ติดต่อ กฟผ.

ฝ่าย กอง แผนก สังกัดเต็ม โทร
อจพ. กบพก-ห. - กองบริหารพัสดุกลาง 02-436-0330
อจพ. กบพก-ห. หพก-ห. แผนกพัสดุสำรองคลังสายงานกลาง 02-436-0331
อจพ. กบพก-ห. หคพ-ห. แผนกควบคุมและพัฒนางานพัสดุ 02-436-0332
อจพ. กบพก-ห. หรพก-ห. แผนกรับส่งพัสดุสายงานกลาง 02-436-3359
อจพ. กบพก-ห. หจพ-ห. แผนกจำหน่ายพัสดุ 02-436-0334
อจพ. กบพ-ห. - กองบริหารพัสดุสายงาน 02-436-2330
อจพ. กบพ-ห. หพสส-ห. แผนกพัสดุสำรองคลังสายงานระบบส่ง 02-436-2368
อจพ. กบพ-ห. หพฟธ-ห. แผนกพัสดุสายงานผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 02-436-0172
อจพ. กบพ-ห. หพชสพ-ห. แผนกพัสดุสายงานเชื้อเพลิง ระบบส่งและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน 02-436-3356
อจพ. กบพ-ห. หพต-ห. แผนกพัสดุต่างประเทศ 02-436-0212
อจพ. กจบภ-ห. หจบน-ห. แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 02-436-7836
อจพ. กจบภ-ห. หบพต-ห. แผนกบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 02-383-0000
อจพ. กจบภ-ห. หบฟก-ห. แผนกบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง 038-573420-7 ต่อ 2791
อจพ. กจบภ-ห. หจฟภ-ห. แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าภาคใต้ 075-635000 ต่อ3290
อจพ. กจบภ-ห. หจฟจ-ห. แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าจะนะ 074-536617 ต่อ 2320
อจพ. กจบภ-ห. หจฟว-ห. แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าวังน้อย 02-436-8748
อจพ. กจบภ-ห. หจฟพ-ห. แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าน้ำพอง 043-209-099
อจพ. กจบภ-ห. หบขภ-ห. แผนกบริหารพัสดุเขื่อนภูมิพล 055-881-221
อจพ. กจบภ-ห. หบขส-ห. แผนกบริหารพัสดุเขื่อนสิริกิติ์ 055-461-140 ต่อ 3441
อจพ. กจบภ-ห. หบขศ-ห. แผนกบริหารพัสดุเขื่อนศรีนครินทร์ 034-574001-2 ต่อ 2461
อจพ. กจบภ-ห. หบขว-ห. แผนกบริหารพัสดุเขื่อนวชิราลงกรณ 034-599077 ต่อ 2460-1
อจพ. กจบภ-ห. หบขช-ห. แผนกบริหารพัสดุเขื่อนรัชชประภา 077-242-5459 ต่อ 5441
อจพ. กจบภ-ห. หจฟอ-ห. แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 043-446233 ต่อ 2405
อจพ. กจบภ-ห. หจปล-ห. แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง 02-436-2458
อจพ. กจบภ-ห. หจปก-ห. แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง 02-436-2674
อจพ. กจบภ-ห. หจปอ-ห. แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 042-972-125
อจพ. กจบภ-ห. หจปภ-ห. แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 075-635004
อจพ. กจบภ-ห. หจปน-ห. แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 055-216-428
อจพ. กจบภ-ห. หจทน-ห. แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุสำนักงานไทรน้อย -
อจพ. กจฟม-ห. หพฟม-ห. แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 054-254-074
อจพ. กจมม-ห. หพมม-ห. แผนกพัสดุเหมืองแม่เมาะ 054-254-071
อปภ. กวคส-ห. หวปภ-ห. แผนกวิศวกรรมความปลอดภัยและอัคคีภัย 02-436-6501
อพอ. กภว-ห. หภก-ห. แผนกเภสัชกรรมกลาง 02-436-6585
อพอ. กกม-ห. หภกม-ห. แผนกเภสัชกรรม 054-252-827
อฟภ. กผสต-ฟ. กองการผลิตโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 03-731-4290,2
อฟม. กผกม-ฟ. กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ 054-252-545
อขภ. กดภ-ฟ. หมภ-ฟ. แผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 0-5588-1211-15 ต่อ 5040
อขศ. กทศ-ฟ. กองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา 034-697-501 ต่อ 2020
อขศ. กทศ-ฟ. หรจศ-ฟ. แผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน 032-459-165
อขช. กลช-ฟ. กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 073-281-068
อฟอ. กออ-ฟ. หพอ-ฟ. แผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง 042-708-095
อฟอ. กธอ-ฟ. หธธอ-ฟ. แผนกธุรการและบริการ (เขื่อนสิรินธร) 045-366-086
อฟอ. กฬอ-ฟ. หธฬอ-ฟ. แผนกธุรการและบริการ (เขื่อนจุฬาภรณ์) 043-384-969 ต่อ 2555
อฟอ. กดลอ-ฟ. หธลอ-ฟ. แผนกธุรการและบริการ (โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา) 0-4344-6233 ต่อ 2442