 6,000.00 THB
4110146501 403 4110146501/001 บล็อกคอนกรีต ขนาด 7 x 19 x 39 ซม.ผลิตในประเทศไทย ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หสน. ซางหลี 500.000 EA 7.49 3,745.00 THB
4110146502 404 4110146502/001 ต้นสับประรดสี บรรจุในกระถางพลาสติกสีดำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว(ชนิดพันธุ์ที่แตกหนอได้)กำหนด ส่งของไม่เกินวันที่ 19 มีนาคม 2561 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. กมลพรลำปางซัพพลาย 500.000 EA 25.00 12,500.00 THB
4110146503 405 4110146503/001 เชือกไนลอน ขนาด 6 มม. ยาว 200ม./ม้วน ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 3.000 RL 298.00 894.00 THB
4110146504 406 4110146504/001 ชุดสร้างภาพ อะไหล่เครื่อง printer RICOH AFICIO SP 3400SFS/N # S6819400945 **รับประกัน 1 เดือ น** ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 2.000 SE 3,222.00 6,444.00 THB
4110146505 407 4110146505/001 DC STANDARD SOURCE PROGRAMMABLE ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น YOKOGAWA/GS200/1ปี ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ 09/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด 1.000 SE 153,450.00 153,450.00 THB
4110146506 408 4110146506/001 2900000037 SULPHUR HEXAFLUORIDE (SF6) GR : INDUSTRIALPURITY : 99.50% PRESS : 320 PSIG.PKG : 40-60 KG/EA., TUBE HIGH PR ESSURE STEELAPPL : FOR GCB. (INTERRUPTING UNIT POLE) Huate Gas / SF6 ผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน / ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด 1000.000 KG 396.00 396,000.00 THB
4110146507 409 4110146507/001 ซีลกันฝุ่น VR-65 Material:NBRTemp(c):-25+100 RICHPAC TYPE#N70 SIZE:V65A ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท ริชแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 30.000 EA 58.00 1,740.00 THB
4110146507 410 4110146507/002 ซีลกันฝุ่น VR-75 Material:NBRTemp(c):-25+100 RICHPAC TYPE#N70 SIZE:V75A ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท ริชแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 30.000 EA 66.00 1,980.00 THB
4110146507 411 4110146507/003 ซีลกันฝุ่น VR-80 Material:NBRTemp(c):-25+100 RICHPAC TYPE#N70 SIZE:V80A ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท ริชแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 30.000 EA 74.00 2,220.00 THB
4110146507 412 4110146507/004 ซีลกันฝุ่น VR-100 Material:NBRTemp(c):-25+100 RICHPAC TYPE#N70 SIZE:V100A ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท ริชแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 30.000 EA 110.00 3,300.00 THB
4110146507 413 4110146507/005 ซีลกันฝุ่น VR-60 Material:NBRTemp(c):-25+100 RICHPAC TYPE#N70 SIZE:V60A ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท ริชแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 30.000 EA 52.00 1,560.00 THB
4110146507 414 4110146507/006 ซีลกันฝุ่น VR-16 Material:NBRTemp(c):-25+100 RICHPAC TYPE#N70 SIZE:V16A ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท ริชแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 30.000 EA 13.00 390.00 THB
4110146507 415 4110146507/007 ซีลกันฝุ่น VR-10 Material:NBRTemp(c):-25+100 RICHPAC TYPE#N70 SIZE:V10A ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท ริชแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 30.000 EA 11.00 330.00 THB
4110146507 416 4110146507/008 ซีลกันฝุ่น VR-20 Material:NBRTemp(c):-25+100 RICHPAC TYPE#N70 SIZE:V20A ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท ริชแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 30.000 EA 14.00 420.00 THB
4110146507 417 4110146507/009 ซีลกันฝุ่น VR-30 Material:NBRTemp(c):-25+100 RICHPAC TYPE#N70 SIZE:V30A ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท ริชแพ็ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 30.000 EA 17.00 510.00 THB
4110146511 418 4110146511/001 แบตเตอรี่ ขนาด N100 12V 100Ah ชนิดเติมน้ำกลั่น FB/N100 โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 09/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อีเอ็มเอส.พานิช 2.000 EA 3,350.00 6,700.00 THB
4110146514 419 4110146514/001 Globe Valve Size 2" 1500# Globe Valve Size 2" 1500# BODY : A105 BONNET : A105 DISC : A479 410 + HFSTELLITE STEM : A479 410 PACKING : GRAPHITE GLAND NUT : A194 GR.2H GLANDBOLT STUD : A193 B7 CONNECTION : SOCKET WELD END หมายเหตุ :ต้องมีใบรับประกันสินค้าจากบริษัทผู้ผล HART/SIZE:2"รับประกัน 1 ปี โรงไฟฟ้าวังน้อย กองบริหาร 07/03/2018 วิธีสอบราคา บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 4.000 EA 11,350.00 45,400.00 THB
4110146514 420 4110146514/002 GLOBE VALVE SIZE 1" 1500# GLOBE VALVE SIZE 1" 1500# BODY : A105 BONNET : A105 DISC : A479 410 + HFSTELLITE STEM : A479 410 PACKING : GRAPHITE GLAND NUT : A194 GR.2H GLANDBOLT STUD : A193 B7 CONNECTION : SOCKET WELD END หมายเหตุ : ต้องมีใบรับประกันสินค้าจากบริษัทผู้ผ HART/SIZE:1"รับประกัน 1 ปี โรงไฟฟ้าวังน้อย กองบริหาร 07/03/2018 วิธีสอบราคา บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 8.000 EA 6,480.00 51,840.00 THB
4110146514 421 4110146514/003 GATE VALVE SIZE 2" 1500# GATE VALVE SIZE 2" 1500# BODY: A105 SEATt: 410 STEM: 410 GASKET:304+FLEXIBLE Gra phite BONET: A105 BOLT: B7 HEX NUT: 2H PACKING: GRAPHITECONNECTION: SOCKET WELD หมายเหตุ : ต้องมีใบรับประกันสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงมาในวันส่งมอบสินสินค้าแล HART/SIZE:2"รับประกัน 1 ปี โรงไฟฟ้าวังน้อย กองบริหาร 07/03/2018 วิธีสอบราคา บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 4.000 EA 10,570.00 42,280.00 THB
4110146515 422 4110146515/001 Motor ไฟฟ้า ขนาด 22 KW. คุณสมบัติและเงื่อนไขตามรายละเอียดแนบ กรุนด์ฟอส/MS6000T40/1 ปี เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไร้ท์ วอเตอร์ เออริเกชั่น ซิสเต็ม 1.000 EA 128,971.96 128,971.96 THB
4110146517 423 4110146517/001 ปั๊มผลิตระบบน้ำประปา ขนาด 10HP.Capacity:ไม่น้อยกว่า50m3/H,Head:ไม่น้อยกว่า21M.เพื่อใช้ต่อเข้ากับระบบผ ลิตประปาเขื่อนภูมิพล ทั่วไป/ทั่วไป/1ปี เขื่อนภูมิพล กองบริหาร 02/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไร้ท์ วอเตอร์ เออริเกชั่น ซิสเต็ม 4.000 EA 71,000.00 284,000.00 THB
4110146520 424 4110146520/001 3000014279 FERRULE 53X77X42MM P/N 5P1010 53MM OD;77MM LG;42MM ID;STEEL; CAT :5P1010 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 2.000 EA 490.00 980.00 THB
4110146521 425 4110146521/001 1000091367 2 Layer Contact Brush (Shaft Gnd brush) สำหรับ Shaft Grounding ของ Generator SIEMENSรุ่น SGEN5-1000A - ขนาดแปรงถ่าน 20 x 8 x 32 mm. - ประกอบด้วย Layer 2 Layer คือคาร์บอน (LFC554) และ เงิน (AG20) - สาย ทองแดงถักความยาวประมาณ 85 mm.ปลายสายทองแดงถักย้ำด้วยหางปลาเบอร์ D6-6 - 1 ชุด ประ MERSEN / LFC554AG20 / 1 ปี โรงไฟฟ้าวังน้อย กองบริหาร 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินดัสทรี เทคโน แอนด์ 24.000 PC 8,333.33 200,000.00 THB
4110146522 426 4110146522/001 3000015681 RING P131 992C P/N 1T0795 152MM ID;162MM OD;3MM THK;INT STRAIGHTGAP;RD;STEEL;BLACK;TORQCONVERTER;P.131;CAT 992C; CAT :1T0795 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 2.000 EA 606.00 1,212.00 THB
4110146522 427 4110146522/002 3000016193 SEAL TORQ. VERTOR 992C P/N 3S1282 TORQUE CONVERTOR;CAT 992C; CAT :3S1282 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 EA 1,098.00 1,098.00 THB
4110146522 428 4110146522/003 3000014429 GASKET P144 992C&D P/N 2204556 POWER TRAIN;P.144;CAT 992C<(>&<)>D; CAT :2204556 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 SE 21,549.00 21,549.00 THB
4110146522 429 4110146522/004 3000014201 DISC ASSY P131 992 P/N 2P9336 TORQUE CONVETOR;P.131;CAT 992C; CAT :2P9336 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 EA 17,688.00 17,688.00 THB
4110146522 430 4110146522/005 3000015682 RING P131 992C P/N 5P9506 TORQUE CONVERTER;P.131;CAT 992C; CAT :5P9506 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 2.000 EA 353.00 706.00 THB
4110146522 431 4110146522/006 3000015685 RING P135 988B P/N 9G2991 PLANETARY GROUP;P.135;CAT 988B; CAT :9G2991 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 2.000 EA 3,019.00 6,038.00 THB
4110146522 432 4110146522/007 3000015675 RING P123 992C P/N 1M3937 TORQUE CONVERTOR;P.123;CAT 992C; CAT :1M3937 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 EA 269.00 269.00 THB
4110146522 433 4110146522/008 3000015015 ORING P/N 4S5898 SILICONE70A126.59MM ID;3.53MM W;YELLOW,SILICONE;DASH SIZE 2-250;70 DURO-A;PUMP G P-WATER;P.45;CAT D9N; CAT :4S5898 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 EA 388.00 388.00 THB
4110146522 434 4110146522/009 3000015558 RACE P131 992C P/N 1T0807 RACE P131 992C CAT 1T0807TORQUE CONVETOR;P.131;CAT 992C; CAT :1T0807 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 4.000 EA 1,849.00 7,396.00 THB
4110146522 435 4110146522/010 3000015093 ORING 290X5.33MM NBR 75A P/N 4H6730 290MM ID;5.33MM W;BLACK;NITRILE;WHEEL BRAKE<(>&<)>FINAL DRIVE;CAT 992C; CAT :4H6730 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 EA 542.00 542.00 THB
4110146522 436 4110146522/011 3000015092 ORING P/N 8M4433 29.74MM ID;3.53MM W;YELLOW;SILICONE;DASH SIZE 2-217; CAT :8M4433 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 2.000 EA 142.00 284.00 THB
4110146522 437 4110146522/012 3000015079 ORING234.54X3.53MM SILICONE70A P/N8L301 234.54MM ID;3.53MM W;YELLOW;SILICONE;DASE SIZE 2-271;P.123;CAT 992C;STARTING AID GP-ETHER;P.138;CAT 992D; CAT :8L3017 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 2.000 EA 492.00 984.00 THB
4110146522 438 4110146522/013 3000022311 FILTER OIL P/N 1R0716 12.19IN H;5.37IN OD;1-1/2IN ID;16UNS;OILSPIN-ON;OIL ENGINE GROUP;P.30;CAT 16G; CAT :1R0716 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 6.000 EA 1,086.00 6,516.00 THB
4110146522 439 4110146522/014 3000022147 FILTER FUEL P/N 1R0749 9.43IN H;3.72IN OD;1IN ID,14UNS-2B;FUEL;SPIN-ON;FUEL FILTER GROUP;P.79;CAT 992C; CAT :1R0749 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 4.000 EA 848.00 3,392.00 THB
4110146522 440 4110146522/015 3000016419 SPACER P131 992C P/N 3S1284 370MM ID;374MM OD;2.5MM THK;WHITE;TORQUECONVERTOR;P.131;CAT 992C; CAT :3S1284 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 2.000 EA 1,243.00 2,486.00 THB
4110146522 441 4110146522/016 3000016380 SLEEVE P131 992C P/N 2P5697 TORQUE CONVERTOR;P.131;CAT 992C; CAT :2P5697 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1.000 EA 2,318.00 2,318.00 THB
4110146523 442 4110146523/001 รองเท้าบูทยาง หัวเหล็ก เบอร์ 7 และเบอร์ 11 PANGOLIN/ หัวเหล็ก ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 09/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ 2.000 PR 580.00 1,160.00 THB
4110146525 443 4110146525/001 ซิลิโคนใส (หงอม-ฟ.) ขนาดจุ 270 มล. WACKER ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงทองสหกิจ 100.000 EA 62.00 6,200.00 THB
4110146527 444 4110146527/001 3000002602 SPOTLIGHT 24V;100W;H3 BASE;6IN BULB DIA;YELLOW; DENJI :DJ8035/24V ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ลำปางศิริโรจน์ 12.000 EA 488.00 5,856.00 THB
4110146535 445 4110146535/001 เครื่องเหลาดินสอ ใช้ยึดติดกับโต็ะทำงานได้ทำงานโดยใช้มือหมุน NIVO/NO.5 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง รัตนาพันธ์ 5.000 EA 198.00 990.00 THB
4110146535 446 4110146535/002 เครื่องคิดเลข จำนวนตัวเลขไม่เกิน 14 หลักขนาด 5.5 X 7.5 นิ้วใช้แบตเตอรี่ AA CASIO/DJ-240D ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 14/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง รัตนาพันธ์ 5.000 EA 690.00 3,450.00 THB
4110146538 447 4110146538/001 1000082502 กระดาษดูดซับน้ำมันชนิดแผ่นขนาด50x50ซม. กระดาษดูดซับน้ำมันชนิดแผ่นขนาด50x50ซม. จุ 200 แผ่น/กล่อง 3M/T-151/- โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) 2.000 BX 6,400.00 12,800.00 THB
4110146540 448 4110146540/001 กระดาษเอนกประสงค์(POP UP) สก๊อตต์ /ป๊อบอัพ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 120.000 PK 11.50 1,380.00 THB
4110146540 449 4110146540/002 ยาฉีดกำจัดมดและยุง แบบไร้กลิ่น แบบไร้กลิ่น ขนาด 600 มล. ชิลด์ท็อกซ์ /600ml ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 24.000 CN 98.00 2,352.00 THB
4110146540 450 4110146540/003 สเปรย์ปรับอากาศ ขนาด 300 มล. เดลี่เฟรซ /300ml ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 12.000 CN 65.00 780.00 THB
4110146540 451 4110146540/004 ถุงทิ้งผ้าอนามัย ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 5000.000 EA 0.50 2,500.00 THB
4110146540 452 4110146540/005 ถุงพลาสติกใส ขนาด 12 x 18 นิ้ว แจกัน /12x18 นิ้ว ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 100.000 KG 85.00 8,500.00 THB
4110146540 453 4110146540/006 ถุงขยะดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว ฮีโร่ /30x40 นิ้ว ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 50.000 KG 44.00 2,200.00 THB
4110146541 454 4110146541/001 ข้อต่อตรงสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 4.000 EA 60.00 240.00 THB
4110146541 455 4110146541/002 ข้องอฉากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 10.000 EA 56.00 560.00 THB
4110146541 456 4110146541/003 ยูเนี่ยนสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 4.000 EA 148.00 592.00 THB
4110146541 457 4110146541/004 นิปเปิ้นสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง 4.000 EA 68.00 272.00 THB
4110146542 458 4110146542/001 ผ้าซับใน สีเขียว No.29ขนาด 44" x 60 หลา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ยากัตซิงห์ 6.000 RL 870.00 5,220.00 THB
4110146542 459 4110146542/002 ผ้าซับใน สีขาวขนาด 44" x 60 หลา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ยากัตซิงห์ 6.000 RL 870.00 5,220.00 THB
4110146542 460 4110146542/003 ผ้าซับใน สีเหลือง No.38ขนาด 44" x 60 หลา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ยากัตซิงห์ 6.000 RL 870.00 5,220.00 THB
4110146542 461 4110146542/004 ผ้าซับใน สีชมพู No.80ขนาด 44" x 60 หลา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ยากัตซิงห์ 6.000 RL 870.00 5,220.00 THB
4110146542 462 4110146542/005 ผ้าซับใน สีฟ้า No.164ขนาด 44" x 60 หลา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ยากัตซิงห์ 6.000 RL 870.00 5,220.00 THB
4110146543 463 4110146543/001 3000008071 RUST COATING 400ML/CN OIL FLUID SPRAY 400ML/CN;OIL,FLUID;SPRAY TYPE;RUST<(>&<)>CORROSION,LUBRICATE; SONAX /400ML ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง 120.000 CN 98.95 11,874.00 THB
4110146544 464 4110146544/001 3000007857 REGULATOR,OXYGEN W/GAUGE NO.25(OX) OXYGEN REGULATOR W/GAUGEPRESSURE IN ไม่น้อยกว่า 280 KG/CM2 4000LB/IN2PRESSURE OU T ไม่น้อยกว่า 21 KG/CM2 300LB/IN2 HARRIS /25GX-10-0X ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 7.000 SE 1,745.00 12,215.00 THB
4110146544 465 4110146544/002 3000009441 กระดาษทราย, GRIT:NO.280 W.9IN.LG11IN. กระดาษทรายGRIT:NO.280SIZE:W 9 IN, LG 11 IN.APPL:METAL WORKINGSPEC:WATERPROOF S<(>&<)>E /NO.280 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 148.000 SH 2.10 310.80 THB
4110146544 466 4110146544/003 3000009442 กระดาษทราย, GRIT:NO.3 W.9IN.LG11IN. กระดาษทรายGRIT:NO.3SIZE:W 9 IN,LG 11 IN.APPL:WOOD WORKINGSPEC:NORMAL CHINA /NO.3 ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. นิธิเกียรติ (85) 50.000 SH 3.09 154.50 THB
4110146545 467 4110146545/001 สารกำจัด ป้องกัน ปลวก มด ชนิดอัดก๊าซ อัลฟ่าไซเปอร์เมททินขนาดบรรจุกระป๋อง 450 มิลลิลิตร(กระป๋องสีส้ม) CHAINDRITE /450ML ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 36.000 CN 85.00 3,060.00 THB
4110146546 468 4110146546/001 3000011196 หมึกประทับตรายาง,สีแดงบรรจุ:28 CC. หมึกประทับตรายางสี:แดง บรรจุ:28 CC. HORSE /280CC ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 07/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง รัตนาพันธ์ 16.000 BT 8.50 136.00 THB
4110146547 469 4110146547/001 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000บีทียู พร้อมติดตั้งใช้งานที่ห้องทำงานหน่วย แอร์ แผนก หบอ-ฟรายละเอียดตามเอกสารแนบเฉพาะราคาเครื่องยังไม่รวมภาษี 22,996.26 บาท /เครื่องค่าติดตั้งเครื่องละ 2803.74 บาท AMENA/WJ24B-MNVDE+JC24BRSVDE#5/R/รับประก โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบริหาร 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เฟิร์สแอร์ 2017 1.000 EA 25,800.00 25,800.00 THB
4110146547 470 4110146547/002 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000บีทียู พร้อมติดตั้งใช้งานที่ห้อง CNC หน่วย ผลิตฯ หบอ-ฟรายละเอียดตามเอกสารแนบ AMENA/WJ24B-MNVDE+JC24BRSVDE#5/R/รับประก โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบริหาร 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เฟิร์สแอร์ 2017 1.000 EA 25,800.00 25,800.00 THB
4110146547 471 4110146547/003 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000บีทียู พร้อมติดตั้งใช้งานที่พัสดุ-ปั้มน้ำม ัน หจอ-ฟรายละเอียดตามเอกสารแนบ AMENA/WJ24B-MNVDE+JC24BRSVDE#5/R/รับประก โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบริหาร 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เฟิร์สแอร์ 2017 1.000 EA 25,800.00 25,800.00 THB
4110146552 472 4110146552/001 3000011108 ที่ตอกวันที่,ยางแบบธรรมดา ที่ตอกวันที่ยางแบบธรรมดา เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คลังเครื่องเขียน อภิญญา 5.000 EA 28.04 140.20 THB
4110146552 473 4110146552/002 3000011158 ลวดเย็บกระดาษ,หลังโค้ง,จุ:1000 ตัว/กล่อ ลวดเย็บกระดาษชนิด:หลังโค้งบรรจุ:1000 ตัว/กล่อง เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คลังเครื่องเขียน อภิญญา 48.000 BX 9.35 448.80 THB
4110146553 474 4110146553/001 3000010316 FEXOFAST-180 TAB. CONTAIN: 50'Sผู้จำหน่าย บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์(ไทยแลนด์) จำกัด ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์(ไทยแลนด์) จำกัด 100.000 EA 654.21 65,420.56 THB
4110146554 475 4110146554/001 3000010140 IBIREX 500 MG. CEPOREX 500 MG.CAP.CONTAIN:100'SAPPL:ยาเม็ดรับประทาน (CAPSULE)CATEGORY:ANTI-INFE CTIVE AGENTSผู้จำหน่าย บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 12/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 50.000 EA 580.00 29,000.00 THB
4110146555 476 4110146555/001 3000010587 NUELIN SR 250 MG.TAB. CONTAIN:100'SAPPL:ยาเม็ดรับประทาน (TABLET)CATEGORY:RESPIRATORY AGENTSผู้จำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 50.000 EA 180.00 9,000.00 THB
4110146557 477 4110146557/001 3000046275 DIAMICRON MR 60 MG.TAB. ผู้จำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดผลิตภัณฑ์แผนก servier ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 300.000 EA 300.00 90,000.00 THB
4110146558 478 4110146558/001 3000011116 ที่เจาะกระดาษ, ชนิด:2 รู ขนาด:เล็ก ที่เจาะกระดาษชนิด:2 รู ขนาด:เล็กข้อมูลเพิ่ม: เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 5.000 EA 42.00 210.00 THB
4110146558 479 4110146558/002 3000011211 เทปใส,ขนาด:18-19 MM. X36 หลา แกน:1 นิ้ว เทปใสขนาด:18-19 MM. X 36 หลาแกน:1 นิ้วเนื้อกาวเหนียวแน่นไม่หลุดบ่อยเงื่อนไขการส่ งมอบ1.ทางพัสดุจะแจ้งให้ส่งของโดยทางโทร/แฟร์กเป็นงวดๆละ 80 RL2.เทปกาวต้องเป็นของท ี่ผลิตใหม่ไม่เกิน 6 เดือนคุณภาพกาวไม่หลุดลุ่ย3.กฟผ.จะจ่ายเป็นงวดๆตามการส่งมอบจริ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 40.000 RL 21.00 840.00 THB
4110146558 480 4110146558/003 3000011110 ที่ตัดเทปใส,3/4 นิ้ว ,ใช้กับแกนเล็ก,ใหญ ที่ตัดเทปใสวัสดุ:พลาสติก ชนิด:ตั้ง ขนาด:3/4 นิ้วข้อมูลเพิ่ม:ใช้กับแกนเล็ก,แกนใหญ ่ได้ เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 5.000 EA 56.00 280.00 THB
4110146559 481 4110146559/001 3000009701 ผงกันความชื้น, 5-8 PKG. 12.5 KG/EA DESICCANT, ACTIVATEDTYPE: SILICA GEL.APPL: ผงกันความชื้นSPL: 5-8 MESH JIS NOZ070 1PKG DATA: 12.5 KG/EA(ผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน) ADV / Silica Gel / 1 ปี ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ 13/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 200.000 EA 1,840.00 368,000.00 THB
4110146560 482 4110146560/001 Bearing; Type: E-XTRA Four Bolt; Part Name: F4B-E-111R; Size Shaft: Dia. 1(11/16) Inch. โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 06/03/2018 วิธีตกลงราคา บริษัท ก้าวหน้า เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกั 4.000 EA 7,470.00 29,880.00 THB
4110146561 483 4110146561/001 3000011288 ไม้กวาด,ดอกหญ้า,ขนาด:18" ไม้กวาดดอกหญ้าขนาด:18" ชนิด:6 เสา มีชันยาที่คอ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มผู้ใช้แรงงานตำบลบ้านดง 111.000 EA 32.00 3,552.00 THB
4110146562 484 4110146562/001 แก๊สหุงต้มแอลพีจี เฉพาะเนื้อ ขนาดถังบรรจ โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด 4.000 TU 425.00 1,700.00 THB
4110146562 485 4110146562/002 เทปฟอยล์อลูมิเนียม 425 เนื้อเทปเป็นฉนวน 3M/425/- โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด 6.000 RL 1,200.00 7,200.00 THB
4110146562 486 4110146562/003 น้ำยากำจัดสนิม (แทรกซึมชนิดพิเศษ) PERMATEX/-/- โรงไฟฟ้าน้ำพอง กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด 48.000 CN 275.00 13,200.00 THB
4110146563 487 4110146563/001 3000000476 ไม้อัด,ยาง,4 FT.W.X 8 FT.LG. THK.5-6mm. ไม้อัด,ยางAPPL: INT USE MATL:ไม้SIZE:4 FT.W.X 8 FT.LG. THK.5-6 MM.TYPE:ไม้อัดยาง ภายนอก(มอก.178-2549) เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู๋เฮงหลี 40.000 EA 320.00 12,800.00 THB
4110146563 488 4110146563/002 3000000384 ทินเนอร์ผสมสี,พ่นแห้งเร็ว,จุ:3.5 ลิตร ทินเนอร์ผสมสีชนิด:พ่นแห้งเร็วบรรจุ:3.5 ลิตร/1 GL.ต้องได้รับ มอก. 520-2527 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู๋เฮงหลี 24.000 GL 536.00 12,864.00 THB
4110146563 489 4110146563/003 3000009824 แปรงทาสี, SIZE:W 4 IN.TYPE:FLATอย่างดี แปรงทาสีSIZE:W 4 IN. TYPE:FLATSPEC:อย่างดี เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู๋เฮงหลี 24.000 EA 95.00 2,280.00 THB
4110146563 490 4110146563/004 3000000477 ไม้อัด,ยาง,4 FT.W.X 8 FT.LG.THK:10 MM. ไม้อัด,ยางAPPL:INT USE MATL:ไม้SIZE:4 FT.W.X 8 FT.LG. THK:10 MM.TYPE:ไม้อัดยาง ภ ายนอกมาตรฐาน มอก.178-2549 เขื่อนสิริกิติ์ กองบริหาร 06/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อู๋เฮงหลี 30.000 EA 510.00 15,300.00 THB
4110146566 491 4110146566/001 SHIM 70X120X2 MM TOKU ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 10.000 EA 80.00 800.00 THB
4110146566 492 4110146566/002 SEAL KIT BUCKET NOK/49327-60050,49327-90330 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 1.000 SE 16,000.00 16,000.00 THB
4110146566 493 4110146566/003 SEAL DUST 90X100X8 MM NOK ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 4.000 EA 240.00 960.00 THB
4110146566 494 4110146566/004 SHIM 90X160X2 MM TOKU ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 8.000 EA 100.00 800.00 THB
4110146566 495 4110146566/005 SHIM 70X120X3 MM TOKU ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 8.000 EA 100.00 800.00 THB
4110146566 496 4110146566/006 SHIM 80X130X3 MM TOKU ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 8.000 EA 100.00 800.00 THB
4110146566 497 4110146566/007 SHIM 120X160X2 MM TOKU ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 8.000 EA 150.00 1,200.00 THB
4110146566 498 4110146566/008 THREE BOND 1121 THREE BOND/1121 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 1.000 EA 420.00 420.00 THB
4110146566 499 4110146566/009 SHIM 80X120X2 MM. TOKU ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 8.000 EA 90.00 720.00 THB
4110146566 500 4110146566/010 SHIM 80X120X2 MM TOKU ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองพัสดุและจัดหา 08/03/2018 วิธีเฉพาะเจาะจง พีระพงษ์ อัศวศิริโรจน์ 10.000 EA 90.00 900.00